Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. PELİN KANTEN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bölüm : İşletme
Ana Bilm Dalı : Yönetim ve Organizasyon
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1414
E Posta Adresi : pelinkantencomu.edu.tr | pkanten27gmail.com
Web Adresi :
Ofis : 220
Eğitim Bilgileri
Doktora, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 2009-2012
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O, Turizm İşletmeciliği, 2006-2008
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İşletme Fakültesi, , 2000-2005
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Almanca, Orta
İspanyolca, Orta
Araştırma Alanları
Yönetim ve Organizasyon
Örgütsel Davranış
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Yönetim ve Strateji
Örgütsel Davranış
İnsan Kaynakları Yönetimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Management
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O, 2015 - 2016
Yrd.Doç.Dr., MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O, 2012 - 2015
Ögr.Gör., MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, Hikmet Tolunay MYO, 2009 - 2012
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yüksekokul Müdür Yardımcısı, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O, , 15.05.2012 - 15.01.2016
Bölüm Başkanı, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Hikmet Tolunay MYO, Pazarlama ve Dış Ticaret Programı, 13.09.2009 - 11.05.2012
Bütçe ve Finans Uzmanı, IBM Türk LTD , , 08.02.2004 - 20.08.2006
Kurumsal İletişim Uzmanı, IBM Türk LTD , , 09.01.2000 - 06.02.2004
Verdiği Dersler
Kültürlerarası Farklılıkların Yönetimi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kanten P., Uyargil C., Kanten S., "Hat Yöneticilerin Yönetim Tarzlarını Etkileyen Faktörler: Örgüt Yapısı ve İnsan Kaynakları Departmanının Stratejik Rolleri ", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.46, pp.84-97, 2017
Kanten P., Gümüştekin G., Kanten S., "Exploring the Role of A, B, C and D Personality Types on IndividualsWork-Related Behaviors and Health Problems: A Theoretical Model", International Journal of Business and Management Invention, no.7, pp.29-37, 2017
Kanten P., Kanten S., Dündar G., "Ücret Tatmininin Ve İşin Özelliklerinin İşe Gömülmüşlük Üzerindeki Etkisinde Mutluluğun Rolü", İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.8, pp.64-88, 2016
Kanten P., Yeşiltaş M., Arslan R., "Kişiliğin Karanlık Yönünün Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Düzenleyici Rolü", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.29, pp.365-391, 2015
Kanten P., Kanten S., Mert G., ""The Effects of Organizational Structures and Learning Organization on Job Embeddedness and Individual Adaptive Performance"", Procedia Economics and Finance, pp.1358-1366, 2015
Kanten P., Yeşiltaş M., ""The Effects of Positive and Negative Perfectionism on Work Engagement, Psychological Well-being and Emotional Exhaustion", Procedia Economics and Finance, pp.1367-1375, 2015
Kanten P., "Narsistik Kişilik Özelliğinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinde Örgüt İkliminin Düzenleyici Rolü", İ.Ü İşletme Fakültesi, İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.25, pp.160-184, 2014
Tuna M., Kanten P., Yeşiltaş M., Kanten S., Alparslan A.M., "The Effect of Academic Advising on Career Adaptabilities: A Study on Tourism and Hotel Management’ Students", The Macrotheme Review, vol.3, pp.139-155, 2014
Kanten P., "The Antecedents of Job Crafting: Perceived Organizational Support, Job Characteristics and Self-Efficacy", European Journal of Business and Social Sciences, vol.3, pp.113-128, 2014
Kanten P., Er Ülker F. , "The Effects of Mental Health Problems of Nurses and Doctors on their Professional Commitment and Work Engagement Levels", Mediterranean Journal of Social Sciences,, vol.5, pp.476-493, 2014
Kanten P., "Effect of Quality of Work Life (QWL) on Proactive and Prosocial Organizational Behaviors: A Research On Health Sector Employees", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.251-274, 2014
Kanten P., "“İşyeri Nezaketsizliğinin Sosyal Kaytarma Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Duygusal Tükenmenin Aracılık Rolü", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.11-26, 2014
Kanten P., "“The effect of cultural intelligence on career competencies and customer-oriented service behaviors", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.43, pp.100-119, 2014
Kanten P., Er Ülker F. , "The Effect of Organizational Climate on Counterproductive Behaviors: An Empirical Study on the Employees of Manufacturing Enterprises", The Macrotheme Review, vol.2, pp.144-160, 2013
Kanten P., Alparslan A.M., "Proactive Behavior Scale: A Study of Validity and Reliability", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.16, ss.21-43, 2013
Kanten P., Yeşiltaş M., "Pozitif Örgütsel Davranışlar Üzerine Kavramsal Bir İnceleme", Vizyoner Dergisi, pp.83-106, 2013
Kanten P., Er Ülker F. , "Yönetim Tarzının Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisinde İşe Yabancılaşmanın Aracılık Rolü", Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.32, ss.16-40, 2013
Yeşiltaş M., Kanten P., Sormaz Ü., "Otantik liderlik tarzının prososyal hizmet davranışları üzerindeki etkisi: Konaklama işletmelerine yönelik bir uygulama", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.42, pp.333-350, 2013
Kanten P., Er Ülker F. , "A Relational Approach among Perceived Organizational Support, Proactive Personality and Voice Behaviour", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.62, pp.1016-1022, 2012
İlker Ç., Kanten S., Kanten P., "Kişilik, Duygusal Zeka ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Bir Araştirma", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.41-65, 2010
İbicioğlu H., Çiftçi M., Kanten P., "Akademisyenlerin Akıl Hocalığı Eğilimleri İle Liderlik Tarzları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.1-19, 2010
Baran M., Kanten P., Kanten S., Yaşlıoğlu M., "An Empirical Research on The Relationship between Job Insecurity and Employee Health & Safety”", Ege Academic Review, vol.9, pp.969-976, 2009
Özdaşlı K., Kanten S., Kanten P., "Yöneticilerin Kariyer İlerleme Arzusu İle Örgütsel Bağlılıklarının, Akıl Hocalığı Eğilimlerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", SDÜ, İİBF Dergisi, pp.229-243, 2009
Er Ülker F., Kanten P., "Örgütlerde Sessizlik İklimi, İşgören Sessizliği ve Örgütsel Bağlılık İlişkisine Yönelik Bir Araştırma", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.11-29, 2009
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kanten S., Kanten P., Baran M., "The Effects of Positive Psychological Traits, Self-Esteem and Parental Career Behaviors on Career Adaptabilities", International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Economics and Administrative Sciences, Selanik, YUNANISTAN, 6-8 Eylül 2017, pp.326-339
Kanten P., Gümüştekin G., Kanten S., "A Conceptual Review on Type A, B, C and D Personalities", 2nd International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Economics and Administrative Sciences, Selanik, YUNANISTAN, 6-8 Eylül 2017, pp.339-347
Kanten P., Kanten S., Durmaz M.G., Akkoyun Y., Mirici B., "THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON AFFECTIVE COMMITMENT TO THE EMPLOYEER BRAND: ROLE OF ETHICAL CLIMATE AND ORGANIZATIONAL BASED SELF-ESTEEM", Global Business Research Congress 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24 Mayıs - 26 Ağustos 2017, pp.367-377
Kanten P., Kanten S., Gümüştekin G., "D TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİĞİNİN SALDIRGAN DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İSTİSMARCI YÖNETİM TARZININ ROLÜ", 25.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 25 Mayıs - 27 Ağustos 2017, ss.608-613
Kanten P., Kanten S., Keçeli M., Zaimoğlu Z. , "THE ANTECEDENTS OF ORGANIZATIONAL AGILITY: ORGANIZATIONAL STRUCTURE, DYNAMIC CAPABILITIES AND CUSTOMER ORIENTATION", Global Business Research Congress 2017, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24 Mayıs - 26 Ağustos 2017, pp.697-706
Kanten P., Kanten S., Baran M., "THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL VIRTUOUSNESS ON FRONT LINE EMPLOYEES’ CUSTOMER ORIENTATION:ROLE OF PERFECTIONISM", 10th International Congress on Social Sciences, Madrid, ISPANYA, 23-24 Eylül 2016, pp.857-874
Kanten P., Uyargil C., Kanten S., "HAT YÖNETİCİLERİN YÖNETİM TARZLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÖRGÜT YAPISI VE İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANININ STRATEJİK ROLLERİ", 24.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2016, ss.539-549
Yeşiltaş M., Kanten P., Sop S.A., Ekiztepe B., "Kişilik Özelliklerinin Turizm Sektörüne Bağlılığa Etkisinde Hizmet Verme Yatkınlığının Rolü: Turizm Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", 17.Ulusal Turizm Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 2016, ss.206-222
Kanten P., Kanten S., "The antecedents of procrastination behavior: personality characteristics, self-esteem and self-efficacy", Global Business Research Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Mayıs 2016, pp.331-341
Kanten S., Kanten P., Yeşiltaş M., "THE ROLE OF CAREER SELF-EFFICACY ON THE EFFECT OF PARENTAL CAREER BEHAVIORS ON CAREER EXPLORATION: A STUDY ON SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT’ STUDENTS", 10th International Congress on Social Sciences, Madrid, ISPANYA, 23-24 Eylül 2016, pp.845-857
Gümüştekin G., Kanten P., Kanten S., "ZEHİRLEYİCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SABOTAJ DAVRANIŞLARINA ETKİSİNDE OTANTİK LİDERLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ", 4.Örgütsel Davranış Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, ss.111-120
Kanten P., Kanten S., Yeşiltaş M., "Kişilik Özelliklerinin ve Etik İklim Algısının Politik Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Kontrol Odağının Rolü", 14.Ulusal İşletmecilik Kongresi, AKSARAY, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2015, ss.421-428
Kanten P., Kanten S., Yeşiltaş M., "New Career Management Approaches: Boundaryless Career and Dual Ladder Career Path", Multidisciplinary Academic Conferences on Economics, Management and Marketing in Praque, Prag, CEK CUM., 4-6 Aralık 2015, pp.10-16
Kanten P., Kanten S., Yeşiltaş M., Yaşlioğli M., " Ücret Adaletinin Hizmet Süreçlerini Sabote Etme ve Sosyal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisinde Ücret Eşitliği Algısının Rolü", 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2015, ss.513-521
Kanten S., Yeşiltaş M., Kanten P., Çeken H., "Etik Kültürün Etik Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Örgüt Temelli Öz Saygının Rolü: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma", 16.Ulusal Turizm Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 13-16 Kasım 2015, ss.1621-1636
Kanten P., "“The Effect of Ethical Climate and Professional Self-Esteem on Ethical Behaviors: Mediating Role of Locus of Control"", II. Uluslararası Davraz Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2014, pp.3935-3970
Kanten P., Yeşiltaş M., Kanten S., Sormaz Ü., "“The Effect of Social Climate on Workplace Friendship, Psychological Well-Being and Helping Behaviors: An Empirical Study in The Hotel Industry", 9th International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality Management, BALIKESİR, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2014, pp.130-140
Kanten P., "“Individual and Organizational Antecedents of Safety Behaviors and their Relationships with Occupational Accidents: An Empirical Research on Blue-Collar Workers”", International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference , İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-19 Temmuz 2014, pp.251-260
Kanten P., Yeşiltaş M., Akdağ G., "Kariyer Engellerinin Mutluluk Üzerindeki Etkisinde Kariyer Motivasyonunun Rolü: Otel İşletmelerinde Kadin İşgörenler Üzerine Bir Uygulama", 15.Ulusal Turizm Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 13-16 Kasım 2014, ss.411-430
Kanten P., Yeşiltaş M., Arslan R., "Kişiliğin Karanlık Yönünün Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Düzenleyici Rolü", 2.Örgütsel Davranış Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 7-8 Kasım 2014, ss.587-597
Kanten P., "A Conceptual Model Exploring the Role of Employee Competencies and High Performance Working Systems on Service Quality", International Congress of Tourism & Management Researchers, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2014, pp.295-303
Tuna M., Murat Y., Kanten P., ""The Effects of Corporate Reputation on Affective Commitment: Mediating Role of Organizational Factors”", Global Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference , Florida, ABD, 15-18 Mayıs 2014, pp.569-580
Yeşiltaş M., Kanten P., Kanten S., Hüseyin Ç., Zorlu Ö., "Öğrenme Odaklılığın ve İşin Özelliklerinin Yenilikçi Davranışlar Üzerindeki Etkisi", 14.Ulusal Turizm Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 5-8 Aralık 2013, ss.121-143
Kanten P., Yeşiltaş M., "Sosyal Zekanın Proaktif Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Politik Becerilerin Aracılık Rolü", 1. Örgütsel Davranış Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 15-16 Kasım 2013, ss.306-315
Özdaşlı K., Kanten P., Alparslan A.M., "Lider-Üye Etkileşiminin Proaktif Davranışlar Üzerindeki Etkisi", 21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, ss.208-215
Kanten P., Er Ülker F. , "Yönetim Tarzının Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisinde İşe Yabancılaşmanın Aracılık Rolü", 21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, ss.624-630
Kanten P., Yeşiltaş M., Kanten S., "The Effects of Self-Esteem, Virtuousness and Work Values on the Ethical Behaviors: An Empirical Study in the Hotel Industry", International Business and Economics Congress , Durres, ARNAVUTLUK, 30 Kasım - 1 Aralık 2013, pp.57-70
Kanten P., Kanten S., Yeşiltaş M., "“Family Friendly Policies in Organizations and Their Effects on Work-Life Balance, Work Alienation and Life Satisfaction"", International Business and Economics Congress , Durres, ARNAVUTLUK, 30 Kasım - 1 Şubat 2013, pp.42-62
Kanten P., Yeşiltaş M., İlker T., Sop S., "An Empirical Research on the Effect of Social Media on Destination Choice", 5th ITW Conference, New Trends in Tourism Management and Marketing, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-16 Nisan 2013, pp.179-189
Yaşlioğli M., Kanten P., Özaslan B., "Lojistik Sektöründe Çalışanların Algıladığı İş Güvencesizliği ile Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", 18.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , ADANA, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2010, ss.110-120
Sariyer N., Kanten P., "İhracat Firmalarının Tutundurma Stratejilerinin Uluslararası Pazarlara Uyumu Üzerine Bir Araştırma", 8.Anadolu İşletmecilik Kongresi, MANİSA, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2009, ss.380-386
Kanten P., Kanten S., Aydin Ş., "Yöneticilerin Akıl Hocalığı İçin Algıladıkları Üst Yönetim Desteğinin Akıl Hocalığı Eğilimleri Üzerindeki Etkisi", 1.Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2008, ss.19-29
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kanten P., "Öğrenilmiş Çaresizlik", İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, "Akdemir, B.", Ed., Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.300-330, 2017
Kanten P., "Proaktif Davranışlar", Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Kanten, P. ve Kanten, S., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.371-410, 2016
Kanten P., "Sosyal Kaytarma", Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Kanten, P. ve Kanten, S., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.565-593, 2016
Kanten P., "Pozitif Örgütsel Davranışın Doğuşu ve Gelişimi", Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, "Kanten, P. ve Kanten, S.", Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.3-62, 2016
Kanten P., "İşe Adanma", Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Kanten, P. ve Kanten, S., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.75-122, 2016
Kanten P., "İşyeri Nezaketsizliği", Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Kanten, P. ve Kanten, S., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.527-558, 2016
Kanten P., "Politik Davranışlar", Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Kanten, P. ve Kanten, S., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.837-876, 2016
Kanten P., Kanten S., ""İş Yaşamının Kalitesinin Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinde İş Doyumunun Aracılık Rolü", Yaşam Doyumu Seçme Konular, Selen Doğan, Ed., Nobel, Ankara, ss.39-63, 2015
Atayeter Y., Kanten S., Kanten P., Ed., "Burdur İli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Rekabet Analizi", Fakülte Kitabevi, ISPARTA, 2013
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Burdur İlinin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Rekabet Analizi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı, Araştırmacı, 2012
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Turizm AkademikDergisi, Yardimci Editör, 09.11.2014 - Devam Ediyor
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Global Business Research Congress 2017, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
WC BEM 2015, Oturum Başkanı, , ITALYA, 2014
International Conference on Business Technology and Innovation , Oturum Başkanı, , ARNAVUTLUK, 2013
Ödüller ve Burslar
Kanten P, "Best Paper Award, Global Business Research Congress 2017, Mayıs 2017
Katalog Bilgileri