Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
PERFORMANS YÖNETİMİ
Yükseköğretimin kalitesinin artırılması ve güvence altına alınması birçok ülkede önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Ayrıca, yükseköğretimde kalite Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi büyük organizasyonların da ilgilendiği konular arasına girmiş ve bu kapsamda faaliyet gösteren birçok kuruluş, vakıf ve dernek kurulmuştur. Ayrıca Avrupa Birliğinde ortak bir yükseköğretim kültürü ve düzeyi oluşturabilmek, şeffaflaşmayı ve karşılaştırılabilirliği sağlamak için Bolonya ve Socrates programları başlatılmıştır. Bolonya süreci kapsamında Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Birliği (ENQA) tarafından 2005 yılında yayımlanan “Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence İlke ve Standartları” başlıklı raporda, tüm yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki hususları yerine getirmesi gerektiği vurgulanmıştır:
  • Kalite güvence politikalarına sahip olması,
  • Öğretim ve araştırma aktivitelerine dair verileri sağlıklı bir şekilde toplayarak analiz edip stratejik yönetim amacıyla kullanması,
  • Hem niceliksel ve hem de niteliksel olarak güncel bilgiyi tarafsız ve şeffaf bir şekilde yayımlayarak, gerek toplumun ve gerekse konunun tarafı olan iç ve dış organizasyonların denetimine sunması.
Ancak, birçok ülkede yürütülen yükseköğretimde kalite güvence çalışmaları henüz somut sonuçlar doğurmamış ve uygulamaya geçememiştir. Birçok yükseköğretim kurumu, henüz mevcut durumunu dahi doğru bir şekilde tespit edememekte ve stratejik yönetim sergileyememektedir.

Birçok yükseköğretim kurumu gelişerek en iyiler arasında yer alabilmek için muhtelif reform ve yenilikler yapma çabası içerisindedir. Dünya genelinde önde gelen yükseköğretim kurumları son 10 yıldır performans ölçümü ve stratejik yönetim modelleri geliştirmeye ve kullanmaya başlamışlardır. Bu kapsamda, son yetmişbeş yılın en etkili yönetim modeli olarak kabul edilen ve Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) olarak adlandırılan performans yönetim sistemi yükseköğretim kurumları tarafından da yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.

AVESİS, akademik envanterin oluşturulması, anlık veya dönemsel raporların ve istatistiksel bilgilerin üretilmesi gibi amaçlara yönelik sahip olduğu bir çok fonksiyonel modüller sayesinde kurumların etkili ve stratejik yönetim sergileyebilmelerine imkan sağlamaktadır.

AVESİS, birçok göstergeye göre kurum, birim, bölüm ve kişilerin performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve kurumsal karne modeline göre performans yönetimi için etkili bir sistem sunmaktadır.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi