Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tabuk M., "Türkçe Lisansüstü Tezlerde Kullanılan Matematik Tutum Ölçekleri (Mathematics Attitude Scales in Turkish Dissertations)", International Online Journal of Educational Sciences, vol.10, pp.150-163, 2018 (Link)
Tabuk M., Tabuk M., "Öğretmen Adaylarının Matematiğe ve Matematik Öğretimine İlişkin Tutumları", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.52-66, 2018 (Link)
Tabuk M., "Okulöncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi ", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.184-201, 2018 (Link)
Tabuk M., "MATEMATİK ÖĞRETİMİ DERSİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİĞE VE MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ", Turkish Studies, vol.13, pp.1153-1168, 2018 (Link)
Tabuk M., "Matematiğe İlişkin Tutum Ölçeğinin Kısa Formunun Türkçeye Uyarlama Çalışması Turkish Adaptation of The Short Form of Attitude Towards Mathematics Scale", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Mersin University Journal of the Faculty of Education, cilt.14, ss.84-95, 2018 (Link)
Tabuk M., Haciömeroğlu G., "Matematiğe ilişkin tutum ölçeğinin Türkçe'ye uyarlama çalışması", Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.11, ss.245-260, 2015 (Link)
Haciömeroğlu G., Bilgen S., Tabuk M., "Başarı Duygusu-İlkokul'Un Türkçe'Ye Uyarlama Çalışması", Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.38, ss.85-96, 2013 (Link)
Tabuk M., Özdemir A.Ş., "Proje Tabanlı Öğrenmede Çoklu Zekâ Yaklaşımının Matematik Öğrenme Başarısına ve Matematiğe Karşı Tutuma Etkisinin Karşılaştırılması", İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, cilt.3, ss.113-128, 2011 (Link)
Tabuk M., Özdemir A.Ş., "Proje Tabanlı Öğrenmede Çoklu Zekâ Yaklaşımının ÖğrencilerinMatematiğe Karşı Tutumlarına Etkisi” ISSN:1306-3111 , 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 1C0155.", e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.5, ss.674-686, 2010 (Link)
Tabuk M., "Proje Tabanlı Öğrenmede Çoklu Zekâ Yaklaşımının Matematik Öğrenme Başarısına Etkisi ", International Online Journal of Educational Sciences, vol.1, pp.177-195, 2009 (Link)
Özdemir A.Ş., Tabuk M., "İ.Ö. 7.Sınıflarında “Çember, Daire ve silindir” Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Başarıya Etkisİ", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.41-52, 2004 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tabuk M., Tsellios I. , "Türkiye ve Yunanistan Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Matematik Tarihinin Kullanımı", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27 Nisan - 29 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.232-232 (Link)
Tabuk M., "ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLAR", Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-20 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Tabuk M., "LİSANSÜSTÜ TEZLERDE KULLANILAN MATEMATİK TUTUM ÖLÇEKLERİ", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27 Nisan - 29 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.231-231 (Link)
Tabuk M., "ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ MATEMATİK BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-20 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Tabuk M., Haciömeroğlu G., "Öğrencilerin Matematik Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2015, ss.1-1 (Link)
Tabuk M., Haciömeroğlu G., "Matematik Öğretim Tutum Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2015, cilt.1, ss.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., Tabuk M., "Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Başarı Duygu Düzeylerinin İncelenmesi", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2015, cilt.1, ss.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., Tabuk M., Hacıömeroğlu E.S., "Öğretmen Adaylarının Bilişüstü Farkındalıkları Ve Matematik Problemlerini Çözme Tercihlerinin İncelenmesi.", XI. Ulusal Fen Bilimleri Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.705-706 (Link)
Haciömeroğlu G., Tabuk M., Gündüz N., "Etkili Matematik Öğretimi Için Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmenlerinin Rehberliğine İlişkin Görüşleri", XI. Ulusal Fen Bilimleri Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.703-704 (Link)
Tabuk M., Haciömeroğlu G., Gündüz N., "İlköğretim Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi", Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları 1. Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Mayıs 2014, ss.1-1
Tabuk M., Haciömeroğlu G., Temel H., "Matematiğe Karşı Tutum Ölçeği’Nin Türkçe’Ye Uyarlama Çalışması. ", Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları 1. Ulusal Kongresi,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Mayıs 2014, ss.1-1
Tabuk M., "Türkiye ve Yunanistan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması", ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE, Multi-paradigmatic Transformative Research In Education: Challenges And Opportunities, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2013, pp.140-140 (Link)
Haciömeroğlu G., Tabuk M., Bilgen S., Gündüz N., "Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine İlişkin Uygulama Öğretmenlerinin Rehberliğini Değerlendirme Çalışması. ", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2013, ss.1-1 (Link)
Tabuk M., "Türkiye Ve Yunanistasn Matematik Ders Kitaplarının Karşılaştırılması", V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2013, vol.1, pp.907-913 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tabuk M., "Kartezyen Çarpım", in: Temel Matematiksel Kavramlar ve Uygulamaları, Elçi A. N., Bukova-Güzel E., Cantürk-Günhan B., Ev-Çimen E. , Eds., Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.165-171, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi