Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koyuncu A., "Tuna Vilâyeti'nde Nüfus ve Demografi (1864-1877)", Yeni Türkiye, cilt.21, ss.1309-1354, 2015
Koyuncu A., "Osmanlı Devleti’nde Kilise ve Havra Politikasına Yeni Bir Bakış: Çanakkale Örneği", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, cilt.12, ss.35-88, 2014 (Link)
Koyuncu A., "Tuna Vilâyeti’nde Nüfus Ve Demografi (1864-1877)", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, pp.675-737, 2014 (Link)
Koyuncu A., "1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Öncesinde Şarkî Rumeli Nüfusu", Avrasya Etüdleri, cilt.19, ss.177-208, 2013 (Link)
Koyuncu A., "Tanzimat Dönemi Eğitim Reformları Işığında Çanakkale’de Gayrimüslim ve Ecnebi Mektepleri", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, cilt.11, ss.77-127, 2013 (Link)
Koyuncu A., "Balkan Savaşları Sırasında Pomakların Zorla Tanassur Edilmesi (1912-1913)", Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, ss.139-196, 2013 (Link)
Koyuncu A., "Selim Aslantaş, Osmanlı'da Sırp İsyanları: 19. Yüzyılın Şafağında Balkanlar, (Kitap Tanıtımı)", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, cilt.6, ss.177-180, 2007 (Link)
Koyuncu A., "Bulgaristan'da Osmanlı Maddi Kültür Mirasının Tasfiyesi (1878-1908)", Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, ss.197-243, 2006 (Link)
Koyuncu A., "Osmanlı Kimliği Üzerine Bazı Düşünceler", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.203-212, 2004 (Link)
Koyuncu A., "Balkanlarda Kültürel Değişim: Bulgaristan Örneği (1878-1913)", Avrasya Etüdleri, ss.47-74, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Koyuncu A., "Kavânîn-i Yeniçeriyân ve Bosnalı Müslüman Çocuklarının Devşirilmesi Meselesinin Tenkidi", Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 4-6 Ekim 2016, Çanakkale, Bildiriler, Ed. Aşkın Koyuncu, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, 2017., ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2016, vol.I, pp.193-233 (Link)
Koyuncu A., "Osmanlı Belgeleri Işığında 1835 Yılında Tırnova'da Meydana Gelen Ayaklanma Teşebbüsü / Opitıt za vıstanie v Tırnovo prez 1835 g. v svetlinata na dokumenti ot osmanskite arhivi", Kültürlerarası Kavşakta Bulgaristan ve Türkiye, Uluslararası Dil, Tarih ve Edebiyat Sempozyumu-II, ANKARA, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2012, pp.213-259 (Link)
Koyuncu A., "Sofya’da Osmanlı Mimari Mirasının Tasfiyesi (1878-1908)", XVI. Türk Tarih Kongresi, 20-24 Eylül 2010, Ankara, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Eylül 2010, vol.4, no.1, pp.113-144 (Link)
Koyuncu A., "Sofya’daki Sofu Mehmed Paşa Camisi (Kara Cami)’nin Kiliseye Dönüştürülmesi", Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu- II, Bildiriler, C. II, 13-15 Mayıs 2010, Celal Bayar Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Manisa, MANİSA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2010, vol.2, pp.129-146
Koyuncu A., "Osnovavaneto na Bılgarskata Ekzarhiya i natsionalnite problemi v Makedoniya (1870–1903)", 100 godini ot Ilindensko-Preobrajenskoto vıstanie (1903 g.). Sbornik Dokladi ot Mejdunarodnata Nauçna Konferentsiya, Sofiya, 26-27 Septemvri 2003 g., Sofia, BULGARISTAN, 26-27 Eylül 2003, pp.301-316
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Koyuncu A., "Kavânin-i Yeniçeriyân and the Recruitment of Bosnian Muslim Boys as Devshirme Reconsidered", in: State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule, Rudic, Srdan - Aslantaş, Selim, Eds., The Institute of History Belgrade: Yunus Emre Enstitüsü-Turkish Cultural Centre, Belgrade, pp.283-317, 2017 (Link)
Koyuncu A., Eds., "Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 4-6 Ekim 2016, Çanakkale, Bildiriler, Cilt I", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2017 (Link)
Koyuncu A., Eds., "Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 6-8 Ekim 2016, Çanakkale, Bildirileri, Cilt II", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2017 (Link)
Koyuncu A., "Alman Birliği'nin Kurulmasından Birinci Dünya Savaşına Kadar Avrupa (1871-1914)", Yakınçağ Avrupa Tarihi, Pınar H., Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.80-111, 2016
Koyuncu A., "Devşirme Tarihine Bir Derkenar: Bosna'nın İslamlaşması ve Osmanlı Terminolojisinde Potur ve Potur Oğulları Terimlerinin Anlamı", Türk Sosyal Tarihçiliğinde Bir "Yalnız" İsim Bahaeddin Yediyıldız'a Armağan, Yunus Koç, Serhat Küçük, Ed., Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, ss.213-259, 2015
Koyuncu A., "Bulgaristan’dan Göç ve Türk Varlıklarının Tasfiyesi (1877-1908)", Balkanlar ve Göç (The Balkans and Mass Immigration), Örenç A. F., Mangaltepe İ., Ed., Bursa Kültür A.Ş., İhlas Matbaacılık, Bursa, ss.525-558, 2013 (Link)
Koyuncu A., "Yunanistan'da Bağımsız Devlet", Balkanlar El Kitabı, 1. Cilt: Tarih, Gökdağ B. A., Karatay O., Ed., Akçağ Yayınları, Ankara, ss.473-497, 2013 (Link)
Koyuncu A., Keskin Ö., Sinmaz Sönmez C., "Çanakkale Savaşları Bibliyografyası", Atatürk Araştırma Merkezi, ANKARA, 2010
Koyuncu A., "The Ottoman Reaction to the Bulgarian Independence Declaration (1908–1909)", in: Turkish-Bulgarian Relations: Past and Present, Türkeş M., Eds., Tasam Publication, İstanbul, pp.27-55, 2010 (Link)
Koyuncu A., "Yunanistan'da Bağımsız Devlet", Balkanlar El Kitabı, Cilt 1: Tarih, Karatay O., Gökdağ B. A., Ed., Karam Yayınları, Ankara, ss.488-514, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi