Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dinçkal E., Başar M.A., "Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Maruz Kaldıkları Veli Kaynaklı Yıldırma Davranışları (Parent –Induced Mobbing Behaviours on Preschool Teachers)", IBAD Sosyal Bilimler Dergisi IBAD Journal of Social Sciences, pp.121-140, 2019 (Link)
Öztürk H., Başar M.A., "Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Metaforik Algıları", Trakya Eğitim Dergisi, cilt.9, ss.892-906, 2019 (Link)
Başar M.A., Şayan Kösem S., "Lisansüstü Eğitimin Mesleki Yaşam ile İş ve Yaşam Doyumuna Etkisi", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, pp.383-399, 2019 (Link)
Başar M.A., Büyükboyaci Ş., "Adalet Partisinin İktidarda Olduğu Dönemde (1965-1971) Öğretmen Sendikalarının Faaliyet-lerinin Türk Basınındaki Yansımaları", Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.239-251, 2019 (Link)
Başar M.A., Coşkun A., "Secondary School Students’ Opinions about Physical Education Course", International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), vol.5, pp.263-273, 2017 (Link)
Başar M.A., Ulutaş M., "THE VIEWS AND EXPECTATIONS OF ACADEMICIANS ABOUT RETIREMENT AKADEMİK PERSONELİN EMEKLİLİKLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ ol 11 pp 125 148 2015", Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.11, pp.125-148, 2015 (Link)
Karslı M.D. , Güven S., Çiftçi İ. , Başar M.A., Arslan H., "WHAT IS YOK? A Visual Study of Metaphor", The National Social Science Journal, vol.49, no.-, pp.101-110, 2012 (Link)
Bayindir A., Başar M.A., "Bilim Yanıbaşımızda Eğlenceli Yaz Bilim Kampı 2010", Seyahatname, cilt.1, ss.45-46, 2010
Başar M.A., Özoğlu B., "Eğitim İşgörenlerinin Tatil Yapma Biçimleri", İlköğretim, ss.57-78, 2008
Uçar A., Başar M.A., "Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Gereksinimleri", Çanakkale Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.159-184, 2007
Geçgel H., Başar M.A., "Ece Ayhan’ın Şiirinde Çocuk Ve Eğitim Teması Ve Felsefi Temelleri", Eğitim Fakültesi Dergisi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, cilt.4, ss.145-165, 2005
Başar M.A., Akçay C. , "İlköğretim Okul Müdürlerinin Yönetsel Görevlere Ayırdıkları Zaman Ve Bunları Önemli Görme Dereceleri", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.10, ss.170-197, 2004 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Arslan Sarica P., Başar M.A., "Ortaöğretim Öğretmenlerinin Okul Müdürünün Liderlik stiline Yönelik Görüşleri", III. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI (III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, , pp.1447-1447
Kurtbaş F., Başar M.A., "Değerler Eğitimi Uygulama Çalışmalarında Aile Katılımının Çocuğun Gelişimine Etkisine İlişkin Okul Öncesi Öğretmenlerin Görüşleri", III. Uluslararası Farkındalık Konferansı (III. Internatıonal Conference On Awareness), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, , pp.1438-1438
Yaşin S., Başar M.A., "Velilerin Okul Öncesi Öğretmenlerin Özelliklerine İlişkin Tanımlamaları", III. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI (III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS), çANAKKALE, TÜRKIYE, , pp.1455-1455
Hatice T.Y., Başar M.A., "Bağımsız Anaokullarında Görev Yapan Destek Hizmeti İşgörenlerinin İş Arkadaşlık İlişkisinin Örgüt Performansına Etkisi", ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU PROGRAMIEYFOR-X, Antalya, TÜRKIYE,
Başar M.A., Çidem G., Güven Ö.E., "ÖĞRENCİ VELİLERİNİN OKUL VE OKULDAKİ ROLLERİNE İLİŞKİN FARKINDALIKDÜZEYLERİ", II. International Conference on Awareness, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, , vol.1, pp.1151-1161
Başar M.A., Şayan Kösem S., "OKUL YÖNETİCİLERİNİN PAYLAŞILAN LİDERLİKDAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", VIII. International Congress on Research inEducation (ICRE), Manisa, TÜRKIYE, , pp.95-95
Başar M.A., Gül F., "Ortaöğretim Öğrencilerinin Devamsızlık Durumları ve Okul Başarıları İlişkisiThe Realtionship Between The Absenteeism and School Success of High School Students", THE SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM on SOCIALSCIENCES EDUCATION, Çanakkale, TÜRKIYE, , pp.429-441
Küpeli A.Ö., Başar M.A., "Development Study of School Principals' Coaching Competencies Scale", XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, KOSOVA, 10-12 Mayıs 2018, pp.9-9 (Link)
Başar M.A., Güven Ö.E., Çidem G., "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL FARKINDALIKYETERLİKLERİ", II. International Conference on Awareness, Çanakkale, TÜRKIYE, , vol.1, pp.317-328
Başar M.A., Öztürk H., "Öğretmen adaylarının milli eğitim sistemine ilişkin metaforik algıları", 16th European Conference on Social and Behavioral Sciences, AYDIN, TÜRKIYE,
Özgün V., Başar M.A., "Okul Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Davranışları - Instructional Leadership Behaviors of School Administrators", Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (Second International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER), AMASYA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2018, ss.11-11
Özgün V., Başar M.A., "Öğretmenlerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi - Examining Teachers' Motivation Levels", Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (Second International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER), AMASYA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2018, pp.10-10
Başar M.A., Gümüş Ö., "A Metaphorıcal Study On The School Prıncıpal Perceptıons Of Prımary School Students", XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, prizren, KOSOVA, 10-12 Mayıs 2018, pp.11-11 (Link)
Koyuncu U., Başar M.A., Gümüş Ö., "The Effect Of Famıly Attıtudes To The Self-Confıdence And Academıc Success Of Secondary School Students", XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, KOSOVA, 10-12 Mayıs 2018, pp.9-9 (Link)
Başar M.A., Şayan Kösem S., "LİSANS ÜSTÜ EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN ALDIKLARI EĞİTİMİ MESLEK YAŞAMINDA KULLANMA DÜZEYLERİ İLE İŞ VE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ", EYFOR - 8 Uluslararası EĞitim Yönetimi Forumu, ,
Yaşin S., Başar M.A., "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE VELİLERİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE İLİŞKİN ALGILARI", EYFOR 8 - Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, ANKARA, TÜRKIYE, , pp.590-590
Başar M.A., "Yörük Kültürünü Obadan Sınıfa/Okula Taşımak: "Yörük Çadırında Tüten Bacalar" Proje Uygulamalarına İlişkin Bir Değerlendirme (Carrying the Culture of Yoruk from Oba to class/school: “Reeking Chimneys in Nomad Tent”. An Assessment Related to Applications of Projects)", XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, ITALYA, 25-28 Ocak 2017, pp.2-2
Başar M.A., "Proje Temelli Öğrenme Uygulamalarının Etkililiği Ve Öğrencilerin Özgüvenlerinin Gelişimine Etkisi. (Effectıveness Of Learnıng Based On Project Applıcatıons And Effect Of Development Of Students’ Self-Confıdence Skılls)", XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofya, BULGARISTAN, 19-21 Mayıs 2017, pp.89-89
Tiltay H., Başar M.A., "Okul Öncesinde, Aile Katılım Destekli Otistik Bir Çocuğun Okula Uyum Ve Gelişim Kaydetme Sürecine İlişkin Değerlendirme. (Assessment Of Pre-school Adult Child Supported By Family Participation In Compliance With The School And Recording Progress)", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde (ICES/UEBK-2017), ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2017, pp.7-7
Dinçkal E., Başar M.A., "Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Maruz Kaldıkları Yıldırma Davranışları", ULEAD 2017 - VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.45-45 (Link)
Başar M.A., Dinçkal E., "Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi Getirileri", ULEAD 2017 - VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.46-46 (Link)
Koyuncu U., Başar M.A., Çolakoğlu F., "Okul Ortamlarının Engelli Öğrencilerin Öğrenim Görmelerine Uygunluğu. (The Suıtabılıty Of School Envıronments For Dısabled Students’ Educatıon)", XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofya, BULGARISTAN, 19-21 Mayıs 2017, ss.89-89 (Link)
Başar M.A., "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Kentin Güvenliğine İlişkin GörüşleriUndergraduate Students Safety Perceptions of the City Where They Attend College", IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences , Paris, FRANSA, 3-6 Şubat 2016, pp.407-408 (Link)
Başar M.A., Coşkun A., "Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi İle İlgili Görüşleri", VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE,
Başar M.A., Coşkun A., "Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi İle İlgili Görüşleri", VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, pp.497-497 (Link)
Başar M.A., "The Correlation Between The Faculty Of Education Students’ Impressions Toward The Climate Of Practice Schools and Their Utilization Levels From On-Site School Training", VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Belgrad, SIRBISTAN, 3-6 Eylül 2015, pp.152-153 (Link)
Başar M.A., Koyuncu U., "THE VIEWS OF SCHOOL PRINCIPALS ABOUT THE EFFICACY OF EUROPEAN UNION PROJECTS", VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Belgrad, SIRBISTAN, 3-6 Eylül 2015, pp.145-145 (Link)
Başar M.A., Koyuncu Y., Koyuncu U., "The Views of School Principals about the Efficacy of European Union Projects", VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Belgrad, SIRBISTAN,
Başar M.A., "Maarif Müfettişlerinin Kişisel Gelişim Çabaları", VI.ULUSLARARASI KATILIMLIEĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Başar M.A., Küpeli A.Ö., Sarican E., "Maarif Müfettişlerinin İş Yerinde Yalnızlık Düzeyleri Ve Mesleki Gelişim Çabaları Arasındaki İlişki", VI.ULUSLARARASI KATILIMLIEĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Başar M.A., Sevinç N., "Eğitim Örgütlerinde Performansa Dayalı Değerlemenin Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri ", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongres, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2013, ss.197-197 (Link)
Başar M.A., Temiz E., "İlkokul Öğrencilerinin Okullarda Şiddete İlişkin Algıları Ve Oluşturdukları Metaforlar", Şiddetin Sosyal Dinamiklerinin Anlaşılması Ve Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 28-29 Haziran 2012, pp.22-22
Acar D., Güleç H., Başar M.A., "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNİN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", IV. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2012, pp.1285-1296
Başar M.A., Temiz E., "Kıbrıs Türk'ünün Milli Mücadele Dönemin de Öğretmenlerin Halk Eğitimi Çalışmaları", Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT'nin Yeri. II. Uluslararası Sempozyumu, Lefkoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 31 Ekim - 5 Kasım 2011, pp.235-248
Başar M.A., Temiz E., "Schools and Teacher Preferences of Parents", 2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Lefkoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 26-28 Mayıs 2011, pp.40-40
Karslı M.D., Işık H., Arslan H., Başar M.A., "Leadership Traits of Parents in Elementery Schools ", National Technology and Social Science Conferance, Las Vegas, Neveda, ABD, 17-19 Nisan 2011, pp.1-1
Temiz E., Başar M.A., "Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinde Görev Alan Kadın Kahramanlar", II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2010, pp.46-57
Başar M.A., "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerince Geliştirilen ‘Girişimcilik’ Proje Uygulaması", 2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Nisan - 2 Mayıs 2010, pp.1-1
Bayindir A., Başar M.A., "TÜBİTAK Bilim Yanıbaşımızda, Eğlenceli Yaz Bilim Kampı Uygulamalarına İlişkin Bir Değerlendirme / An Evaluation Of TÜBİTAK (Scientific And Technological Research Council Of Turkey)-Supported Summer Science Camp", I Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2009, pp.647-647
Başar M.A., Akyol B., "Teacher Selectıon Process In Private Schools", I Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2009, pp.40-40 (Link)
Kıncal R., Başar M.A., "Tarihi Troia Milli Parkı” Bölgesinde Yaşayanların Milli Parka İlişkin Görüşleri." . 30-31 Ağustos 2008", Çanakkale (İntepe) Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 30-31 Ağustos 2008, ss.34-43
Başar M.A., Temiz E., "TMT Yönetici Kadrolarının Milli Mücadele Ülküleri ve Bugün Gelinen Noktayı Algılama Düzeyleri", Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT'nin Yeri, Magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-25 Ekim 2008, pp.200-217
Başar M.A., Bayindir A., "İlköğretim Ders Kitaplarında Evrim", VI. Mantık, Matematik ve Felsefe Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 16-19 Eylül 2008, ss.121-134
Başar M.A., Canbaz N., "İlköğretim Öğretmenlerin Müzeleri Bir Eğitim Ortamı Olarak Kullanma Yeterlik Düzeyleri Ve Tutumları", ICES08 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES. Eastern Mediterranean University, Magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 16-20 Haziran 2008, pp.1-1
Başar M.A., Özoğlu B., "Eğitim İşgörenlerinin Tatil Yapma Biçimleri ve Tatille İlgili Görüşleri", 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2008, ss.1-1
Başar M.A., "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Çanakkale Değerleri Bilgisi Ve Algılama Düzeyleri." Ç. 25 - 26 Ağustos 2008", Çanakkale (Merkez) Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-26 Ağustos 2008, ss.132-144
Başar M.A., "Personal Development Of Teachers" . University "Ss. Cyril and Methodius" Skopje Faculty of Pedagogy, "Ss. Clement of Ohrid" Skopje, June", IV. International Scientific Conferance, Ohrid, MAKEDONYA, 27-29 Haziran 2008, pp.234-239
Küçüköncü Y., Başar M.A., "PRIMARY TEACHER EDUCATION TRAINEES ATTITUDES ON MUSIC LESSON", Modern aproaches in education" Simposium Ss. Cyril and Methodius Üniversiy, OHRİD, MAKEDONYA, 13-15 Haziran 2008, vol.2, pp.25-25
Başar M.A., Temiz E., "Sağlık Ve Eğitim Kurumlarının Toplumsal Algılanma Düzeyi", Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Lefkoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 1-3 Haziran 2007, pp.10-15
Başar M.A., "Okullarda Eğitim Bilimleri Uzmanlarının İstihdamı.” . Çanakkale: 4-5 Mayıs 2006.", 3. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2006, pp.345-351
Başar M.A., Akçay C. , "Natıonal Education System From A Teacher’s Poınt Of Vıew", First International Education Conferance – 2002 on Changing Times, Changing Needs Mediterranean University, Magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-10 Mayıs 2002, pp.1-1
Başar M.A., "Öğretmenlerin Seçilmesinde Teknikler", II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2000, ss.1-1
Işık H., Başar M.A., Aypay A., Akçay C. , "The effectiveness of in-service training programs for school principals in Turkey", he Unıversity Council for Educational Administration (UCEA) yıllık kongresi, New Mexico, ABD, 3-5 Kasım 2000, pp.1-1
Başar M.A., "İlköğretim Okullarının Olanakları", IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 1998, ss.1-7 (Link)
Başar M.A., "Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilmesi", I. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 1997, ss.3-3
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Başar M.A., Şayan N., Şayan Kösem S., "Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Ekseninde Köy Enstitüleri Yönetim Anlayışı", Köy Enstitüsü Felsefesini Geleceğe Taşımak, Mehmet ŞAHİN, Mustafa Aydın BAŞAR, Ed., Rating Academy, Çanakkale, ss.41-52, 2019
Başar M.A., Ekici C., Aykurt B., Çalişkan G., "Gezici Başöğretmenlik Anlayışından Kılavuz Denetim Yakıaşımına", Köy Enstitüleri Felsefesini Geleceğe Taşımak, Mehmet ŞAHİN, Mustafa Aydın BAŞAR, Ed., Rating Academy, Çanakkale, ss.263-272, 2019
Şahin M., Başar M.A., Şayan Kösem S., Şayan N., Ed., "Köy Enstitüleri felsefesini Geleceğe Taşımak", Rating Akademi, ÇANAKKALE, 2019
Başar M.A., Şayan Kösem S., Şayan N., "Çağdaş eğitim Yaklaşımları Ekseninde Köy Enstitüleri Öğretim Yaklaşımları", Köy Enstitüleri Felsefesini Geleceğe Taşımak, Mehmet ŞAHİN, Mustafa Aydın BAŞAR, Ed., Rating Academy, Çanakkale, ss.167-182, 2019
Başar M.A., Kaya E., "Students’ Thoughts Over Arrangement of Schoolyards", in: Educational Policy and Research, Hasan Arslan, Roman Dorczak, Dragoescu Urlica Alina-Andreea, Eds., Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Kraków, pp.197-208, 2018
Küpeli A.Ö., Başar M.A., "Development Study of School Principals’xx Coaching Skills Scale", in: Educational Policy and Research, Hasan Arslan, Roman Dorczak, Dragoescu Urlica Alina-Andreea, Eds., Monographs and Studies of the Jagiellonian UniversityInstitute of Public Affairs, Kraków, pp.467-478, 2018
Başar M.A., Çolakoğlu F., "The Suitability Of School Environments ForDisabled Students’ Education", in: Research on Education, Hasan Arslan, Carmen Sonia Duse, Mehmet Ali Icbay, Eds., E-BWN International Association of Social Science Research, Bialystok, pp.253-261, 2017
Bayindir A., Başar M.A., "“Our Earth; Mysterious Journey to the Future Home – TUBITAK Summer Science Camp 2015”: An Assessment of the Implementation", in: Recent Developments in Education, Gammone, M / Icbay, M. A. / Arslan, H., Eds., International Association of Social Science Research (IASSR), Çanakkale, pp.297-305, 2017 (Link)
Başar M.A., "İletişimde Çatışma ve Yönetimi", Etkili İletişim, Güven, Bülent, Ed., PEGEM Akademi, Ankara, ss.67-113, 2016
Dağ N., Başar M.A., "Analysis of ‘Silence’ Behaviour of Academiciansin terms of Culture and Personality", in: Contemporary Approaches in Educationand Communication, Hasan Arslan/Mehmet Ali Içbay /Alejandro J. Gallard / S. Lizette Ramos, Eds., Peter Lang GmbH, Frankfurt, pp.45-58, 2016
Başar M.A., "Eğitim Bilimlerinde Kaynak Tarama ve Rapor Yazma", Başar Yayınları, ÇANAKKALE, 2015
Başar M.A., "İletişimde Çatışma ve Yönetimi", Etkili İletişim, Güven, Bülent, Ed., PEGEM-A Yayıncılık, Ankara, ss.87-111, 2014
Başar M.A., "Sınıf İçi Öğretim Etkinliklerinin Yönetimi", Sınıf Yönetimi, Arslan, Hasan, Ed., Paradigma Yayınları, İstanbul, ss.154-182, 2014
Başar M.A., "Milli Eğitim Sistemi", Eğitim Bilimlerine Giriş, Arslan, Hasan, Ed., Başar Yayınları, Çanakkale, ss.219-243, 2014
Başar M.A., "Eğitimin Hukuksal Temelleri", Eğitim Bilimlerine Giriş, Arslan, Hasan, Ed., Başar Yayınları, Çanakkale, ss.183-217, 2014
Başar M.A., "Değerler Eğitimi", Eğitim Felsefesi, Remzi Kıncal, Ed., Atauni-AÖF Yayını, Erzurum, ss.1-27, 2014 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Akçay C. , Başar M.A., "II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. Basılan kitap editörlüğü.", Diger, ss.1-645, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi