Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kenanoğlu M.E., Aydin M., "Trafikte Yaşanan Dışsallıklara Bir Çözüm Önerisi Olarak Akıllı Ulaşım Sistemleri: Çanakkale Üzerine Nicel Bir Araştırma", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.193-208, 2019 (Link)
Temel K., Aydin M., "Sağlık Hizmetlerinde, Hasta-Hekim İlişkisinde Yaşanan Bilgi Asimetrisinin Ortaya Çıkardığı Ekonomik Sorunlar: Çanakkale Örneği", Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, vol.21, pp.745-765, 2018 (Link)
Kenanoğlu M.E., Aydin M., "Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Dışsallık Bağlamında Değerlendirilmesi: Seçilmiş Ülke Uygulamaları", Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, pp.363-387, 2018 (Link)
Aydin M., Deniz K., "Atık Yönetiminde Vergi Politikasının Rolü: Türkiye Değerlendirmesi", Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.15, pp.435-461, 2017 (Link)
Aydin M., "Bisiklet Kullanımının Ortaya Çıkardığı Pozitif Dışsallıklar", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.273-290, 2016 (Link)
Aydin M., "Enerji Verimliliğinin Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü: Türkiye Değerlendirmesi", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.14, no.28, ss.409-441, 2016 (Link)
Aydin M., Gök M., "Türkiye'de Sağlıklı Beslenmede Vergi Politikasının Rolü", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, cilt.52, ss.55-76, 2015 (Link)
Akarsu Ü., Aydin M., "Ekonomik Krizlerde Kayıt Dışı Ekonomi: Seçilmiş Bazı Ülkeler ile Türkiye Değerlendirmesi", Yönetim ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi, cilt.13, ss.289-315, 2015 (Link)
Aydin M., Perk E., "Boğaz Köprüsü ve Dışsallık: Çanakkale’ye Yönelik Nitel ve Nicel Bir İnceleme ", Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.1-30, 2012 (Link)
Aydin M., Turgay T., "Yoksullukla Mücadelede Vergi Politikası ve Türkiye", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.249-274, 2011 (Link)
Şener S., Aydin M., "Kriz Süreci ve Sonrasında Türkiye Ekonomisi Genel Görünümü (2009-2010)", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.19-30, 2010 (Link)
Gök M., Aydin M., "Kentsel Su Hizmetlerinde Piyasa Başarısızlığının Giderilmesinde Türkiye Değerlendirmesi", İktisat Dergisi, ss.96-111, 2009
Aydin M., Erdoğdu M., "Mali Krizlerde Vergi Politikası: 1989 Sonrası Türkiye Değerlendirmesi", Kocaeli Üniversitesi İİBF Dergisi, no.3-4, ss.81-102, 2007 (Link)
Güran Yumuşak İ., Aydin M., "Bilgi Kamusal Bir Mal mıdır?", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.104-122, 2005 (Link)
Aydin M., Siriner İ., "Küreselleşme Kıskacında Maliye Politikası: Küreselleşme ve Vergilendirme Yetkisi ", Vergi Dünyası Dergisi, cilt.290, ss.101-112, 2005 (Link)
Şiriner İ., Aydin M., "Mali Egemenliğin Sınırlandırılması: Vergilendirme Yetkisi ve IMF ", Vergi Sorunları Dergisi, cilt.28, ss.188-207, 2005 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kenanoğlu M.E., Aydin M., "A Discussion about the Necessity of Artificial Intelligence Expenditures: Turkey Case", 10. International Conference of Political Economy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-28 Haziran 2019, pp.54-54
Kenanoğlu M.E., Aydin M., "“Evaluation of Intelligent Transportation Systems Applied in Various Countries in the Context of Externality”", 33. Ulusararası Maliye Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Mayıs 2018, pp.407-412 (Link)
Aydin M., "Kamu Politikaları ve Liberter Paternalizm: “Dürtme”", IX, ULUSLARARASI STK KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2018, pp.381-388
Öksüz M., Aydin M., "“Fiscal Decentralization Relationship and Regional Competitiveness: The Case of Turkey”", 33. Uluslararası Maliye Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Mayıs 2018, pp.186-192 (Link)
Deniz K., Aydin M., "The Role of Tax Policy in Reuse, Recyling and Recovery: The Case of Turkey ", XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, ITALYA, 25-28 Ocak 2017, pp.135-135 (Link)
Aydin M., "A Solution Proposal to Prevent Negative Externalities in Transportation Field: Intelligent Transportation System in Turkey", 6.International Congress on Current Debattes in Social Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Aralık 2017, pp.361-361
Aydin M., Türgay T., "Enerji Verimli Elektrikli Ev Ürünlerinin Yaygın Kullanılmasında Vergi Politikası: Türkiye Örneği", 7. International Conference of Political Economy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2016, pp.563-576 (Link)
Aydin M., Topkaya Ö., "Türkiye'de Sosyal Devletin Vergileme Alanları", Sosyal İnsan Hakları Sempozyumu VII, DENİZLİ, TÜRKIYE, 10-11 Aralık 2015, pp.297-320 (Link)
Aydin M., Topkaya Ö., "The Role of Lifelong Learning Over Sustainable Development, September 03–05, 2014, pp. 1–12.", International Conference in Economics, Prag, CEK CUM., 3-5 Ekim 2014, pp.1-12
Aydin M., "Devletten Beklentilerin Azalması: Türkiye’de Hayırseverlik 373-380, 3-5 Aralık, (2010). ", VII. Uluslararası STK’lar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 3 Aralık - 5 Ekim 2010, pp.373-380
Aktaş E., Tuncer İ., Aydin M., "1980 Sonrası Ekonomik Krizlerin Türkiye Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri 206-212, (2010).", Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2010, ss.206-212
Turgay T., Aydin M., Şiriner İ., "Kamu ve Piyasa Başarısızlığı: Yoksulluk ve Sivil Toplum Kuruluşları, 1013-1035, 21 Ekim, (2007).", IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 21-22 Ekim 2007, pp.1013-1035
Aydin M., Şiriner İ., "Sivil Toplum Kuruluşları ve Ekonomik Dışsallık", III. Uluslararası STK Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 9-10 Aralık 2006, pp.311-318
Şiriner İ., Aydin M., Kapucu H., Ergüneş N., "Banking Crisis Triggers to Concentration or Vice Versa? An Evaluation of Turkish Banking Crisis 2001 ", Fourth International Joint Symposium on Business Administration and Economics, Challenges For Business Administrator and Economist in The New Millennium, Karvina, CEK CUM., 26-27 Nisan 2006, pp.205-215
Kapucu H., Aydin M., Şiriner İ., "Sivil Toplum Kuruluşlarının Vergisel Kararlara Etkisi", Küresel Eşitlik Bildiri Kitabı - II. Ulusal STK Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2005, ss.249-264
Aydin M., "Belediyeler Açısından Vergilendirme Yetkisi 523-536, Aralık (2004).", Yerel Yönetimler Kongresi, Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılandırma, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-27 Aralık 2004, ss.523-536
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aydin M., Işik Aydin G., "Kent İçi Ulaşım Hizmetleri ve Dışsallık: Çanakkale Örneği", IJOPEC Publication, Londra, 2017 (Link)
Kenanoğlu M.E., Aydin M., "“Havaalanlarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Türkiye Değerlendirmesi", Institutions, National Identity, Power & Governance in the 21st Century, Doğan E. ve Koç,ş. A., Ed., IJOPEC Publication, london, ss.317-340, 2017 (Link)
Aydin M., Pınarcıoğlu N.Ş., Uğurlu Ö., Eds., "Current Debates in Public Finance Public Administration & Environmental Studies", IJOPEC Publication, London, 2017 (Link)
Erdoğdu M.M., Yılmaz B.E., Aydin M., User İ., "Political Economy of Tax Evasion and Tax Loss in the Real Estate Sector: A Property Tax Reform Proposal for Turkey", in: Handbook of Research on Public Finance in Europe and the MENA Region, M. Mustafa Erdoğdu & Bryan Christiansen, Eds., IGI Global Disseminator of Knowledge, Hershey, PA, pp.268-298, 2016 (Link)
Aydin M., Tan S.S., Eds., "Political Economy of Taxation", IJOPEC Publication, Londra, 2016
Aydin M., "The Role of the State in Local Development: The Case of Turkey", in: Globalization Dimensions & Impacts, Yıldız H., Morady F., Siriner İ., Eds., ICOPEC Publication, London, pp.147-168, 2015
Aydin M., Çelik H., "A Qualitative Research about the Effects of Immigration and Externality over Turkish and German Economy: The Case of Bonn Province", in: Logic of Our Age: The Individiual and Society, Koç Ş. A., Önver M. Ş., Eds., ICOPEC Publication, London, pp.153-176, 2015
Aydin M., Turgay T., "Ekonomide Devletin Değişen Rolü ve Hayırseverlik Üzerine Nitel Bir Araştırma: Biga Örneği", ss. 545-566, Naci Birol Muter’e Armağan Kitabı, Celal Bayar Üniversitesi İİBF, Maliye Bölümü, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Manisa, 2014. , Gökbunar R., Miynat M., Kovancılar B., Canbay T., Cura S., Ed., Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Manisa, ss.545-566, 2014 (Link)
Aydin M., "Türkiye’de Vergileme ve İşsizlik", IJOPEC Yayınları, İSTANBUL, 2013 (Link)
Şiriner İ., Morady F., Mika J. , Aydin M., Alper Koç Ş., Kapucu H., et al., Eds., "Political Economy, Crisis & Development", IJOPEC Publication, London, 2012
Aydin M., "The Role of Tax Policy on Struggling Unemployment During Economic Crises: Turkey Case 2008-2010", in: Economic Crisis Political Economy, Crises & Development, Şiriner, İsmail, F. Morady, J. Mika, M. Aydın, Ş. A. Koç, H. Kapucu, E. Doğan , Eds., IJOPEC Publication , London, pp.349-369, 2011
Kapucu H., Aydin M., Şiriner İ., Morady F., Çetin Ü., Ed., "Politik İktisat ve Adam Smith", Yön Yayıncılık, İSTANBUL, 2010
Aydin M., "2008 Yılında Türkiye’de Vergi Politikası", 2008 Almanak: 2008 Analizleri, SAV Yayınları, Ed., Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, Ankara, ss.305-319, 2009 (Link)
Aydin M., Şiriner İ., "2006 Yılında Ekonomi ve Vergi Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme", 2006 Almanak: 2006 Analizleri, SAV Yayın No:15, 44-70 Ankara; Eylül, (2007)., SAV Yayınları, Ed., Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, Ankara, ss.44-70, 2007 (Link)
Turgay T., Aydin M., "The Governance Paradoxes in the Public and Private Sector and the Interactive Governance Model", in: Globalization & Transition, Case Studies in Economical and Socio-Political Perspectives, Wolfgang Gieler & Ismail Dalay, Eds., Wissenschaftlicher Verlag Berlin Olaf Gaudig & Peter Veit GbR, Berlin, pp.6-26, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi