Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özdemir M., Şahin Ç., Arcagök S., Demir M.K., "The Effect of Augmented Reality Applications in the Learning Process: A MetaAnalysis Study", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.74, pp.165-186, 2018
Özdemir M., Şahin Ç., Arcagök S., Demir M.K., "The Effect of Augmented Reality Applications in the Learning Process: A MetaAnalysis Study", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.0, pp.165-186, 2018
Şahin Ç., "Determination of Tendencies of Secondary School Students to Tolerance and Variables Affecting their Tendencies to Tolerance", ANTHROPOLOGIST, vol.20, pp.599-615, 2015
Kurudayioğlu M., Şahin Ç., "Perceptions of Students in Turkish Education Department About Folk Culture Course", ANTHROPOLOGIST, vol.19, pp.603-612, 2015
Şahin Ç., Karaman P., "Preservice Elementary Teachers' Assessment Beliefs", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, pp.394-407, 2013
Şahin Ç., Tüzel S., "Media's Representation of Real World According to Candidate Teachers' Opinions", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.36, pp.127-140, 2011
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Susam B., Demir M.K., Şahin Ç., "Evde Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri", Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.163-171, 2019
Girgin D., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Kimliklerine Yönelik Görüşleri", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, pp.33-65, 2019
Girgin D., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Kimlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Mesaleki Kimliğin Sosyal Bağlamının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları", TRAKYA EĞİTİM DERGİSİ, vol.9, pp.437-455, 2019
Girgin D., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Kimlik Ölçeğinin Geliştirilmesi:Mesleki Kimliğin Oluşum/Yapılandırma Bağlamının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, vol.20, pp.384-403, 2019
Girgin D., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamındaki Etkinlik Hazırlama ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, pp.1601-1636, 2019
Girgin D., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Kimliklerine Yönelik Görüşleri", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, pp.33-65, 2019
Girgin D., Şahin Ç., "Üstün Yetenekli Öğrencilerin “Ben ……olsaydım” Etkinliğine Yönelik Görüşleri", Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi,, vol.5, pp.177-195, 2019
Girgin D., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Kimlik Oluşum Süreçlerinin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması", Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol.7, pp.1175-1204, 2019 (Link)
Kizilaslan Tunçer B., Şahin Ç., "Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.247-260, 2019
Girgin D., Şahin Ç., "Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Özyeterlilik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.4, pp.143-166, 2019 (Link)
Kartal O.Y., Temelli D., Şahin Ç., "Ortaokul matematik öğretmenlerinin bilişim teknolojileri öz-yeterlik düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.11, pp.922-943, 2018
Kara N., Demir M.K., Arcagök S., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimleri Açısından Sınıf Eğitimi Lisans Programının Yeterliliği", Turkish Studies, vol.13, pp.1061-1082, 2018
Boran G., Arcagök S., Şahin Ç., Çetin Ş., "Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.12, pp.1-14, 2018
Şahin Ç., Arcagök S., Boran G., Mertol H., Çetin Ş., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi", Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.17-28, 2017
Karaman P., Şahin Ç., "Adaptation of Teachers’ Conceptions and Practices of Formative Assessment Scale into Turkish Culture and Structural Equation Modeling", International Electronic Journal of Elementary Education, vol.10, pp.185-194, 2017
Çetin Ş., Şahin Ç., Mertol H., Arcagök S., Girgin D., "Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Girişimcilik Becerileri: BİLSEM ve İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Karşılaştırılması", TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ, cilt.7, ss.110-125, 2017
Karaman P., Şahin Ç., "Öğretmen Adaylarının Ölçme – Değerlendirme Okuryazarlıklarının Mikro-Öğretim Yoluyla Geliştirilmesi", Turkish Studies, vol.12, pp.255-274, 2017
Arcagök S., Kobak G., Demir M.K., Şahin Ç., "Dik Temel Yazı ve Bitişik Eğik Yazı Kullanımına Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri", Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.5, pp.861-879, 2017
Abali Öztürk Y., Şahin Ç., "Matematik Özyeterlik Ölçeği Geliştirilmesi", Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.328-344, 2017
Demir M.K., Arcagök S., Şahin Ç., Durukan H., "Solution Proposals of Prospective Teachers on the Problems of Pre-School Education", Educatıonal Polıcy Analysıs And Strategıc Research, vol.12, pp.24-43, 2017
Şahin Ç., Arcagök S., Girgin Saridaş D., Demir M.K., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri", Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2015, pp.183-194, 2015
Demir M.K., Şahin Ç., Arcagök S., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Derslerine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2015, pp.136-156, 2015
Şahin Ç., Demir M.K., Arcagök S., "Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Öğretime Yönelik Görüşleri", Eğitimde Kuram ve Uygulama-Journal of Theory and Practice in Education, vol.11, pp.304-320, 2015
Şahin Ç., Öztürk A., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Araçlarını Kullanma Konusunda Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri", Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, ss.420-437, 2015
Şahin Ç., Kincal R.Y., Kızılaslan Tunçer B. , "Öğretmen Adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersindeki Akademik Başarıları, Biliş Üstü Farkındalık Düzeyleri, Düşünme Stilleri ve Tutumları Arasındaki İlişkiler", The Journal of Academic Social Science Studies, ss.249-263, 2015
Öztürk A., Şahin Ç., "Matematiğe İlişkin Akademik Başarı, Özyeterlilik ve Tutum Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi", The Journal of Academic Social Science Studies , ss.343-366, 2015
Kızılaslan Tunçer B., Kıncal R., Şahin Ç., "Öğretmen Adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersindeki Akademik Başarıları, Biliş Üstü Farkındalık Düzeyleri, Düşünme Stilleri ve Tutumları Arasındaki İlişkiler", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.31, pp.249-263, 2015
Şahin Ç., "Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi., cilt.7, ss.394--417, 2014
Şahin Ç., "Turkish Adaptation Of Preservice Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge Assessment Instrument/Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisini Değerlendirme Ölçeği’Nin Türkçe’Ye Uyarlama Çalışması. ", Eğitimde Kuram ve Uygulama. , cilt.10, ss.297--315, 2014
Karaman P., Şahin Ç., Durukan H., "Üstbilişin Öğrenme, Öğretme ve Ölçme-Değerlendirme Açısından İncelenmesi", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7(2), ss.187-202, 2014
Şahin Ç., Abalı Öztürk Y. , "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Görüşleri", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.22, ss.123-142, 2014 (Link)
Şahin Ç., Karaman P. , "Öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme okuryazarlıklarının belirlenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.175-189, 2014 (Link)
Şahin Ç., Mertol H., Arcagök S., Kayapınar E., "Üstün Zekalı Öğrenciler ile İlköğretim Öğrencilerin Girişimcilik Algılarının Karşılaştırılması", Journal of Educational Sciences, ss.32-41, 2014
Haciömeroğlu G., Şahin Ç., Arcagök S., "Hacıömeroğlu, G., Şahin, Ç., & Arcagök, S. (2014). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisini Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması", Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.10, ss.297-315, 2014 (Link)
Arcagök S., Şahin Ç., " Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Eğitimde Kuram ve Uygulama. 10(2), 297-315., cilt.10, ss.297-315, 2014
Demir M.K., Tutkun T., Şahin Ç., Genç S.Z., "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Soruların Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.289-303, 2014
Şahin Ç., "Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki soruların eleştirel düşünmeye uygunluğu", Abant Tıp Dergisi, cilt.14, ss.289-303, 2014 (Link)
Öztürk A., Şahin Ç., "Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerinin Akademik Başarı, Kalıcılık, Özyeterlik Algısı ve Tutum Üzerine Etkisi", Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, cilt.10(4), ss.1022-1046, 2014
Demir M.K., Tutkun T., Şahin Ç., Genç S.Z., "Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.217-229, 2014
Şahin Ç., "İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Yaklaşımları. ", Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi- Journal of Computer and Education Research, cilt.2, ss.1-20, 2013
Arcagök S., Şahin Ç., "Öğretim Elemanları ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Görüşleri", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, no.32(2), ss.21-54, 2013
Şahin Ç., Kurudayioğlu M., Çelik G., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görsel Okuryazarlıkları Üzerine Bir Araştırma", Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.1(1), ss.129-144, 2013
Şahin Ç., Demir M.K., Kartal O.Y., "Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Disiplin Sağlamada Ödül Uygulamalarını Tercih Etme Düzeylerinin İncelenmesi", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi-Journal of Theoretical Educational Science, vol.6, pp.180-195, 2013
Şahin Ç., Eryaman M.Y., Koçer T., Koçer Ö., "Conceptual and Psychometric Properties of a Self-efficacy Perception Scale Based on Teaching Turkish as a Foreign Language", Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.8, pp.25-37, 2013
Şahin Ç., Kartal O.Y., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programı Hakkındaki Görüşleri", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.164-190, 2013
Tunçel H., Şahin Ç., Abali Öztürk Y., Kurudayıoğlu M., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Lisans Düzeyinde Verilen Yabancılara Türkçe Öğretimi Dersine Yönelik Özyeterlik Algıları", Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.36-45, 2013 (Link)
Şahin Ç., Arcagök S., " Sivil Toplum Kuruluşu ve Kamu Kurumu Yöneticilerinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndaki Topluma Hizmet Uygulamalarına İlişkin Görüşlerİ", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.102-112, 2013
Karatay R., Doğan F., Şahin Ç., "Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi", Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.10, pp.703-722, 2013 (Link)
Fırat H., Güleç H., Şahin Ç., "Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal ve Öykü Kitaplarının Korku ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi", The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6/15, ss.217-241, 2013
Akyürek Ç., Şahin Ç., "İlkokul Öğretmenlerinin Girişimcilik Becerisine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", EKEV Akademi Dergisi, ss.35-42, 2013
Şahin Ç., Kurudayioğlu M., Öztürk M., "Türkçe Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması Üzerine Kuramsal bir Çalışma", Dil ve Edebiyat Dergisi, cilt.2(7), ss.13-34, 2013
Öztürk A., Şahin Ç., "Süreç Odaklı Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerinin Uygulanmasında Yaşanacak Güçlüklere İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri", Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.109-129, 2013
Demir M.K., Tutkun T., Şahin Ç., Genç S.Z., "Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu, ", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, , cilt.7(1), ss.217-229, 2013
Şahin Ç., Kartal O.Y., İmamoğlu A. , "Okul öncesi öğretmen yetiştirme programı hakkında okul öncesi öğretmen adaylarının görüşleri", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.101-118, 2013
Kincal R.Y., Şahin Ç., Tüzel S., "Arka Sıradakiler Dizisinde Yansıtılan Öğretmen, Öğrenci, Ebeveyn Kimlikleri Ve Şiddet Unsurlarının Çözümlenmesi", Milli Eğitim, ss.224-265, 2012
Demir M.K., Şahin Ç., Kartal O.Y., "Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Disiplin Sağlamada Tercih Ettikleri Ceza Uygulamalarının İncelenmesi", Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.71-86, 2012
Tutkun T., Demir M.K., Genç S.Z., Şahin Ç., "Civic Competence Level Of Teacher Candidates Within The European Union Context", The International Journal of Research in Teacher Education, vol.3, pp.1-13, 2012
Şahin Ç., Haciömeroğlu G., "Sınıf öğretmeni adaylarının uygulama öğretmenleri hakkındaki özel alan yeterlikleri algısı", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8(15), ss.473-486, 2011 (Link)
Şahin Ç., "Medya dünyasının gerçek dünyayı yansıtma düzeyinin öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda belirlenmesi", Eğitim ve Bilim, cilt.36(159), ss.127-140, 2011
Şahin Ç., "Perceptions of Prospective Teachers about Tolerance Education", Educational Research and Reviews, vol.6(1), pp.77-86, 2011
Haciömeroğlu G., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uygulama Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Algısı. 8(15), 473-486.", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, cilt.8, ss.473-486, 2011 (Link)
Okur E., Özdilek Ş., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmenlerinin Biyoçeşitlilik Konularının Öğretiminde Sıklıkla Kullandıkları Yöntemler (Çanakkale-Türkiye)", Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.7(1), ss.142-159, 2011
Şahin Ç., Altınay Y., "Evaluation of the Etude Studies in First Half Grades in Primary Schools According to Ideas of Teachers and Parents", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30(1), ss.105-126, 2010
Şahin Ç., "An Evaluation of Teachers’ Perceptions of Teaching Social Skills to Fifth Grade Students Within the Scope of Social Studies Lessons", International Journal of Progressive Education, vol.Volume 6, no. Number 1., pp.101-104, 2010
Şahin Ç., Ersoy E., "Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim I. kademe fen ve teknoloji dersindeki ölçme-değerlendirmeye ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi", Milli Eğitim, cilt.185, ss.175-192, 2010
Şahin Ç., Yaşar Örge F., "Sınıf öğretmeni adaylarının "Türk dili I: Ses ve yapı bilgisi" dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.187-208, 2010
Şahin Ç., Kiran I., "Öğretmen Adaylarının Algılarına Göre Görsel Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18(2), ss.363-386, 2009
Şahin Ç., Ersoy E., "Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18(2), ss.363-386, 2009 (Link)
Şahin Ç., Boyacı Altınay Y. , "İlköğretimde Ev Ödevlerine Yönelik Etüt Çalışmaları: Kavramsal Bir Analiz", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , cilt.1, ss.41-52, 2008
Şahin Ç., "İlköğretim Düşünme Becerisini Geliştirmek", Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Dergisi, cilt.5, ss.24-26, 2008
Şahin Ç., "Yeni İlköğretim Programı Çerçevesinde Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Düzeylerinin Değerlendirilmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.101-112, 2008
Şahin Ç., Korkmaz Ş., Aytar A., "Ortaöğretimde Yapılan Sınavlara İlişkin Öğretmen Görüşleri", Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi K T M Ü Yayınları: 105 Süreli Yayınlar Dizisi: 28. Bişkek., no.28, pp.10-12, 2008
Şahin O., Soylu D., Şahin Ç., "Aktif Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Ölçüler Ünitesi İle İlgili Başarılarına Etkisi", Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., cilt.1, ss.95-108, 2008
Şahin Ç., "Evaluation of the Assessment and Evaluation of the Primary School Program in Turkey: A Case Study", World Applied Sciences Journal, vol.3(2), pp.206-214, 2008
Kurudayioğlu M., Şahin Ç., Çelik G., "Türkiye'de Uygulanan Türk Edebiyatı Programı'ndaki Ölçme ve Değerlendirme Boyutu Uygulamasının Değerlendirilmesi: Bir Durum Çalışması", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9(2), ss.91-101, 2008
Korkmaz Ş., Şahin Ç., Aytar A., "Tarih Öğretmenlerinin Tarih Öğretiminde Öğrenci Başarısını Ölçüp Değerlendirmelerine İlişkin Görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.104-119, 2007
Şahin Ç., "1979 İle 2006 Yılları Arası Türkiye’deki Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.138-156, 2007
Şahin Ç., "Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Programlarında Esnek Program ve Uygulaması", Milli Eğitim, no.171, ss.167-175, 2006
Şahin Ç., Sever R., "Hayat Bilgisi Dersi Genel Amaçlarının Avrupa Birliği Eğitim Politikalarına Uyum Düzeyi", Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.65-85, 2005
Şahin Ç., "Aktif Öğretim Yöntemlerinden Beyin Fırtınası Yöntemi ve Uygulaması", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14(1), ss.441-450, 2005
Yılmaz Z., Cihan M., Şahin Ç., "Felsefe Öğretmenlerinin Öğretim Yöntemlerini Kullanma Düzeylerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi", Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.199-213, 2005
Şahin Ç., "Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Öğrenme-Öğretme Sürecinin Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5(2), ss.271-289, 2005
Şahin Ç., "Öğrenci Merkezli Eğitimde Ürün Seçki Değerlendirme Dosyası", Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.124-140, 2005
Şahin Ç., "İlköğretim II. Kademesinde Matematik Dersinin Öğrenme-Öğretme Sürecinde Yapılan Etkinliklerin Öğretmen ve Öğrenci Açısından Değerlendirilmesi", Eğitim Araştırmaları, cilt.18, ss.171-185, 2005
Şahin Ç., "İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim Stratejileri", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5(8), ss.77-93, 2004
Şahin Ç., "Problem Çözme Becerisinin Temel Felsefesi", Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.160-171, 2004
Şahin Ç., "Okul Deneyimi-II İşbirliğinde Tarafların Karşılıklı Beklentileri", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3(1), ss.29-42, 2004
Şahin Ç., "Farklı Kültürdeki Öğrencilerin Eğitimi İçin Eleştirel Davranışlar ve Yöntemler", Milli Eğitim, cilt.162, ss.7-15, 2004
Şahin Ç., "Değişen Dünyada Sınıf Öğretmenlerinin Değişen Toplumsal ve Yaratıcılık Rolleri", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt.1(1), ss.35-42, 2003
Şahin Ç., "Hayat Bilgisi Öğretiminde Eğitici Çalışmaların Yeri ve Önemi", Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi., cilt.6, ss.214-226, 2002
Özdemir Ü., Şahin Ç., Ahmet N., "Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Programındaki Değişmelerin Değerlendirilmesi", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6(3), ss.29-47, 2002
Şahin Ç., "Eğitici Kol Çalışmalarının Cumhuriyet Dönemi Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Durumu", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2(3), ss.23-30, 2001
Şahin Ç., Genç S.Z., "Problem Çözme Yönteminin Niteliği ve İlköğretim Okulları Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılışı", Çağdaş Eğitim Dergisi, cilt.275, ss.35-39, 2001
Şahin Ç., Genç S.Z., "İlköğretim Okulları I. Kademenin I. Devresindeki Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Meslek Dersleri ve Konu Alanları İle İlgili Görüşleri", G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. , cilt.9(2), ss.449-460, 2001
Kaplan A., Genç S.Z., Şahin Ç., "İlköğretim Kademesindeki Özel Okullar İle Normal Okulların, Okulumuz Açıldı, Bilinçli Tüketicilik ve Verimlilik Ünitesindeki Matematik Dersiyle İlgili Bilgi ve Becerileri Kazandırma Düzeylerinin Değerlendirilmesi", G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9(2), ss.369-378, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şahin Ç., Arcagök S., Demir M.K., Gönülal M., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Pedagoji İlkelerine Yönelik Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Ziya Gökalp Faculty of Education, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, - , pp.10-
Boran G., Arcagök S., Şahin Ç., Çetin Ş., "Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ,
Arcagök S., Çetin Ş., Şahin Ç., Boran G., "Öğretmen Adaylarının Depresyon Analizi", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ,
Abali Öztürk Y., Şahin Ç., Demir M.K., Arcagök S., "An Analysis of Graduate Theses on Elementary Education", XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, AYDIN, TÜRKIYE, 1-3 Şubat 2018, pp.0-0
Arcagök S., Demir M.K., Şahin Ç., Abali Öztürk Y., "Investigation of Theses in the Field of Social Studies Course of Fourth Grade", XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, AYDIN, TÜRKIYE, 1-3 Şubat 2018, pp.0-0
Kizilaslan Tunçer B., Şahin Ç., "Öğretmen Adaylarının Alan Eğitimi Derslerine Yönelik Görüşleri", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ,
Girgin D., Şahin Ç., "Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Öz Yeterlilik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ,
Arcagök S., Şahin Ç., "İlkokul Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ,
Abali Öztürk Y., Şahin Ç., Demir M.K., "Temel Eğitim Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kimlikleri Üzerine Bir Araştırma", 1st International Conference on Basic Education, BURSA, TÜRKIYE, 29-31 Mart 2018, pp.222-223
Şahin Ç., Girgin D., "Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine İlişkin Öz Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi", International Congress on Science and Education 2018, AFYON, TÜRKIYE, 23-25 Mart 2018, pp.0-0
Kara N., Demir M.K., Arcagök S., Şahin Ç., "Sınıf Eğitimi Lisans Programının Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimleri Açısından Yeterliliklerine Etkisi", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ,
Kizilaslan Tunçer B., Şahin Ç., "Öğretmen Adaylarının Eğitim ve Öğretim Programına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ,
Abali Öztürk Y., Demir M.K., Şahin Ç., "Pre-service Teachers' Perceptions of Plagiarism: A Metaphor Based Analysis", IV. International Eurasian Educational Research Congress, AYDIN, TÜRKIYE, 1-3 Şubat 2018, pp.0-0
Şahin Ç., Arcan H.C., "Sınıf Öğretmenlerinin İşe Yabancılaşmasının Değerlendirilmesi", 1st International Conference on Basic Education, BURSA, TÜRKIYE, 29-31 Mart 2018, pp.1-2
Abali Öztürk Y., Şahin Ç., Demir M.K., Arcagök S., "Temel Eğitim Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma", 1st International Conference on Basic Education, BURSA, TÜRKIYE, 29-31 Mart 2018, pp.222-222
Girgin D., Şahin Ç., "Professional Identıty of Primary Teacher", XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ,
Durukan H., Şahin Ç., "Okul Öncesi Eğitim Yöneticilerinin Girişimcilik Rollerini Gerçekleştirme Düzeylerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, ,
Durukan H., Şahin Ç., "Okulöncesi Eğitim Programı’nda Yer Alan Öğrenme Merkezlerinin Düzenlenmesi ve Kullanılmasının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, ,
Girgin D., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmeninin Mesleki Kimliğinin Sosyal Bağlam Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.3404-3406
Girgin D., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmeninin Mesleki Kimliğinin Oluşum/Yapılandırma Bağlamı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları", IV. International Eurasian Educational Research Congress, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.1595-1596
Kizilaslan Tunçer B., Şahin Ç., "Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Bilişüstü Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", 16th International Primary Teacher Education Symposium, Lefke, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-11 Mayıs 2017, pp.100-101
Şahin Ç., Abali Öztürk Y., Durukan H., "Üniversitedeki Örtük Programa İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri: Çanakkale Örneği", 16th International Primary Teacher Education Symposium, Lefke, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-11 Mayıs 2017, pp.71-72
Şahin Ç., Girgin Saridaş D., Satmaz İ., "The Opinions of Classroom Teachers and Elemantary School Students towards Free Activity Lesson Performed by Activity-Based Practies", VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bucharest, ROMANYA, 10-12 Kasım 2015, pp.10-12
Şahin Ç., Girgin Saridaş D., "The Opinions of Class Teachers towards Their Academic Development", The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education , ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, pp.10-12
Şahin Ç., Demir M.K., Arcagök S., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri", 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, BARTIN, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, pp.10-10
Şahin Ç., Abali Öztürk Y., Girgin Saridaş D., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, BARTIN, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, pp.10-10
Abali Öztürk Y., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Tutum Düzeyleri", 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, BARTIN, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, pp.10-10
Şahin Ç., Girgin Saridaş D., Arcagök S., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarına Yönelik Algıları: Bir Metaforik Çalışma", VII. International Congress of Educational Research, MUĞLA, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2015, pp.10-10
Şahin Ç., Girgin Saridaş D., "The Opinions of Class Teachers towards Their Academic Development", The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, pp.10-10
Şahin Ç., Girgin Saridaş D., "Sınıf Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Öğretmen Becerileriyle Geleceğin Öğrenme Ortamlarının Tasarlanmasına İlişkin Algıları: Metaforik Bir Çalışma", VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Şubat 2015, pp.10-10
Şahin Ç., Abali Öztürk Y., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Algıları: Bir Metaforik Çalışma", VII. International Congress of Social Sciences Education, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, pp.10-10
Şahin Ç., Girgin Saridaş D., Abali Öztürk Y., "Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", VIl. İnternational Congress of Educational research, MUĞLA, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2015, pp.10-10
Şahin Ç., Girgin Saridaş D., "Discourse Analysis of the Professional Development of Class Teachers", Pedagogical Action for a European Dimension in Educator’s Induction Approaches, International- PAEDEIA, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2015, pp.10-10
Şahin Ç., Arcagök S., Girgin Saridaş D., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Algıları: Bir Metaforik Çalışma", VII. International Congress of Social Sciences Education, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, pp.10-10
Şahin Ç., Abali Öztürk Y., Girgin Saridaş D., "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2015, ss.25-25
Şahin Ç., Abali Öztürk Y., Girgin Saridaş D., "Öğrenci Algısına Göre Öğretmen Etik Değerlerinin İncelenmesi", 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2015, ss.25-25
Şahin Ç., Arcagök S., Girgin Saridaş D., Demir M.K., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri", XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, BARTIN, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, vol.1, pp.0-0
Şahin Ç., Girgin Saridaş D., ""Discourse Analysis of the Professional Development of Class Teachers"", Pedagogical Action for a European Dimension in Educatio's Induction Approaches. International-PAEDEIA,, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2015, pp.10-12
Şahin Ç., Girgin Saridaş D., Güler M., "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına İlişkin Öğretmen Görüşleri", ULEAD 2015 Annual Congress:5th International Conference on Research in Education, EDİRNE, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, pp.10-10
Şahin Ç., Arcagök S., Demir M.K., "Öğretmen Adaylarının Farabi Öğrenci Değişim Programı’na Yönelik Görüşleri", II. International Congress on Research in Education, İZMİR, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2014, pp.10-10
Şahin Ç., Abali Öztürk Y., "Eğitimde Ölçme Değerlendirme İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi", 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2014, ss.25-25
Şahin Ç., Abali Öztürk Y., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Problem Çözmeye Yönelik İnançlarının Belirlenmesi", 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2014, ss.25-25
Şahin Ç., Abali Öztürk Y., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Okuryazarlık Düzeyleri", VI. International Congress of Educational Research, ANKARA, TÜRKIYE, 5-8 Haziran 2014, pp.10-10
Şahin Ç., Karaman P. , "Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Düşünceleri", VI. International Congress of Educational Research, ANKARA, TÜRKIYE, 5-8 Haziran 2014, pp.10-10
Demir M.K., Şahin Ç., Arcagök S., " Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Derslerine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi", XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2014, cilt.1, ss.55-56
Kincal R.Y., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersi Akademik Başarıları ve Düşünme Stilleri", 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2014, ss.25-25
Demir M.K., Tutkun T., Şahin Ç., "Sosyal Bilgiler Dersi İçin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Münazara Konusu Oluşturma Becerilerinin Değerlendirilmesi", 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2014, ss.25-25
Şahin Ç., Demir M.K., Arcagök S., "Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagoji İlkelerine Yönelik Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2014, cilt.1, ss.55-56
Şahin Ç., Demir M.K., Arcagök S., "Öğretmen Adaylarının Farabi Değişim Programına Yönelik Görüşleri", 2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2014, vol.1, pp.55-56
Şahin Ç., Demir M.K., Arcagök S., "Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Öğretime Yönelik Görüşleri", 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2014, cilt.1, ss.156-157
Demir M.K., Şahin Ç., Arcagök S., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Derslerine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi", 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2014, ss.25-25
Karatay R., Doğan F., Şahin Ç., "Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi", ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2013, pp.10-10
Karaman P. , Şahin Ç., Durukan H., "Üstbilişin Öğrenme-Öğretme ve Ölçme Değerlendirme Açısından İncelenmesi", ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2013, pp.10-10
Karaman P. , Şahin Ç., "Investigating Statıstical Literacy in Graduate Education", 5. International Congress of Educational Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2013, pp.10-10
Şahin Ç., Arcagök S., "Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikleri Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, AYDIN, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2013, ss.25-25
Şahin Ç., Arcagök S., Demir M.K., Gönülal M., "An Investigation of Prospective Teachers Perspective About Critacal Pedagogy Related to Some Variables", Öğretmen Eğitiminde Öğrenmeye Uluslararası Yeni Bakış Açıları Konferansı, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2013, vol.1, pp.55-56
Abali Öztürk Y., Şahin Ç., "Pre-service Teachers’ Views on Difficulties on Implementation of Process-Oriented Assessment and Evaluation Tools", 5th International Conference of Research in Education, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2013, pp.10-10
Şahin Ç., Arcagök S., "The importance of service learning", European Conference on Social Science Research, Marmara University, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2013, pp.10-10
Şahin Ç., Uslu B., Arcagök S., "İlköğretim öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik yaklaşımları", 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 05-07 Eylül 2013
Şahin Ç., Abali Öztürk Y., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Araçlarını Kullanma Konusunda Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri ", 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, AYDIN, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2013, ss.25-25
Şahin Ç., Arcagök S., "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumları Yöneticilerinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndaki Topluma Hizmet Uygulamaları’na İlişkin Görüşleri", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.25-25
Şahin Ç., Abali Öztürk Y., "Matematik Problemlerinde Kullanılan Problem Çözme Stratejilerinin Öğretimine İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.25-25
Şahin Ç., Arcagök S., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Beceri Düzeyleri", 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, ss.25-25
Şahin Ç., Abalı Öztürk Y. , "A Study on Adequacy of Problem Solving Strategies (At Maths Questions) of Pre-service Primary Teachers", IV. International Congress of Educational Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2012, pp.10-10
Tutkun T., Demir M.K., Genç S.Z., Şahin Ç., "AB Vatandaşlık Yeterlikleri Bağlamında Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Yeterlikleri", IV. International Congress of Educational Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2012, pp.10-10
Tutkun T., Demir M.K., Genç S.Z., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Problemlerini Çözmeye Yönelik İstek ve Azimleri", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, cilt.1, ss.55-56
Şahin Ç., Abalı Öztürk Y. , "Opinions of Prospective Teachers on Alternative Assessment-Evaluation Methods", Educational Reform in the 21st Century in Balkan Countries, Bucharest, ROMANYA, 28-30 Haziran 2012, pp.10-10
Demir M.K., Tutkun T., Şahin Ç., Genç S.Z., "Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, cilt.1, ss.55-56
Demir M.K., Tutkun T., Şahin Ç., Genç S.Z., "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Soruların Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu", IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2012, vol.1, pp.1148-1156
Demir M.K., Tutkun T., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Ortamı Oluşturma Açısından Değerlendirilmesi", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2012, cilt.1, ss.55-56
Demir M.K., Tutkun T., Şahin Ç., Genç S.Z., "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Soruların Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu", IV. International Congress of Educational Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2012, pp.10-10
Şahin Ç., Arcagök S., Apaydın S., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Araştırmalarına İlişkin Algıları", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, ss.25-25
Kincal R.Y., Şahin Ç., Tutkun T., "Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Düzeyleri", III. International Congress of Educational Research, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Mayıs 2011, pp.10-10
Şahin Ç., Abalı Öztürk Y. , "Determining The Assessment and Evaluation Self- Efficacy of Pre- Service Primary Teachers", Evaluation in Education in the Balkan Countries, belgrad, SIRBISTAN, 16-18 Haziran 2011, pp.10-10
Balcı S., Şahin Ç., Tüzel S., "İlköğretim Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Görsel Sanatlar Eğitimi Dersi İle İlgili Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi", II. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 8-10 Nisan 2010, ss.1-25
Şahin Ç., Abali Öztürk Y., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırma Yöntemlerine İlişkin Öz-yeterlilikleri", ” 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2010, ss.25-25
Kincal R.Y., Şahin Ç., Kartal O.Y., "Öğretmen Adaylarının Öğrenme-Öğretme ve Epistemolojik İnançlarındaki Değişimlerinin Belirlenmesi", Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2010, ss.25-25
Şahin Ç., Şahan B., "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Drama Etkinliklerini Düzenleme ve Gerçekleştirme Çabalarında Zorlanma Düzeyleri", ” Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2010, ss.25-25
Şahin Ç., Arcagök S., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Algıları", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2010, ss.25-25
Uygun S., Şahin Ç., Okur E., "Development Study of Sensitivity Scale Intended to Teaching Job", Second International Symposium On Sustainable Development, sarajevo, BOSNA HERSEK, 8-9 Haziran 2010, pp.10-10
Şahin Ç., Durukan H., Şahan B., "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen ve Matematik Etkinliklerini Düzenleme ve Gerçekleştirme Çabalarında Zorlanma Düzeyleri", The Second International Congress of Educational Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2010, pp.10-10
Çakmak Güleç H., Şahin Ç., Şahin N., "Eğitimcilerin Kaynaştırma İle İlgili Olarak Hizmet İçi Eğitimlerine Yönelik Bir Araştırma", The Second International Congress of Educational Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Nisan - 2 Mayıs 2010, pp.10-10
Şahin Ç., "A Qualitative Study of Preservice Classroom Teachers", The Sixth International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illionois at Urbana-Champaign, Urbana, ABD, 26-29 Mayıs 2010, pp.10-10
Kincal R.Y., Şahin Ç., Kartal O.Y., "A Comparative Evaluation of German, Italian and Turkish University Students’ Perceptions on Democracy", CiCe Twelfth European Conference: “Lifelong Learning and Active Citizenship” Universitat Autònoma, Barcelona, ISPANYA, 26-29 Mayıs 2010, pp.10-10
Kıncal R., Şahin Ç., Kartal O.Y., "Almanya İtalyan ve Türk Üniversite Öğrencilerinin Çokkültürlülük ve Eğitim Programlarında Çokkültürlülük Eğitimi Hakkındaki Görüşleri", 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı, kıbrıs, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 10-12 Mayıs 2010, pp.10-10
Kincal R.Y., Şahin Ç., Tutkun T., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlığı ve Medyadaki Şiddet Hakkındaki Tutum ve Görüşleri", 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2009, ss.25-25
Şahin Ç., Tutkun T., "Sınıf Öğretmeni Adayların İnternete Yönelik Tutumları", 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2009, ss.25-25
Şahin Ç., Altınay Y., "İlköğretim I. Kademedeki Öğrencilerin Düşünme Becerilerini ve Yaratıcılıklarını Geliştirmek Amacıyla Aktif Araştırmacı Olarak Araştırma Tekniklerini Kullanma Becerilerinin Değerlendirilmesi", The First International Congress of Educational Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2009, pp.5-5
Kıncal R., Şahin Ç., Tutkun T., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlığı ve Medyadaki Şiddet Hakkındaki Tutum ve Görüşleri", 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2009, ss.---
Nilgün M., Güleç H., Şahin Ç., "İlköğretim Öğretmenlerinin Zihinsel Engelli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Almış Oldukları Hizmet İçi Eğitim Sonrasında Yeterliliklerinin Belirlenmesi", The First International Congress of Educational Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2009, pp.10-10
Okur E., Özdilek Ş., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmenlerinin Biyoçeşitlilik Konularının Öğretiminde Sıklıkla Kullandıkları Yöntemler (Çanakkale-Türkiye)", The First International Congress of Educational Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2009, pp.10-10
Şahin Ç., Tutkun T., "Sınıf Öğretmeni Adayların İnternete Yönelik Tutumları", 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2009, ss.---
Şahin Ç., Ersoy E., Kıran I., "ilköğretim I. Kademe Matematik Öğretiminde Alternatif Ölçme-Değerlendirme Araç ve Yöntemlerinin Kullanılma Düzeylerinin Değerlendirilmesi", VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2008, ss.25-25
Şahin Ç., Altınay Y., "İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Değerlendirilmesi", VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2008, ss.25-25
Esenkaya A., Şahin Ç., "Reflections of Social Studies and History Teachers’ Experiences in Their Educational History on Their Own Profession", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2008, pp.10-10
Şahin Ç., "Evaluation of Primary School Life Sciences Course Program from the Aspect of Outcomes: A Case Study. ", Fourth International Congress of Qualitative Inquiry at the University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, ABD, 14-17 Mayıs 2008, pp.10-10
Şahin Ç., Şahin A., Kıran I., Ersoy E., "Okul Deneyimi II Dersinde Öğretmen Adaylarının Algılarına Göre Öğrencilerin Öğrenme Çevrelerinin Ve Grupla Çalışmalarının Değerlendirilmesi", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2008, pp.10-10
Şahin Ç., Ersoy E., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yeni İlköğretim Programındaki Ölçme-Değerlendirme Konusundaki Yeterlilik Düzeyleri", VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2007, ss.25-25
Şahin Ç., "The Learning Environments that are Going to be Created According to the Learning Styles Included in the Primary Education Social Science Schedule in Turkey", Succession and Prospects in Pedagogyc Theory and Practice Development. 125 Years Preschool Education in Bulgaria, University of Sofia “St. Kliment Ohridski” Faculty of Primary and Preschool Education, Kiten, BULGARISTAN, 5-8 Ekim 2007, pp.10-10
Metin N., Güleç H., Şahin Ç., Aypay A., Kıran I., Ersoy E., "Determining the Primary Education Teachers’ Qualifications Concerning The Integration Of Mentally Disabled Children", 125 Years Preschool Education in Bulgaria, University of Sofia “St. Kliment Ohridski” Faculty of Primary and Preschool Education,, Kiten, BULGARISTAN, 5-8 Ekim 2007, pp.10-10
Şahin Ç., Kurudayioğlu M., Karadağ Ö., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yeni İlköğretim (6,7,8. Sınıf) Türkçe Programındaki Ölçme-Değerlendirme Konusundaki Yeterlilik Düzeylerine İlişkin Algıları", XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, ss.25-25
Şahin Ç., Kincal R.Y., "Sınıf Öğretmenliği Programındaki Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri ve İçeriklerinin Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması", III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2006, pp.10-10
Şahin Ç., "Sınıf Öğretmenliği Programındaki Öğretmenlik Uygulamasının Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması", 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2006, ss.25-25
Kincal R.Y., Şahin Ç., Işık H., "Öğretim Elemanlarının Eleştirel Bakış Açısına Sahip Olma Düzeylerinin Değerlendirilmesi", ”, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2003, ss.25-25
Şahin Ç., Özdemir Ü., "Farklı Fakültelerdeki Öğrencilerin İyi Bir Öğrencide Bulunması Gereken Nitelikleri Hakkındaki Görüşler (Atatürk Üniversitesi Örneği)", Uluslararası I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, Marmara Üniversitesi,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2002, pp.10-10
Beydoğan H., Şahin Ç., "İlköğretim Okullarında Ev Ödevinin Amacına Ulaşma Düzeyi", IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2000, ss.25-25
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şahin Ç., "Eğitim ve Temel Felsefe Akımları", in: Eğitim Felsefesi, Kıncal Remzi, Eds., Nobel, 2019
Şahin Ç., "Katılımcıları Seçme: Evren ve Örneklem", EĞİTİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Ocak, G., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.180-214, 2019 (Link)
Şahin Ç., "Öğrenme- Öğretme Modelleri ve Stratejileri", Öğretim İlke ve Yöntemleri, Güven S., Özerbaş, M.A., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.0-0, 2018
Abali Öztürk Y., Şahin Ç., Demir M.K., Arcagök S., "An Analysis of Graduate Theses on Elementary Education", in: Educational Policy and Research, Arslan Hasan, Dorczak Roman, Alina-Andreea Dragoescu Urlica, Eds., Institute of Public Affairs Jagiellonian University, Kraków, 2018
Abali Öztürk Y., Demir M.K., Şahin Ç., "Preservice Teachers’ Perceptions of Plagiarism: A Metaphor-Based Analysis", in: Educational Policy and Research, Institute of Public Affairs Jagiellonian University, Kraków, 2018
Şahin Ç., Kincal R.Y., "Öğretmen Yetiştirme Sistemimizin Toplumsal ve Kültürel Temelleri", Öğretmen Yetiştirme Sistemimiz (Dün, Bugün ve Yarın), ERGÜN Mustafa, ORAL Behçet, YAZAR Taha, Ed., PegemA Yayıncılık, Ankara, 2018
Abali Öztürk Y., Şahin Ç., "Hizmet Öncesi Dönemde Öğretmen Adaylarına Mesleki Değerlerin Kazandırılması", Öğretmenliğin Mesleki Değerleri Ve Etik, Mustafa ERGÜN, Nermin KARABACAK, İsa KORKMAZ, Mehmet KÜÇÜK, Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.293-346, 2018
Şahin Ç., Girgin D., "Öğretmenlik Mesleğini Özendirici Teknikler Geliştirme", Öğretmen Yetiştirme Sistemimiz (Dün, Bugün ve Yarın), ERGÜN Mustafa, ORAL Behçet, YAZAR Taha, Ed., PegemA Yayıncılık, Ankara, 2018
Şahin Ç., "Tek Deneyli Deneysel Araştırma", Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Köksal O., Ed., Eğitim Yayınevi, Konya, ss.0-0, 2017
Şahin Ç., Girgin Saridaş D., "A Metaphor Study: The Perceptions of Class Teachers Towards to Design of Future Learning Environments by Their 21st Century Skills", in: Contemporary Approaches in Education, Norley K. İçbay M.A. Arslan H., Eds., Cambridge Scholars Publishing, A, pp.177-192, 2015
Şahin Ç., "Öğretim Teknikleri", Öğretim İlke ve Yöntemleri, Saracaloğlu A.S., Küçükoğlu A., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara , ss.35-42, 2015
Şahin Ç., "Eğitim Öğretimde Planlama", Öğretim İlke ve Yöntemleri , Şahin Ç., Genç , Ed., Paradigma Yayınları, A, ss.35-42, 2014 (Link)
Şahin Ç., "Bilgi ve Eğitimde Araştırma", Eğitim Felsefesi, Kıncal Y.R., Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.42-50, 2014
Şahin Ç., "Çağdaş Eğitim Teorileri", Eğitim Felsefesi, Kıncal Y.R., Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.35-42, 2014
Şahin Ç., Arcagök S., "The Importence of Service Learning ", in: Multidisciplinary Perspectives on Education, Arslan H., Rata G., Kocayörük E.,İçbay M.A., Eds., Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA  Scholars Publıshıng , C, pp.35-42, 2014
Şahin Ç., "Eğitimle İlgili Temel Kavramlar", Eğitim Bilimine Giriş, Şahin Ç., Genç S.Z., Ed., Paradigma Yayınları. , A, ss.35-42, 2013
Şahin Ç., "Eğitim ve Bilimsel Araştırma ", Eğitim Bilimine Giriş , Kıncal R., Ed., Grafiker Yayınları , Ankara , ss.35-42, 2011
Şahin Ç., "Verilerin Analizi", Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kıncal R., Ed., Nobel Yayınları, Ankara , ss.42-50, 2010
Şahin Ç., "Veri Toplama Teknikleri ", Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kıncal R., Ed., Nobel Yayınları, Ankara , ss.35-42, 2010
Şahin Ç., "Birleştirilmiş Sınıflara İlişkin Temel Bilgiler", Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim , Şahin Ç., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara , ss.35-42, 2007
Şahin Ç., "Öğrenme Öğretme Süreci ", Öğretim İlke ve Yöntemleri , Arslan M., Ed., Anı Yayınları , Ankara , ss.35-42, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi