Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Emini Kurtuluş F.T., Ayaz Ç.E., "MARMARA BÖLGESİ ÜNİVERSİTELERİNİN İNOVASYON FARKINDALIĞI: MİSYON VEVİZYON BİLDİRİMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ", Journal of Life Economics, vol.7, pp.229-238, 2020
Emini Kurtuluş F.T., Ayaz Ç.E., "İNOVATİF EVRİM SARMALINDA ÜNİVERSİTE VİZYONLARININ MEVCUT DURUMU: NİTEL BİR ÇÖZÜMLEME", Social Sciences Studies Journal, vol.5, pp.3365-3374, 2019
Emini Kurtuluş F.T., Ayaz Ç.E., "Stratejik Dokümanlarda Engelli Görünürlüğü: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği", Social Sciences Studies, vol.5, pp.3914-3923, 2019
Emini Kurtuluş F.T., Sancak E., "ÇANAKKALE BELEDİYESİNDE HALKLA İLİŞKİLERUYGULAMALARI", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.11, pp.64-82, 2019
Emini Kurtuluş F.T., Ayaz Ç.E., "ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK KURUMSAL FARKINDALIK:BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ", Journal of Awareness, vol.4, pp.239-248, 2019 (Link)
Emini Kurtuluş F.T., Ayaz Ç.E., "TÜRKİYE’xxDE BİLGİ EDİNME HAKKI: AÇIKLIK VE ŞEFFAFLIK İLKELERİNİN BELEDİYE WEB SAYFALARINA YANSIMASI", Journal of Awareness, vol.3, pp.267-278, 2018
Emini Kurtuluş F.T., Ayaz Ç.E., "Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı: Büyükşehir Belediye Web Sayfaları Üzerinden Bir Değerlendirme", Journal of Awareness, vol.3, pp.13-26, 2018 (Link)
Emini Kurtuluş F.T., Ayaz Ç.E., "VİZYON BİLDİRİMLERİNDE İNOVASYON: TÜRKİYE’xxDEKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME", Journal of Awareness, vol.3, pp.331-340, 2018 (Link)
Emini Kurtuluş F.T., Sancak E., "YEREL YÖNETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER: YEREL YÖNETİMLERİN TANIMA VETANITMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME", Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.79-90, 2018 (Link)
Emini Kurtuluş F.T., Kocaoğlu M., "KIRIKKALE’DE E-DÖNÜŞÜM YAPILANMASININ BOYUTLARI: İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ", Sakarya İktisat Dergisi, cilt.5, ss.20-36, 2016 (Link)
Kocaoğlu M., Emini Kurtuluş F.T., "A Comparative Analysis Of The Changes In Local Service Delivery The Use Of Information Technology", International Journal of Management Sciences and Business Research, vol.4, pp.117-125, 2015 (Link)
Emini Kurtuluş F.T., Kocaoğlu M., "E-Dönüşüm Sürecinde Yerel Yönetimler (Kırşehir Örneği)", Selçuk İletişim, ss.69-78, 2014 (Link)
Kocaoğlu M., Emini Kurtuluş F.T., "Yerel Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojisi Kullanımının Önemi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Kırşehir İl Özel İdaresi", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.203-222, 2014 (Link)
Emini Kurtuluş F.T., "Sivil Toplum Kuruluşlarının Politika Belirleme Sürecindeki Rolü: TÜSİAD Örneği", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.43-56, 2013 (Link)
Emini Kurtuluş F.T., Kocaoğlu M., "Bilişim Teknolojileri Kullanımının Hizmet Sunumuna Etkileri: Konya İl Özel İdaresi Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.16, ss.179-200, 2011 (Link)
Görün M., Emini Kurtuluş F.T., "The Legal Framework of Strategic Management Implementations in Public Institutions in Turkey", British Journal of Arts and Social Sciences, vol.3, pp.220-228, 2011 (Link)
Emini Kurtuluş F.T., Kocaoğlu M., "AVRUPA BİRLİĞİ BİLİŞİM POLİTİKASININ YEREL YANKISI: E-DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KONYA İL ÖZEL İDARESİ", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.162-182, 2011 (Link)
Emini Kurtuluş F.T., "Using the Model in England for Analzing the Future of Turkey’s Regional Development Agencies", British Journal of Humanities and Social Sciences, vol.3, pp.18-27, 2011 (Link)
Emini Kurtuluş F.T., Görün M., "Regional Development Agencies as Local Actors of Development Policies and the Case of Turkey", European Journal of Social Sciences, pp.120-129, 2010 (Link)
Görün M., Emini Kurtuluş F.T., "The Effects of Integration Process with the European Union on Turkeys Regional Policies and Regional Development Agencies", The Social Sciences, pp.421-428, 2010 (Link)
Emini Kurtuluş F.T., "Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformunun İç ve Dış Dinamikleri", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.31-48, 2009 (Link)
Emini Kurtuluş F.T., "Yükseköğretim Kurumlarında Stratejik Bilişim Sistemi Kurulumuna Yönelik Bütüncül Bir Yaklaşım", Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, ss.157-170, 2007
Şahin A., Emini Kurtuluş F.T., Ünsal Ö., "Çatışma Yönetimi Yöntemleri ve Hastane Örgütlerinde Bir Uygulama", Selçuk İletişim, ss.553-568, 2006 (Link)
Şahin A., Emini Kurtuluş F.T., "Kamu Yönetiminde Değişim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yöntemleri: Konya Büyükşehir Belediyesinde Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.11, ss.43-62, 2006 (Link)
Emini Kurtuluş F.T., "Türkiye’de Demokratikleşme Sürecinin Düşünsel ve Tarihsel Temelleri", S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.9, ss.521-540, 2006 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Emini Kurtuluş F.T., Ayaz Ç.E., "Misyon ve Vizyon Bildirimlerinde İnovatif Kavramlar: EgeBölgesi Üniversiteleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz", II. Business Organization Research Conference, İZMİR, TÜRKIYE, 4-6 Eylül 2019, pp.440-441
Emini Kurtuluş F.T., Ayaz Ç.E., "Devlet Üniversitelerinin Misyon ve Vizyon Bildirimlerinde İnovasyon: NitelBir Analiz", 17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Karaman, TÜRKIYE, , pp.58-68
Emini Kurtuluş F.T., Ayaz Ç.E., "Marmara Bölgesi Üniversitelerinin İnovasyon Farkındalığı: Misyon ve Vizyon Bildirimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz", III. Uluslararası Farkındalık Konferansı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-7 Aralık 2019, pp.205-218
Emini Kurtuluş F.T., Ayaz Ç.E., "Engelli Bireylere Yönelik Kurumsal Farkındalık: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği", II. International Conference on Awareness, ,
Emini Kurtuluş F.T., Ayaz Ç.E., "Vizyon Bildirimlerinde İnovasyon: Türkiye’xxdeki Büyükşehir Belediyeleri Özelinde Bir Değerlendirme", II. International Conference on Creative and Innovative Approaches, Üsküp, MAKEDONYA,
Emini Kurtuluş F.T., Ayaz Ç.E., "Right to Information in Turkey: Reflection of Openness and Transparency on Municipality Websites", III. International Rating Academy Congress: Applied Sciences, Lviv, UKRAYNA, , pp.263-276
Emini Kurtuluş F.T., Kocaoğlu M., "Dimensions Of E Transformation In Kırıkkale: The Case Of Special Provincial Administration", 2. International Conference On The Changing World And Social Research, Barcelona, ISPANYA, , pp.721-730
Emini Kurtuluş F.T., Kocaoğlu M., "Applied Research on Change in Local Governments Based on Restructuring of Public Administration and Factors Entailing Change: Konya Metropolitan Municipality", International Conference On the Changing World and Social Research I, Viyana, AVUSTURYA, , pp.125-126
Emini Kurtuluş F.T., Kocaoğlu M., "E-Dönüşüm Türkiye Projesi Çerçevesinde Kayseri İl Özel İdaresi", 11. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, , , pp.1-12
Kocaoğlu M., Emini Kurtuluş F.T., "Yerel Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojisi Kullanımı: Kayseri İl Özel İdaresi Örneği", 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Hatay, TÜRKIYE,
Emini Kurtuluş F.T., Görün M., "Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Vizyon ve Misyon Bildirimlerinin Analizi", 7. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Manisa, TÜRKIYE,
Emini Kurtuluş F.T., "Analysing the Human Resources Policy of Turkey’s Regional Development Agencies in Terms of Innovation Generation", Annual Conference on Innovations in Business and Management, Londra, INGILTERE,
Emini Kurtuluş F.T., Şengül R., "Değişen Kamu Hizmeti Anlayışı Karşısında Belediyelerin Hizmet Etkinliği Algılamalarına Yönelik Bir Alan Araştırması", VII. Kamu Yönetimi Forumu, Kahramanmaraş, TÜRKIYE, , ss.99-111
Emini Kurtuluş F.T., "Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Bağlamında Yerel Yönetimlerde Değişim ve Değişimi Zorunlu Kılan Etkenlere Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma: Konya Örneği", 5. Kamu Yönetimi Forumu, Kocaeli, TÜRKIYE,
Emini Kurtuluş F.T., "Yükseköğretim Kurumlarında Stratejik Planlama: Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği", 5. Kamu Yönetimi Forumu, Kocaeli, TÜRKIYE,
Emini Kurtuluş F.T., "Yükseköğretim Kurumlarında Etkinliğin Değerlendirilmesinde SWOT Analizi", 6. International Knowledge, Economy and Management Congress, , , vol.1, pp.1971-1984
Şahin A., Emini Kurtuluş F.T., "Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlamanın Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma", 5. International Knowledge, Economy and Management Congress, Kocaeli, TÜRKIYE, , vol.2, pp.329-339
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Emini Kurtuluş F.T., Ayaz Ç.E., "GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ENDEKSİ EKSENİNDE FAKÜLTE ÖĞRETİMPROGRAMLARININ ANALİZİ", in: İnovasyonun Kökenleri, Osman YILMAZ, Semih Serkant AKTUĞ, Serhat ERAT,, Eds., Gazi Kitabevi, Ankara, pp.197-214, 2020
Emini Kurtuluş F.T., "STRATEJİ KAVRAMINA İLİŞKİN BİR METAFOR ANALİZİ", in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırmave Değerlendirmeler 2019 / Haziran– Cilt 3, Doç. Dr. Sait Erdal DİNÇERDoç. Dr. Sinan SÖNMEZDr. Mustafa BOSTANCIDr. Ertan ÖZÇOBAN, Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.93-104, 2019
Emini Kurtuluş F.T., "Türk Kamu Yönetiminde Temel Sorunlar", Türk Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Hamza Ateş, Ed., Savaş Yayınevi, Ankara, ss.137-167, 2019
Emini Kurtuluş F.T., "Örgütsel Değişimin Sağlanmasında Değişim E lçisinin Rolü: Kamu YönetimindeYeniden Yapılanma Bağlamında Bir Değerlendirme", in: Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 1, Orhan Çoban, Serpil Ağcakaya, Enderhan Karakoç, Fehmi Karasioğlu, Ayşe Çoban, Eds., Gece Akademi, Ankara, pp.59-72, 2019
Emini Kurtuluş F.T., "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESELLEŞME ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", in: Global Challenges in Development Finance and Education, İsmail Şiriner, Marcel Meciar, Eds., IJOPEC Publication, LONDON, pp.165-174, 2019
Emini Kurtuluş F.T., "Türkiye’xxnin Avrupa Birliği’xxne Giriş Politikası", Kamu Politikası Analizi Türkiye Uygulamaları, Cenay Babaoğlu, Elvettin Akman, Ed., Gazi Kitabevi, Ankara, ss.709-733, 2018
Emini Kurtuluş F.T., "Terihsel Perspektiften Türkiye’xxde İzlenen Sağlık Politikaları ve Sağlıkta Reform", in: Teoride ve Uygulamada Sağlık Ekonomisi ve Politikaları Güncel Sorunlar ve Araştırmalar, Özge Uysal Şahin, Nilay Köleoğlu, Eds., Rating Academy Yayınları, pp.1-23, 2018
Emini Kurtuluş F.T., "Göç Sonrası Sorunların Çözümünde Sivil Toplum Stratejisi", Ekin Yayınevi, Bursa, 2018
Emini Kurtuluş F.T., "Kamu Yönetiminde Bilişim Sistemlerinin Strateji Geliştirme Amaçlı Kullanımı", Ekin Yayınevi, Bursa, 2018
Emini Kurtuluş F.T., "Stratejik Yönetim Düşüncesinin Gelişimi ve Stratejik Düşüce Okulları", Stratejik Yönetim, Gülten Gümüştekin ve İsa İpçioğlu, Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.89-115, 2014
Emini Kurtuluş F.T., Görün M., "Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Vizyon ve Misyon Bildirimlerinin Analizi", Küreselleşme-Yerelleşme Sarmalında Kalkınma Ajansları Yapılar Sorunlar ve Çözüm Arayışlar, Mustafa Ökmen, Güven Şeker ve Fatih Yaman, Ed., Orion Yayınları, Ankara, ss.75-105, 2013
Emini Kurtuluş F.T., Kocaoğlu M., "E-Dönüşüm Politikası Bağlamında İl Özelİdareleri’nin Kurumsal Yapılanmasının Analizi", Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, Eyüp Günay İspir, Ed., TODAİE, Ankara, ss.489-514, 2013
Kocaoğlu M., Emini Kurtuluş F.T., "Yerel Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojisi Kullanımı: Kayseri İl Özel İdaresi Örneği", Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya ve Abdullah Aydın, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.24-48, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi