Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çelikkan H., Çolakoğlu T., "Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitimi İle Öz Yeterlilik Algısı ve Girişimcilik Potansiyeli İlişkisi Üzerine Bir Saha Araştırması", Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.17, ss.70-84, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Marangoz M., Paksoy H.M., Paksoy S., Özçalici M., Çolakoğlu H., "Modeling attitude towards organic foods A research on adolescents", Business Management Dynamics, vol.3, pp.40-49, 2014 (Link)
Marangoz M. , Paksoy H.M., Paksoy S., Özçalıcı M. , Çelikkan H., "Modeling attitude towards organic foods: A research on adolescents", Business Management Dynamics, vol.3, pp.40-49, 2014
Eren S.S., Çelikkan H., Hacioğlu G., "Girişimsel Pazarlamanın Firmaların Finansal Performansına Etkisi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.97-106, 2013 (Link)
Marangoz M., Çolakoğlu H., Aydın A.E., "Tüketicilerin Mobil Tabanlı İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler", Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.19-46, 2012 (Link)
Marangoz M. , Çelikkan H., Aydın A.E., "Tüketicilerin Mobil Tabanlı İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler", Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.1-18, 2012 (Link)
Hacioğlu G., Çelikkan H., "The effect of entrepreneurial marketing on firms’ innovative performance in Turkish SMEs", Procedia-Social and Behavioral Sciences, pp.871-878, 2012 (Link)
Yelkikalan N., Altın E., Çelikkan H., "BUSINESS EDUCATION IN WORLD AND TURKISH UNIVERSITIES: A COMPARATIVE ANALYSIS", International Journal of Business and Social Science , vol.3, pp.871-878, 2012 (Link)
Marangoz M. , Çelikkan H., Yavuz Ç., "HALKIN TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK ALGILAMALARI: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ", Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.3, ss.23-41, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Eroğlu F., Bayraktar Köse E., Çolakoğlu H., "Göçmen Sorunlarının Topluma Aktarılmasında Sosyal Medyanın Rolü", IX. INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS CONGRESS , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2018, pp.231-239 (Link)
Eroğlu F., Bayraktar Köse E., Çolakoğlu H., "Göçmen Sorunlarının Topluma Aktarılmasında Sosyal Medyanın Rolü", 9. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE, , pp.56-57
Çolakoğlu H., Köleoğlu N., "SEMBOLİK TÜKETİMİN ÖNERGENLERİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE AİLENİN ARACILIK ROLÜ", III. ULUSLARARASI RATING ACADEMY KONGRESI: UYGULAMALI BILIMLER, Lviv, UKRAYNA, , pp.193-208
Çolakoğlu H., Köleoğlu N., "Tüketici Sosyalleşmesi ile Davranışsal Niyet İlişkisi", Uuluslararası Rating Kongresi Umut, ,
Köleoğlu N., Çelikkan H., "Sanal Deneyimsel Pazarlama ve Ağızdan Ağza İletişim Niyeti İlişkisi", İlişkisi", Eğitim, Bilim ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatif Yaklaşımlar Konferansı (ICCIA), Priştine, KOSOVA, 18-20 Ekim 2017, pp.1-1
Köleoğlu N., Çelikkan H., "Sanal Deneyimsel Pazarlamanın Davranışsal Niyetler Üzerine Etkisi", Uluslararası Farkındalık Konferansı: Eğitim, Bilim ve Felsefede Farkındalık, Krakow, POLONYA, 16-18 Kasım 2017, pp.1-1
Çolakoğlu H., "Sembolik Tüketimin Ön Ergen (Tween) Tüketicilerin Satın AlmaDavranışları Üzerine Etkisinde Sosyal Ajanların Aracılık Rolü", 22. Pazarlama Kongresi, TÜRKIYE,
Çelikkan H., Çolakoğlu T., "ÜNİVERSİTELERDEKİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ İLE ÖZ YETERLİLİK ALGISININ GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI", II. Ululslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2015, vol.1, no.2, pp.1-12
Çelikkan H., "Tüketicilerin Düşmanlık Hissi ve Etnik Merkezciliği ile Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler: Türk Tüketicilerin Fransız Malı Ürünlere Yönelik Tutumlarına Dair Bir Araştırma", 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, KARS, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2013, cilt.1, ss.576-586
Hacioğlu G., Eren S.S., Kurt G., Çolakoğlu H., "Tüketicilerin Düşmanlık Hissi Ve Etnik Merkezciliği Ile Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Türk Tüketicilerin Fransız Malı Ürünlere Yönelik Tutumlarına Dair Bir Araştırma", 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kars, TÜRKIYE, , ss.576-586
Hacioğlu G., Eren S.S., Eren M.Ş., Çelikkan H., "The Effect Of Entrepreneurial Marketing On Firms’ Innovative Performance In Turkish Smes", 8th International Strategic Management Conference, ISPANYA, 21-23 Haziran 2012, vol.58, pp.871 - 878
Hacioğlu G., Eren S.S., Eren M.S., Çolakoğlu H., "The effect of entrepreneurial marketing on firms' innovative performance in Turkish SMEs", 8th International Strategic Management Conference, Barcelona, ISPANYA, 21-23 Haziran 2012, vol.58, pp.871-878
Eren S.S., Hacioğlu G., Çelikkan H., "Girişimsel Pazarlamanın Firmaların Finansal Performansına Etkisi", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, KONYA, TÜRKİYE, 10-12 Mayıs 2012, ss.791 - 794
Çelikkan H., Kiray A., Hacioğlu G., Kurt G., "Turkish Consumers’ Attitudes Towards Marketing Practices And Government Regulations", 7th International Symposium on Business Administration, TÜRKIYE, 11-12 Mayıs 2012, pp.1 - 6
Marangoz M., Önce A.G., Çolakoğlu H., "Girişimci Şehir Gaziantep Ve Sınır Ticareti", 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, Kilis, TÜRKIYE,
Marangoz M., Çolakoğlu H., "Organik Ürünler Pazarının Yapısı Ve Gelişme Potansiyeli ERZURUM TÜRKIYE 28 1 Haziran 2010 ss 1 18", IV. Organik tarım Sempozyumu, Erzurum, TÜRKIYE, , ss.1-18
Çelikkan H., "Market Orientation At Universities: A Research At Vocational Colleges Of Çanakkale Onkesiz Mart University", 2010 World Universities Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2010, pp.242-252
Çelikkan H., "Organik Ürünler Pazarının Yapısı Ve Gelişme Potansiyeli", IV. Organik tarım Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 28-1 Haziran 2010, ss.1-18
Çelikkan H., "Şehirlerin Markalasması ve Şehir Markası Oluşturmada Sembol Yapılar: Çanakkale Örneği", Uluslararası 2. Trakya Bölgesi Kalkınma- Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, KIRKLARELİ , TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2010, pp.1-7
Marangoz M., Önce A.G., Çolakoğlu H., "Şehirlerin Markalasması Ve Şehir Markası Oluşturmada Sembol Yapılar Çanakkale Örneği", Uluslararası 2. Trakya Bölgesi Kalkınma- Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, Kırklareli, TÜRKIYE, , pp.1-7
Çelikkan H., "Girişimci Şehir Gaziantep Ve Sınır Ticareti", 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, KİLİS, TÜRKIYE, 1-7 Kasım 2010, pp.157-168
Çelikkan H., ""Amaca Yönelik Pazarlama Ve Kurumsal Hayırseverlik: Benzerlik Ve Farklılıkları Açısından Bir Degerlendirme" ", 7. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 3-5 Aralık 2010, pp.311-319
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi