Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Timur B., Timur S., "INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS KNOWLEDGE OF AND ATTITUDES TOWARDS ENVIRONMENT ON DIFFERENT VARIABLES", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.14, pp.1296-1306, 2013
Timur B., "Determination of Factors Affecting Preschool Teacher Candidates' Attitudes towards Science Teaching", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, pp.2997-3009, 2012
Timur B., Timur S., Yilmaz S., "TO INVESTIGATE OF SCIENCE - TECHNOLOGY TEACHERS' AND PROSPECTIVE TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS TECHNOLOGY", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.293-301, 2012
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Timur B., Timur S., Özdemir M., Şen C., "İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki Ünitelerin Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri", Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.12, pp.389-402, 2016
Timur B., "Çevre Okuryazarlığı İle İlgili 1992-2012 Yılları Arasında Yayımlanan Çalışmalarda Genel Yönelimlerin Belirlenmesi", e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), ss.3-5, 2014
Timur B., "Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İle Öğretmen Adaylarının Fen Deneylerinin Amaçlarını Kavramaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.238-251, 2014
Timur B., Timur S., Yilmaz Ş., " Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Ve Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Bakışlarının İncelenmesi", Eğitimde Kuram ve Uygulama Journal of Theory and Practice in Education, vol.9, pp.557-569, 2014
Timur B., "Timur Serkan, Timur Betül, Karakaş Aytaç (2014). Investigating Pre-service Teachers’ Knowledge and Behaviors toward Environment", The Anthropologist International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man, vol.17, pp.25-35, 2014
Timur B., "Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Asya Öğretimi Dergisi, cilt.2, ss.16-26, 2014
Timur B., "Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi", Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.30-33, 2014
Timur B., "TİMUR SERKAN,yılmaz şirin,TİMUR BETÜL (2013). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi ve Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.125-142, 2013
Timur B., "TİMUR SERKAN,yılmaz şirin,TİMUR BETÜL (2013). Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi", YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), cilt.10, ss.125-142, 2013
Timur B., "TİMUR BETÜL,yılmaz şirin,TİMUR SERKAN (2013). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlik İnançları", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.165-174, 2013
Timur B., "Yılmaz Şirin, Timur Serkan, Timur Betül (2013). Secondary School Students’ Key Concepts and Drawings about the Concept of Environmen", The Anthropologist International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man (ISI), vol.16, pp.45-55, 2013
Timur B., "TİMUR BETÜL,TİMUR SERKAN (2013). Investigation of Secondary School Students Knowledge of and Attitudes towards Environment on Different Variables", Journal of Environmental Protection and Ecology, vol.13, pp.1296-1306, 2013
Timur B., "TİMUR BETÜL,yılmaz şirin,TİMUR SERKAN (2013). Investigation of science and technology teachers and pre-service teachers’ opinions about constructivist approach", ournal of Theory and Practice in Education, vol.9, pp.73-83, 2013
Timur B., "TİMUR SERKAN,TİMUR BETÜL,yılmaz şirin (2013). Determining Primary School Candidate Teachers' Levels of Environmental Literacy", The Anthropologist International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man , vol.16, pp.57-67, 2013
Timur B., "Özel Murat, Timuır Betül, Timur Serkan, Bilen, Kadir (2013). Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.407-428, 2013
Timur B., Timur S., Karatay R. , "2005 ve 2013 yılı fen dersi öğretim programlarının karşılaştırılması", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.233-265, 2013
Timur B., Taşar M.F. , "Fen Öğretiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öz Yeterlik İnancı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması", e-TÜFED / Türk Fen Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.10, ss.59-72, 2013
Karatay R., Timur S., Timur B., "2005 ve 2013 Yılı Fen Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması", Adıyaman Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.233-264, 2013 (Link)
Timur B., "TİMUR BETÜL (2012). Determination of Factors Affecting Preschool Teacher Candidates’ Attitudes towards Science Teaching", Educational Sciences: Theory & Practice (ISI), vol.12, pp.2997-3009, 2012
Timur B., "Timur Betül, Timur Serkan, Yılmaz Şirin (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ile Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.293-301, 2012
Timur B., Timur S., "Timur Serkan, Timur Betül, Yılmaz Şirin (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.777-779, 2012
Timur B., "Timur Betül, Yılmaz Şirin (2012). Investigation of Primary Education 6th, 7th and 8th Garede Students’ Attitudes Towards Science and Technology Lesson", The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED), vol.2, pp.24-25, 2012
Timur B., "TİMUR BETÜL,TAŞAR MEHMET FATİH (2011). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçeye Uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.839-856, 2011
Timur B., "TİMUR BETÜL,TAŞAR MEHMET FATİH (2011). In-Service Science Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge Confidences and Views about Technology-Rich Environments", C E P S Journal , vol.1, pp.11-25, 2011
Timur B., "Mıhladız Gülcan, Timur Betül (2011). Pre-Service Science Teachers Views of In-Service Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge", Eurasian Jounal of Phyics and Chemistry Education, vol.4, pp.89-100, 2011
Timur B., "Timur Betül, Taşar Mehmet Fatih (2011). Developing pre-service science teachers' cognitive structures about technology: word association test", Western Anatolia Journal of Educational Science, ss.131-138, 2011
Timur B., "TİMUR BETÜL,KINCAL REMZİ YAVAŞ (2010). İlköğretim 7. sınıf Fen bilgisi dersinde sorgulamalı öğretimin (Inquiry Teaching) öğrenci başarısına etkisi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.41-65, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Timur B., "", , TÜRKİYE,
Timur B., "İlköğretim Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Bilim Hakkındaki Görüşleri,", X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, NİĞDE, TÜRKİYE, 27-30 haziran, ss.320-322
Şahin E., Timur B., "Research on the Attitudes of Secondary Education Physics, Mathematics and Primary Education Science Teacher Nominees Regarding Physics Laboratories", ESERA, İSTANBUL, TÜRKIYE, 31-4 Ağustos 2009, pp.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Timur B., "",
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi