Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bacak B., Uğur S., Eken G. , "Importance Of Work Health And Safety Training In Preventing Work Injures: An Aplication In Turkish Retail Sector", European Journal of Social Sciences, vol.24, pp.376-388, 2011
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uğur S., Uğur Ö., "İŞ KANUNU VE DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN EBEVEYNLİĞE İLİŞKİN HAKLARI ", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.663-684, 2017 (Link)
Uğur S., Yiğit Y., "İŞ HUKUKU AÇISINDAN DOĞUM NEDENİYLE EBEVEYNİN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI", Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, cilt.6, ss.71-100, 2017 (Link)
Uğur S., Yanık E.C., "Ev Hizmetlerinde Göçmenlerin İstihdamına Yönelik Sorunlarının Değerlendirilmesi", çalışma ilişkileri dergisi, cilt.7, ss.65-77, 2016 (Link)
Uğur S., "Devlet Katkılı Süreçte Bireysel Emeklilik sisteminin Performansı", Toprak İşveren, ss.12-17, 2016 (Link)
Uğur S., Topkaya Ö., "Kömür Madenciliği Sektörü ve Uluslararası Çalışma Örgütü’ nün 176 Sayılı Sözleşmesi ile Bu Sektöre Yönelik Yürürlüğe Konan İş Sağlığı ve Güvenliği Düzenlemeleri", Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, ss.241-256, 2015 (Link)
Uğur S., "Bireysel Emeklilik 10 Yaşında", Çimento İşveren, cilt.28, ss.22-37, 2014 (Link)
Uğur S., Dilbaz Alacahan N., Berkün S., "Türkiye’De Kayitdişi İstihdamin Etkilerinin Ekonometrik Bir Perspektiften Değerlendirilmesi (2005-2013)", Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları, cilt.1, ss.57-75, 2014
Uğur S., "Türkiye’De İşsizlik Sigortasının Gelişimi", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.95-114, 2011
Uğur S., Ercan H., "Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede Sosyal Güvenlik Reformunun Getirdikleri", Sosyal Güvenlik Dünyası, ss.20-33, 2011
Uğur S., "Kıdem Tazminatında Fon Sistemi", Çimento İşveren, cilt.23, ss.4-18, 2009 (Link)
Uğur S., Kanyilmaz Polat E., "Sosyal Güven(Siz)Lik Reformu Üzerine", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.25-28, 2008
Uğur S., "Bireysel Emeklilik Sisteminin Performansı", Mercek, ss.124-131, 2006
Uğur S., "Geçiş Ekonomilerinde Emeklilik Sistemi Reformları", Sosyal Siyaset Konferansları, no.4566, ss.289-299, 2005
Uğur S., Gümüş M., Kanyilmaz Polat E., "Sosyal Güvenlik Sistemimizin Tek Çatı Altında Yapılandırılması", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.36-50, 2005
Uğur S., "Bireysel Emeklilik Sistemi İle Birikimli Hayat Sigortasının Kıyaslanması", Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, ss.173-186, 2004
Uğur S., "Özel Emeklilik Türleri Ve Bireysel Emeklilik", Çimento İşveren, cilt.18, ss.14-25, 2004 (Link)
Uğur S., "Hukuki Açıdan Bireysel Emeklilik Sistemi", İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, cilt.1, ss.512-530, 2004
Uğur S., "Özel Ve Sosyal Sigortaların Karşılaştırılması", Sosyal Güvenlik Dünyası, ss.73-83, 2004
Uğur S., "Dişhekimlerine Emeklilik Dönemlerinde Ek Gelir Sağlanmasında Bireysel Emeklilik Sisteminden Beklentiler", Dişhekimi, ss.50-53, 2003
Uğur S., "Sosyal Güvenliğimizdeki Son Gelişmelerin Değerlendirilmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.131-145, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Uğur S., "Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemindeki Dönüşümlerin Analizi", 18. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMLERİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, ss.29-33 (Link)
Uğur S., Özdemir Y., "Ev Hizmetleri Alanında Çalışan Kadınların Sosyo-Ekonomik Analizi: İzmir İli Alan Araştırması", 18.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, ss.99-102 (Link)
Uğur S., Topkaya Ö., "Türkiye'De Kömür Madenciliği Sektörü Ve Uluslararası Çalışma Örgütünün 176 Sayılı Sözleşmesi Işığında Yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği Anlayışı", 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2015, ss.117-125
Uğur S., "Sosyal Politika Sağlayıcı STK'ların Önemi", 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2012, ss.768-788
Örnek A.Ş., Uğur S., Özbudak R., "Kimyasallara Bulanmış Hayatlar İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Dericilik Sektöründe Biga Ve Gönen Deri İşletmeleri Örneği", 19. Ulusal ve Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2011, ss.286-290
Uğur S., "Kıdem Tazminatında Fon Sistemine Geçiş Yaklaşımları", Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2008, ss.1-5
Uğur S., Örnek A.Ş., "Çanakkale'Nin Beşeri Gelişim Göstergeleri", Uluslararası Çanakkale Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Mart 2006, pp.27-37
Örnek A.Ş., Uğur S., "Privatization Practises In Turkey In View Of Sosyo-Economy & Privatization Of Turk Telekom", 4th International Symposium International Business Administration, Karvina, CEK CUM., 26-27 Nisan 2006, pp.164-170
Uğur S., "Impacts Of Social Security Deficits On Economy And Importance Individual Pension Funds", 4th International Symposium International Business Administration, Karvina, CEK CUM., 26-27 Nisan 2006, pp.334-339
Uğur S., "Yoksullukla Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının Artan Önemi", III.Uluslararası STK'lar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 9-10 Aralık 2006, pp.285-289
Örnek A.Ş., Uğur S., "Gelişmekte Olan Üniversitelerde Yükseköğrenim Yapmanın Zorlukları", Uluslararası Çanakkale Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Mart 2006, pp.199-206
Uğur S., Yiğit Y., Bacak B., Gümüş M., "Belediyelerde Toplu İş İlişkileri", Yerel Yönetimler Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 3-4 Aralık 2004, ss.593-606
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Uğur S., Kiliç C., Topkaya Ö., "Üniversiteli Girişimcilerin Yerel Kalkınmaya Etkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği", Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Prof. Dr. Ensar Nişancı, Doç. Dr. Ümit İzmen, Doç. Dr. Seda H. Bostancı, Ed., Trakya Üniversiteler Birliği/Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, ss.361-vd, 2017
Uğur S., Topkaya Ö., "Chapter 249. Social Services Activties of State Supported Civil Society Organizations: The Case of Kızılay", Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgirlioğlu H., Atık A., Elliott R.L.,Turgeon E., Ed., Gece Publishing, Ankara, ss.2223-2233, 2017 (Link)
Uğur S., "Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Hizmet Uygulaması", Auzef, İSTANBUL, 2016
Korkusuz M.R., Uğur S., "Sosyal Güvenlik Hukuku", Ekin Yayınevi, BURSA, 2016
Korkusuz M.R., Uğur S., "Sosyal Güvenlik Hukuku", Ekin, BURSA, 2015
Korkusuz M.R., Uğur S., "Sosyal Güvenlik Hukuku", Ekin, BURSA, 2013
Uğur S., "Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Yardım Ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri", Ekin, BURSA, 2011
Korkusuz M.R., Uğur S., "Sosyal Güvenlik Hukukuna Giriş", Ekin, BURSA, 2010
Korkusuz M.R., Uğur S., "Sosyal Güvenlik Hukukuna Giriş", Karahan, ADANA, 2009
Uğur S., "Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Özel Emeklilik Programlarının Yeri Ve Gelişimi", TİSK, ANKARA, 2004
DİĞER YAYINLAR
Uğur S., "Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği", Teknik Rapor, ss.1-56, 2014 (Link)
Uğur S., "Sosyal Güvenlik Açısından Kayıt Dışı İstihdam, Sosyal Güvenlik Haftası, Sgk-Çanakkale", Sunum, ss.1-5, 2010
Uğur S., "Sosyal Güvenlik Tartışmaları, Sosyal Güvenlik Haftası, Sgk-Çanakkale", Sunum, ss.1-5, 2009
Uğur S., "Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?", Diger, ss.10-11, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi