Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Atmaca M., "Financial Performance Evaluation Of Sports Companies Quoted In Istanbul Stock Exchange With Topsis Method", IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.27, pp.91-108, 2012
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Atmaca M., Sevim Z., "Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetlemesi: TR22 Bölgesinde Bir Araştırma", ÇOMÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.265-291, 2018
Atmaca M., Demirel E., "Economic Impact on Financial Ratios of Food Industry at Istanbul Stock Exchange Listed Firms", International Journal of Economics and Financial Issues, vol.7, pp.537-541, 2017
Atmaca M., Erol M., Aslan M. , "Outcome Assessment of Application of Turkish Accounting and Financial Reporting Standards (TAS/TFRS): A Survey on Audit Firms Authorized by POA", Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp.273-288, 2017
Terzi S., Atmaca M., Öktem B., "İşletmenin Sürekliliği Varsayımının Değerlendirilmesi:Borsa İstanbul (BİST) Sınai Endeksi Örneği", Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, vol.12, pp.515-535, 2016
Atmaca M., Akar E. , "İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Üzerine Çanakkale İlinde Bir Araştırma", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.11, ss.146-164, 2016
Atmaca M., "Finansal Oranlar Aracılığıyla Çalışma Sermayesi Bileşenlerinin Karlılığa Etkisi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kimya, Plastik ve Kauçuk Şirketlerinde Bir Araştırma", Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.14, pp.633-649, 2016
Erol M., Atmaca M., "INVESTIGATION OF SMEs PREVENTATIVE MEASURES AGAINST FINANCIAL FAILURES UNDER ECONOMIC CRISIS ENVIRONMENT: A RESEARCH STUDY IN TR22 REGION", Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp.165-178, 2016 (Link)
Erol M., Atmaca M., "Türkiye'de Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitiminin Gelişimi", Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, pp.172-191, 2015
Erol M., Atmaca M., "Ticaret Meslek Liserindeki Muhasebe Eğitiminin Tarihsel Gelişimi"", Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.79-100, 2015
Atmaca M., Çoşgun N., "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'Ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyonlarının Ve Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.167-184, 2014
Atmaca M., Erol M., Öztürk S., "An Investigation About The Effectiveness Of Preventive Measures Taken During Crisis Preriods Over Sme'S", Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergisi, cilt.3, no.1, ss.73-88, 2014
Sudi A., Erol M., Atmaca M., "Accounting Measures To Be Taken For The Enterprises In Difficulty During Times Of Economic Crisis: A Study On Small And Medium-Sized Enterprises (Smes)", African Journal of Business Management, vol.6, pp.6832-6844, 2012
Atmaca M., "Muhasebe Skandallarının Önlenmesinde İç Kontrol Sisteminin Etkinleştirilmesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.191-205, 2012
Atmaca M., Çelenk H., "Uluslararası Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Analize Etkilerinin Regresyon Analizi Ile Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp.113-125, 2011
Erol M., Atmaca M., Öztürk S., "Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartlarına Bakış Açılarının Ölçülmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.13, pp.225-267, 2011
Terzi S., Atmaca M., "Yalın Üretim Sistemi Açısından Değer Akış Maliyetlemesinin İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.449-466, 2011
Demirel E., Atakişi A., Atmaca M., "Financial And Economic Factors Affecting Debt Ratio And Roe: Ise Tourism Firms Case", European Journal of Scientific Research, vol.61, pp.458-466, 2011
Atmaca M., Yilmaz B.B., "Konaklama İşletmelerinin Faaliyetlerinde Maliyet Kontrolünün Etkileri: Marmara Bölgesinde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma", Mali Çözüm Dergisi, pp.15-34, 2011
Erol M., Apak S., Atmaca M., Öztürk S., "Management Measures To Be Taken For The Enterprises In Difficulty During Times Of Global Crisis: An Empirical Study", Procedia-Social and Behavioral Sciences, pp.0-0, 2011
Atmaca M., Terzi S., "Şerefiyeye Dayalı Performans Ölçümünün Değerlendirilmesi", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, pp.51-64, 2011
Atmaca M., Kurt S., "The Effect Of 2008 Global Financial Crisis On Financial Ratios Of İstanbul Stock Exchange Food Enterprises: Panel Data Analysis", Journal of Money, Investment and Banking, Issue, pp.59-69, 2011
Atmaca M., "Uluslararası Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartlarının İşletmelerin Finansal Analizine Etkilerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.523-548, 2010
Çelenk H., Atmaca M., Horasan E., "Marmara Üniversitesi’Nde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Alanına Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.16, ss.159-171, 2010
Çelenk H., Atmaca M., "Esnek Çalışmanın İşgücü Maliyetlerine Ve Rekabet Gücüne Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.183-201, 2010
Çetin A., Atmaca M., "Hedef Ve Standart Maliyet Sistemleri’Nin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.313-329, 2009
Terzi S., Atmaca M., "Zaman Etkenli Faaliyet Tabanlı Maliyetleme", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.367-384, 2007
Atmaca M., Terzi S., "Stratejik Maliyet Yönetimi Açısından Tam Zamanında Üretim Felsefesi Ile Kısıtlar Teorisinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.293-309, 2007
Erol M., Atmaca M., "Geleneksel Maliyet Sistemini Yetersiz Kılan Faktörlerin Maliyetleme Sistemine Getirdiği Çağdaş Yaklaşımlar", Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, ss.91-106, 2006
Erol M., Atmaca M., Şahin L., "Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Muhasebe Meslek Elemanlarının (Sm-Smm-Ymm) Mesleki Faaliyetlerine Olan Etkileri Ve Ampirik Bir Çalışma", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, ss.31-44, 2004
Erol M., Atmaca M., "Tekdüzen Muhasebe Sisteminin İş Dünyasında Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Ampirik Bir Çalışma", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.119-129, 2004
Erol M., Atmaca M., "Meslek Yüksek Okularında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin İş Dünyasında Muhasebe Mesleğinde Çalışmaya Karşı Tutumları", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.171-179, 2004
Erol M., Atmaca M., "Kişisel Hesap Ve İşleyişinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Ve Muhasebeleştirilmesi", Ankara Üniversitesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, no.590, ss.201-208, 2003
Erol M., Atmaca M., Pazarcik Y., "Konsinye (Komisyoncu Vasıtası Ile) Satış İşlemlerinin Hukuki Durumu Ve Muhasebe İşlemleri", Mükellefin Dergisi, ss.161-170, 2003
Erol M., Atmaca M., "Vergi Cezalarının (Gelir-Kurumlar-Vergi Usul) Kanunu Karşısındaki Durumu Ve Muhasebe Kayıtları", Mali Çözüm Dergisi, ss.185-191, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Atmaca M., Akar E. , "2013-2017 Dönemlerinde Bağımsız Denetim Raporlarında Yer Alan Denetçi Görüşlerinin Nitel Bir Analizi", II.Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2018, pp.1-11
Terzi R., Atmaca M., Terzi S., "Denetim Açısından İşletmenin Sürekliliğinin Değerlendirilmesinde Genetik Algoritmanın Kullanımı: Borsa İstanbul Sınai Endeksi", 3.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, pp.1-11
Atmaca M., Terzi S., "Denetçinin Süreklilik Varsayımını Değerlendirmesi: Borsa İstanbul Teksil ve Deri Endeksinde Bir Araştırma", 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kaposvar, MACARISTAN, 25-30 Ağustos 2015, pp.1-1
Sudi A., Erol M., Elagöz İ., Atmaca M., "The Use Of Contemporary Developments In Cost Accounting In Strategic Cost Management", International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2 Aralık 2011 - 4 Aralık 2012, pp.595-600
Terzi S., Atmaca M., "Kobi'Lerin Halka Arz Sürecinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Etkileri:Bir Üretim İşletmesinde Uygulama", 9. Uluslararası Muhasebe Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Ekim 2012, pp.0-0
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Atmaca M., Yılmaz B.B., Terzi S. , "Finance, Forecasting Financial Distress By Using Financial Ratios: An Application Over The Publicly Traded In Companies of Nonmetallic Mineral Products Sector In Borsa Istanbul", in: Recent Developments in Social Sciences:Business Administration and Finance , Mehmet Ali İçbay, Hasan Arslan Rasim Yılmaz, Eds., e-BWN.com, Bialystok, , pp.1-11, 2017
Atmaca M., Erol M., Terzi S., "Maliyet Muhasebesi", Beta Yayıncılık, İSTANBUL, 2015
Atmaca M., Terzi S., "Adli Muhasebe-Adli Muhasebe Uygulamalarının Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", Yaylım Yayıncılık, İSTANBUL, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi