Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dilbaz Alacahan N., Akarsu Y., Kurt S., "DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ ", International Idea Studies Journal, vol.5, pp.20-26, 2019 (Link)
Serim N., Kurt S., "Health Expenditures-Economic Growth Nexus: The EU 28 And Panel Feder-Ram Model", GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA DERGİSİ /JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND DEVELOPMENT, vol.13, pp.184-193, 2018
Tanriöver B., Kurt S., "OPTİMAL PARA ALANI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TOPLAM TALEP VE ARZ ŞOKLARININ BENZERLİĞİ, BÜYÜKLÜĞÜ VE UYUM HIZI", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.227-242, 2018 (Link)
Güder F., Kurt S., "Makro ekonomik değişkenlerin gelir adaletsizliği üzerine etkileri: BRIC-Tülkeleri için panel veri analizi", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.4, pp.501-513, 2018 (Link)
Kurt S., Sezgin F.H., Sart G., "G7 ÜLKELERİNDE PATENT ÜRETİMİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ", Yönetim Bilimleri Dergisi/Journal of Administrative Sciences, vol.16, pp.285-298, 2018 (Link)
Yücesan M., Torun M., Kurt S., "Döviz Kuru Değişimlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkileri: Türkiye’nin Yeni Dış Ticaret Pazarları Arayışında Seçilmiş Ülke Grupları Üzerine Ekonometrik Bir Analiz", The Journal of International Social Research, vol.10, pp.1288-1297, 2017 (Link)
Serim N., Kurt S., "The Central Government Debts, Welfare and Warfare Expenditure Nexus: The High Income Members of OECD and PVAR Analysis", Journal of Administrative Sciences (JAS)/Yönetim Bilimleri Dergis, vol.15, pp.127-146, 2017 (Link)
Kurt S., Savrul M., "The Effect Of Entreprenurial Activity On Econemic Growth Nascent Evidence", JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND DEVELOPMENT, vol.11, pp.341-355, 2016 (Link)
Kurt S., "Test of Policy Ineffectiveness Proposition with Real Expectations for Turkey", International Journal of Economics and Finance, vol.7, pp.199-213, 2015 (Link)
Kurt S., "Government Health Expenditures and Economic Growth A Feder Ram Approach for the Case of Turkey", International Journal of Economics and Financial Issues, vol.5, pp.441-447, 2015 (Link)
Kurt S., Karagöl E.T., "The Effects of Terrorism and Defence Expenditures on Economic Growth", International Journal of Economics and Research, vol.6, pp.7-17, 2015 (Link)
Topbaş F., Kurt S., Mustafa Kemal K., "Dualism in Labor Market The Case of the Financial Sector in Turkey", International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, vol.21, pp.1-10, 2015 (Link)
Kurt Ü., Kurt S., "Innovation and Labour Productivity in BRICS Countries: Panel Causality and Co-integration", Procedia, vol.195, pp.1295-1302, 2015
Özel H.A., Topkaya Ö., Kurt S., "Ticari Açıklık ve İşsizlik İlişkisi Türkiye Örneği", Kamu-İş, cilt.12, ss.29-54, 2012 (Link)
Kurt S., Güneş C., Davasligil Atmaca V., "The Effect of Global Financial Crisis on Budget Deficits in European Countries Panel Data Analysis", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik, pp.1-22, 2012
Tari R., Bakir Yiğitbaş Ş. , Kurt S., "Asimetrik Bilgi Banka Kredileri ve Reel Sektör Arasındaki İlişkilerin Ampirik Analizi", Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.11, pp.1248-1274, 2012 (Link)
Kurt S., Savrul M., "The Effect of the European Union on Human Development", International Research Journal of Finance and Economics, pp.35-42, 2011 (Link)
Atmaca M., Kurt S., "The Effect of 2008 Global Financial Crisis on Financial Ratios of İstanbul Stock Exchange Food Enterprises: Panel Data Analysis", Journal of Money, Investment and Banking, Issue, pp.59-69, 2011
Kurt S., Zengin H., "Beklentilerde Rasyonellik ve Yakın Rasyonalitenin Ekonometrik Testi", Journal of Administrative Sciences, vol.8, pp.167-191, 2010 (Link)
Torun M., Saridoğan E., Kurt S., "Yenilik Üretimi Inovasyon ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri ICT Yatırımlarının İnsani Gelişme Endeksine Etkisinin Ekonometrik Analizi", Journal of Administrative Sciences, vol.7, pp.139-150, 2009 (Link)
Kurt S., Berber M., "Türkiye de Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.22, ss.57-80, 2008 (Link)
Torun M., Kurt S., "Testing Weak and Semi Strong Form Efficiency of Stock Exchanges in European Monetary Union Countries Panel Data Causality and Co Integration Analysis", International Journal of Economic and Administrative Studies, vol.1, pp.67-82, 2008
Güngör B., Kurt S., "Dışa Açıklık ve Kalkınma İlişkisi 1968 2003 Türkiye Örneği", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.197-210, 2007 (Link)
Topbaş F., Kurt S., "İşsizlik ve Boşanma İlişkisi 1970 2005 VAR Analizi", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, ss.30-43, 2007 (Link)
Terzi H., Kurt S., "Türkiye de Dolarizasyon Sürecinde Döviz Kuru ve Enflasyon İlişkisi", Ekonomik Yaklaşım, cilt.18, ss.1-22, 2007 (Link)
Kurt S., Terzi H., "İmalat Sanayi Dış Ticaret Verimlilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.25-46, 2007 (Link)
Zengin H., Kurt S., "İMKB ve Bazı Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin VAR Analizi ile İncelenmesi", ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.7, ss.221-230, 2006
Zengin H., Kurt S., "İMKB nin Zayıf ve Yarı Güçlü Formda Etkinliğinin Ekonometrik Analizi", ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.6, ss.145-152, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dilbaz Alacahan N., Akarsu Y., Kurt S., "DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ", 1. MAYIS SOSYAL POLİTİKALAR VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 1-1 Mayıs 2019, pp.1-10
Dilbaz Alacahan N., Akarsu Y., Kurt S., "Ticari ve Finansal Dışa Açıklığın Girişimcilik ve İnovasyona Katkısı", II. Business & Organization Research Conference, İZMİR, TÜRKIYE, 4-6 Eylül 2019, pp.1-10
Kurt S., Dilbaz Alacahan N., Akarsu Y., "Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İşgücü Verimliliği Üzerine Etkisi", 5.Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 11-14 Temmuz 2019, pp..-.
Kurt S., Akarsu Y., Dilbaz Alacahan N., "Üst ve Orta Yönetimde Kadın İstihdamının Girişimcilik ve İnovasyona Katkısı", II. Business & Organization Research Conference, İZMİR, TÜRKIYE, 4-6 Eylül 2019, pp.1-10
Kurt S., Çakir N.Z., "Uluslararası Göçmen Stokunu Etkileyen Faktörlerin Yatay Kesit Analizi", IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE, , pp.474-481
Güneş C., Kurt S., "Ülke Kredi Notlarının Belirleyicileri: Panel Sıralı Tercih Modelleri", 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2018, pp.152-156
Kurt S., Dilbaz Alacahan N., Akarsu Y., "TÜRKİYE AÇISINDAN GÖÇ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ", IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2018, pp.1-10
Kurt S., Akarsu Y., "AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE PATENT BAŞVURULARI VE EKONOMİK BÜYÜME: BOOTSTRAP PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ", 1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2018, pp.1-8
Kurt S., Güneş C., "Ülke Kredi Notları Çerçevesinde Makroekonomik ve Kurumsal Faktörlerin Ülkelerin Yatırım Yapılabilirliğine Etkisi: Panel Logit Analiz", I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar, İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2018, pp.1-2
Kurt S., Yüvekaya P., "Savunma harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Bootstrap panel nedensellik testi", 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.66-66
Pata U.K., Kurt S., "Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisinin Çok Değişkenli Ampirik Analizi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı", XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, TÜRKIYE, , pp.17-17
Yamak R., Tanriöver B., Kurt S., "Enflasyon ve Sermaye Hareketliliği Kapsamında Kayıt Dışı Ekonominin Tahmini", EconAnadolu 2017, , , pp.315-315
Kurt S., Gündoğdu İ.M., Kurt B., "Turizm ve İç-Dış Çatışma: Panel Nedensellik Analizi", 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, ,
Savrul M., Kurt S., "The Effect of Entrepreneurial Activity on Economic Growth", INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES, ,
Kurt S., Tanriöver B., "Lucas Arz Fonksiyonu Çerçevesinde Pozitif ve Negatif Enflasyon Şoklarının Asimetrik Etkileri", 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, TÜRKIYE, , pp.228-239
Kurt S., Kurt Ü., "Innovation and Labour Productivity in BRICS Countries Panel Causality and Co integration", ", Istanbul University World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İSTANBUL, TÜRKIYE, , vol.195, pp.1295-1302
Kurt S., Savrul M., Şener S., "Effects of the Global Crisis on Unemployment Investments and Economic Growth", International Symposium – V, Restructuring the Economy after the Global Crisis, BALIKESİR, TÜRKIYE, , pp.107-114
Zengin H., Kurt S., "Nüfus ve Yatırımların Emek Verimliliği Üzerindeki Etkisi AB Ülkeleri için Panel Eşbütünleşme Analizi", 11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, , ss.222-230
Zengin H., Kurt S., "Beklentilerde Rasyonellik ve Yakın Rasyonalitenin Ekonometrik Testi", 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE,
Kurt S., Torun M., Topkaya Ö., "Effects of Global Crisis on Economic Growth and Investment Relations in European Countries", 12th International Conference on Finance and Banking, Karviná, CEK CUM., , pp.335-348
Kurt S., Telatar O.M., "Portföy Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Kısa ve Uzun Dönemli Etkilerinin Ekonometrik Analizi", 9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, AYDIN, TÜRKIYE,
Zengin H., Kurt S., "Tasarrufun Belirleyicileri ve Yatırım Tasarruf İlişkisi Panel Nedensellik ve Eşbütünleşme İlişkisi", 9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, AYDIN, TÜRKIYE,
Torun M., Kurt S., "Testing Weak and Semi Strong Form Efficiency of Stock Exchanges in European Monetary Union Countries Panel Data Causality and Co Integration Analysis", 11th International Conference on Finance and Banking, KARVİNA, CEK CUM., , pp.796-813
Dumludağ D., Saridoğan E., Kurt S., "Determinants of Foreign Direct Investment An Institutionalist Approach", The Seventh Conference of the European Historical Economics Society, LUND, ISVEÇ,
Torun M., Saridoğan E., Kurt S., "An Econometric Analysis of the Relationship between Information and Communication Expenditures ICT and Economic Growth in OECD Countries", Third International Conference on Business, Management and Economics, İZMİR, TÜRKIYE, , pp.389-404
Zengin H., Kurt S., "OECD Ülkelerinde Kamu Özel Sektör Tüketim ve Dış Ticaret Malları Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Belirleyiciliği Panel Veri Analizi", 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE,
Terzi H., Kurt S., "Dolarizasyon Enflasyon ve Reel Döviz Kuru İlişkisinin VAR Analizi ile Tespiti", 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE,
Saridoğan E., Kurt S., Torun M., "OECD Ülkelerinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Harcamaları ICT ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi", 5. International Knowledge, Economy and Management Congress, KOCAELİ, TÜRKIYE,
Terzi H., Kurt S., "Türkiye ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Ekonomik Büyüme ve İşsizlik ile Kamu Harcamaları Arasındaki İlişki Panel Veri ile Nedensellik Analizi", Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu (Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu), TRABZON, TÜRKIYE, , ss.297-310
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kurt S., Çakir N.Z., "Savunma Harcamalarının Belirleyicileri: Bootstrap Panel Nedensellik Analizi", İktisat Seçme Yazılar: Yatırım ve İstihdam, Büyüme ve Kalkınma, Enflasyon, Dış Ticaret, Havvanur Feyza ERDEM, Aykut BAŞOĞLU, Ed., Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, 2018
Savrul M., Kurt S., "Girişimcilik Ve Yerel Ekonomik Değişkenler Etkileşimi: Antalya İli Var Analizi Örneği", Antalya Kitabı 1, Koçakoğlu Bedia, Karslı Hasret, Sustam Demet, Sula Zehra, Yücel İbrahim, Demir Ayşe, Ed., KutluAvcı Ofset, Antalya, ss.531-541, 2018
Kurt S., Akarsu Y., "Patent Applications and Economic Growth in EU Countries and Turkey: Bootstrap Panel Causality Analysis", in: Critical Debates in Social Sciences , TUNÇSİPER B, SAYIN F. , Eds., Front Page, Londra, pp.477-486, 2018 (Link)
Kurt S., "Enflasyon", İktisada Giriş, Cüneyt Kılıç, Burcu Kılınç Savrul, Mesut Savrul, Ed., DORA BASIM-YAYIN DAĞITIM, Bursa, ss.263-284, 2017
Kurt S., "Fiyat Teorisi", İktisada Giriş, Cüneyt Kılıç, Burcu Kılınç Savrul, Mesut Savrul, Ed., Dora Basım-Yayın Dağıtım, Bursa, ss.21-62, 2017
Özer H., Karagöz M., Işik H.B., Beşer M.K., Işik N., Koç S., et al., "Bölüm 6: Basit Doğrusal Regresyon Modeli", Ekonometri, Prof. Dr. Ömer Yılmaz, Doç. Dr. Nihat Işık, Ed., Lisans Yayıncılık, İSTANBUL, ss.149-190, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi