Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. ASSİYE AKA
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Biga Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Yönetim ve Organizasyon
Ana Bilm Dalı : Yerel Yönetimler
Sabit Telefon : +90 286 3358738 | Dahili : 1130
+90 286 3358738 | Dahili : 1130
Faks : +90 286 3358736
E Posta Adresi : akaasiyecomu.edu.tr | akaasiyehotmail.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/akaasiye/
Eğitim Bilgileri
Doktora, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Ens., Sosyoloji, 2001-2004
Yüksek Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Ens., Sosyoloji, 1997-2001
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat, Sosyoloji, 1992-1996
Yaptığı Tezler
Doktora, "Öğretmenler Aracılığı ile İktidarın Yeniden Üretilmesi: Abidinpaşa ve Tuzluçayır Liseleri Örneği ", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Sosyoloji Kasım, 2004.
Yüksek Lisans, "Gençlerin Aile içinde Yaşadıkları Çatışmalara İlişkin Sosyolojik Bir Araştırma: Tuzluçayır Lisesi Örneği ", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Sosyoloji Ocak, 2001.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
İngilizce Konuşma, İngilizce Dil Eğitim, 2006
Araştırma Alanları
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Uygulamalı Sosyoloji
İktidar
Kimlik
Göç
Sanat
Ekonomi Politikalar
Sivil Toplum
Kültür
Kadın
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Sosyoloji
Politik Sosyoloji
Eğitim Sosyolojisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Sociology
Social Issues
Health Policy & Services
Political Science
Women'S Studies
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga Meslek Yüksek Okulu, 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, B.İ.İB.F., 2012 - 2019
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İ.İ.B.F. , 2005 - 2012
Verdiği Dersler
Türk Siyasal Yaşamı, Lisans, 2017-2018
Çağdaş Siyasal Akımlar, Lisans, 2017-2018
Siyaset Sosyolojisi, Yüksek Lisans, 2017-2018
AraştırmaTasarımı, Doktora, 2017-2018
Toplumsal Yapı, Lisans, 2016-2017
Sosyoloji, Lisans, 2012-2013
Siyaset Sosyolojisi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Halkla İlişkiler, Lisans, 2012-2013
Kent Sosyolojisi, Lisans, 2011-2012
Sosyal Politika, Lisans, 2011-2012
Kadın Çalışmaları, Lisans, 2011-2012
Temel Hukuk Bilimi, Lisans, 2011-2012
Hukuka Giriş, Lisans, 2010-2011
Aile Sosyolojisi, Lisans, 2010-2011
Yönetilen Tezler
Doktora, H.Şen, "Zorunlu Göçle Türkiye’ye Gelen Suriyelilerin Entegrasyonu: İstanbul İli Örneği ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2020.
Doktora, Y.Acar, "Siyasi Öznelerde İdeolojik Körlüğün Etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2020.
Yüksek Lisans, G.Öztürk, "Türkiye’deki Afet Yönetimi Politikalarında Sivi Toplum Kuruluşlarının Rolleri ve İşlevleri: Marmara Bölgesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, B.Şener, "Şiddete Maruz Kalan Kadınların Neoliberal Feminizm Ve Kültürel Feminizm Bağlamında Hayata Tutunma Biçimleri ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, M.Gün, "Tartışmacı (Müzakereci) Demokrasi İşlevselliğinin Sosyal Medya(Twitter) Yolu İle Deneyimlenmesi: Kadıköy Belediyesi Örneği ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, M.Keleş, "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Yol Açan Temel Etmenlerin Feminist Teorilerden Hareketle Çözümlenmesi ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, A.Ürünal, " Türkiye’de Diş Ticaret Uygulamalarinin Hukuki Analizi: 4458 Sayili Gümrük Kanunu Özelinde ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, F.Deniz, "Türkiye'deki Neoliberal Devlet Anlayışının Yükseköğretimdeki Yapısal ve İşlevsel Dönüşümündeki Rolü: ÇOMÜ Örneği. ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, E.Özdemir, "Bir Sivil Toplum Örgütlenme Modeli: Amargi Kadın Kooperatifi Özelinde", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2010.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst., Ekim, 2007
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, OTDÜ Sosyal Bilimler.Enst., Ağustos, 2007
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Acar Y., Aka A., "İdeolojik Körlüğün Siyasi Parti Üyeleri Üzerinde Yansıması", Journal of Awareness, vol.5, pp.2149-6544, 2020 (Link)
Aka A., Ürünal A.A., "Türkiye’de Dış Ticaret Uygulamaları: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Özelinde", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, pp.154-170, 2018
Aka A., "Liseli Ergenlerin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kimlik Algısının Analizi: Ankara Eryaman Lisesi Özelinde Türk Eğitim İndeksi Open Academic Journal İndex Directory Of Research Journals İndexing Google Scholar CiteFactor SJournals ", Route Educational and Social Science Journal, vol.4, pp.12-31, 2017
Aka A., "Reading woman subject from the point view of neoliberalism in Turkey: #sendeanlat (tell your story) case study", Journal of Human Sciences, vol.14, pp.857-864, 2017 (Link) (Abstract)
Aka A., "Neoliberal Sağlık Politikalarının Doktorlar VE Hemşireler Tarafından Algılanma Biçimleri", Sosyal Bilimler Metinleri, pp.398-416, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., "Öteki Kimliklerle Birlikte Yaşayabilme Olanakları Üzerine: Çanakkale İli Örneği", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.1, pp.1320-1333, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., Aktaş E., Demir M.C., Firat K. , "Türkiye’de Hemşehri Derneklerinin Kırsal Yapıdaki Rolü", Mülkiye Dergisi, cilt.36, ss.101-132, 2012 (Link) (Özet)
Aka A., "Kimliği Farklı Boyutlar Üzerinden Okuma: Çanakkale İli Örneği", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. Cilt 29, Sayı 1, Ankara, cilt.29, ss.1-24, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., "Neoliberal Dönüşümün Sağlıktaki İzdüşümleri: Temel Sağlık Aktörlerince Bu İzdüşümlerin Algılanma Biçimleri ", Hacettepe Üniversitesi Toplum ve Sosyal Hizmetler Dergisi. Cilt 23, Sayı 1, ss. 131-148, Ankara, cilt.23, ss.131-148, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., "Balkan Göçmen Kimliğinde Benzerlikler ve Farklılıklar: İpsala Örneği", Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.Güz-2009, pp.7-35, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., "Kimliğe Teorik Yaklaşımlar", C.Ü. S osyal Bilimler Dergisi, cilt.34, ss.17-24, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., "Gramsci Ve Hegemonik Olarak Okul", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.,329-338, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., Aktaş E. , Demir M.C., "Türkiye’de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm ", Tarım Ekonomisi Derneği, vol.12 , pp.51-58, 2006 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., "Eğitim Aracılığı İle İktidarın Yeniden Üretilmesine İlişkin Bir Araştırma: Tuzluçayır ve Abidinpaşa Liseleri Örneği", Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.124-135 , 2005 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., "Bireyselliğin Üretilmesi", Eğitim- Bilim -Toplum, cilt. 2, no. Güz 2004, ss. 28-39, 2004 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Aka A., "Şiddeti Kamusal Alanda Deneyimlemiş Kadınlarda Panoptik Etkiler", Biltek Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilgilerde Güncel Gelişmeler, ANKARA, TÜRKIYE, 21-22 Aralık 2019, pp.776-784
Aka A., "Neoliberalizmi Hayek ve Bourdieu Üzerinden Okumak: Ekonomi/Politik Ve Kültürel Biçimler", 6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 29-31 Mart 2018, pp.214-214
Aka A., "“Muhafazakar Ataerkil Perspektifinden #sendeanlat (tellyourstory) Hashtaginin Analizi", IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Edirne , EDİRNE, TÜRKIYE, 29-30 Eylül 2018, pp.98-106
Aka A., Keleş M.B., "Liberal Ve Kültürel Femiminist Perspektiften Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısının Analizi ", 6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 29-31 Mart 2018, pp.205-205
Aka A., "Neoliberal ekonomi Politik Perspektiften #budasiddet tweetlerin analizi ", XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences , AYDIN, TÜRKIYE, 1-3 Şubat 2018, pp.237-237
Aka A., "Şiddet ve Türlerine Sosyolojik Bakış ", University of Uşak School of Applied Sciences International Applied Social Sciences (C-IASOS) Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2018, pp.41-53
Aka A., "Biyoiktidar ve Yönetimsellik Perspektifinden #sendeanlat (tellyourstory) Hashtaginin Analizi", İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-6 Eylül 2018, pp.100-115
Aka A., "Neolibralizm ve Kimlik Politikaları", Universi$ of Uşak School of Applied Sciences International Applied Social Sciences (C-IASOS) Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2018, pp.29-40
Aka A., Keleş M.B., "Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği ", XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences , AYDIN, TÜRKIYE, 1-3 Şubat 2018, pp.11-11
Aka A., "Neoliberal ekonomi politik perspektiften #sendeanlat tweetlerinin çözümlenmesi", The 6th International Conference on Gender Studies: Gender, Conflict, War and Peace, Gazimagusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 23-25 Mart 2017, pp.353-367
Aka A., "“Workplace Harassment of Michel Foucault is Attempting to Read from the Window: Universities in Particular”", XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sicilya, ITALYA, 25-28 Ocak 2017, pp.6-6
Aka A., "Liseli Ergenlerin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kimlik Algısının Analizi: Ankara Eryaman Lisesi Özelinde", Resscongress Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2017, pp.678-678 (Özet)
Ürünal A.A., Aka A., "Türkiye’de Dış Ticaret Uygulamaları: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Özelinde ", INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY , İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2017, pp.459-475 (Özet) (Abstract)
Aka A., "The Analysis of #Budasiddet (This İs Also Violence) Hashtag From The Point 0f View 0f Neoliberal Political Economy", 20th EBES Conference , Viyana, AVUSTURYA, 28-30 Eylül 2016, pp.71-71
Aka A., "Gözetim Toplumunun Özneleri: Akademisyenler Özelinde ", lnternational Congress of Management, Economy and Policy {ICOMEP16}, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.1252-1259
Aka A., "Reading Woman Subject from the point view of Mentality of Neoliberal Government in Turkey: #sendanlat (tell your story) case study", 20th EBES Conference , Viyana, AVUSTURYA, 28-30 Eylül 2016, pp.76-76
Aka A., "On The Other Opportunıtıes Identities to Live Together: The Case Of Çanakk", International Conference on Social Sciences and Education Research , ANTALYA, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, pp.1-1
Aka A., "Surveillance subjects in Society: Scholars in Particular.", 12th EBES Conference, Singapur, SİNGAPUR, 9-11 Şubat 2014, pp.1-2 (Abstract)
Aka A., "High School Students "Other ID Detection Formats: Case of Ankara Eryaman High School (Kezban Demir YAICI ile birlikte).", 15th Annual International Conference on Education, Atina, YUNANISTAN, 20-23 Mayıs 2013, pp.5-18
Aka A., "Eğitimi Foucault Gözüyle Okuyabilme", 4th International Conference on New Horizons in Education, Roma, ITALYA, 25-27 Haziran 2013, vol.3., no.3, pp.117-132
Aka A., "M. Foucault Penceresinden İşyeri Tacizleri: Üniversiteler Özelinde", TODAİE II. Kamu Etiği Kongresi, , ANKARA, TÜRKIYE, 27-28 Mart 2013, ss.11-11
Aka A., "Dört Farklı Gazetenin Fiziksel Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Haberlerin Analizi", . Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu (Ankara,), TÜRKIYE, 27-28 Nisan 2012, pp.8-20
Aka A., "Sağlığın Temel Aktörleri: Doktorlar Ve Hemşireler ", 16.Uluslararası Sağlık ve Kapitalizmin Krizi , TÜRKIYE, 14 - 16 Aralık 2011, pp.197-199 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., "Education And Identity: Comu Biga Faculty Of Economics And Administrative Sciences Example. ", WCCS (Dünya Karşılaştırmalı Eğitim Konseyi) 14. Dünya Kongresi. Sınırlar, Sınırların Yeniden Tanımlanması ve Eğitimde ve Toplumda Yeni Olanaklar. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, ., TÜRKIYE, 14-18 Haziran 2010, pp.1-11 (Abstract)
Aka A., "Deliberatif Demokrasi Pratiği: Çanakkale Kent Konseyi Özelinde.", İstanbul Aydın Üniversitesi I. Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu, TÜRKIYE, 14-15 Nisan 2009, pp.403-410 (Link) (Özet)
Aka A., Demir M.C., "Öğretmenlerin Öğrencileri Bireyselleştirme Teknikleri", Eastern Mediterranean University , KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 23-25 June 2008, vol.1, pp.42-47 (Link) (Özet)
Aka A., Deniz F. , Özdemir E., "Aka, A.,Özdemir, E., Deniz, F.Türkiyede Sosyal Bilimlerin Çıkmazları,", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu. .Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü , TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2008 (Link)
Aka A., Demir M.C., "Öğretmenlerin Mevcudu Yeniden Üretmesi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2008, pp.278-282 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., Kablay S. , "Mübadele Göçmenleri Ve Uyum Sorunsalı: İntepe Örneği", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2.Uluslararası İntepe Bölgesi Değerlerini İrdeleme Sempozyumu, TÜRKIYE, 31 Ağustos- 02 Eylül, pp.101-110
Aka A., "Sanat Ve Kitle Kültürü", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I.Uluslararası Sanat Ekonomisi Sempozyumu , TÜRKIYE, 1-2 Aralık 2006, pp.239-247
Aka A., Demir M.C., "Historicism In Dilthey And Criticized By Gadamer ", İnternational Business Administration Silesian Üniversitesi in Opava, CEK CUM., 26-27 April, pp.499-507
Aka A., Aktaş E. , Demir M.C. , "Hemşehrilik Ve Kentleşme", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, TÜRKIYE, 9-10 December, pp.13-20 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., Özkök F., Gümüş F., "Çanakkale’De Kadın İstihdamı", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I.Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu. Çanakkale, ss,, TÜRKIYE, 26 Ağustos-2006, pp.13-20 (Özet)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Aka A., Ed., "Kimliklerin Sesi", Gece Kitaplığı, Uluslararası, ANKARA, 2020 (Link)
Aka A., "Çanakkale’de Kimlik Algısı", Kimliklerin Sesi, Assiye AKA, Ed., Gece Kitaplığı, Uluslararası, Ankara, ss.15-77, 2020 (Link)
Aka A., "Neoliberal Zamanlarda Kadına Yönelik Şiddet ", Gece AKADEMİ, Ankara, 2019 (Link)
Aka A., " The Analysis of Budasiddet (This İs Also Violence) Hashtag From The Point Of View Of Neoliberal Political Economy ", in: Recent Researches On Social Sciences, "Dorczak, R. Arslan, H., Musialik, R.", Eds., Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Kraków, pp.377-385, 2018 (Link)
Aka A., Keleş M.B., "Gender Perception Of University Students: An Example Of Çanakkale Onsekiz Mart University", in: Recent Researches On Social Sciences, "Dorczak, R. Arslan, H., Musialik, R.", Eds., Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Kraków, pp.23-32, 2018 (Link)
Aka A., "An attempt to understand the workplace mobbing from michel foucault’s point of view specific to universities ", in: Recent Developments in Sociology and Social Work, "Rata, G., Icbay M. Ali., Arslan. H." , Eds., E-BWN 2017 , wwwewn, pp.303-312, 2017 (Link)
Aka A., "Neoliberal Politikaların Üreticisi Olarak Doktorlar", in: Social Sciences: A Fresh Start, "Çötok, T., Şahin, Y." , Eds., Dobra Knjiga D.O.O. Sarajevo – Put Famosa 38, Sarajevo, pp.1-15, 2016
Aka A., Kablay S. , Demir M.C., "Neoliberal Politikalar ve Sağlık Çalışanları", Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., ANKARA, 2012 (Link)
Aka A., Demir M.C., "Bourdieu’Nun Diliyle Hukuk Alanını Okumak ", HFSA hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 19.Kitap , Hayrettin Ökçesiz/Gülriz Uygur, Ed., İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, ss.238-243-, 2010 (Link)
Aka A., "Örgüt Ve Sosyal Ağlar ", Sosyoloji , Merter F., Mustafa TALAS, Ed., Lisans , İstanbul, ss.273-286-, 2010 (Link)
Aka A., Kablay S., "Yapısal Uyum Programları Ve Enformal Sektör ", Farklı Yönleriyle Küreselleşme , Talas M., S.S. Bildirici, Ed., Doğu Kütüphanesi, İstanbul, ss.75-94-, 2008 (Link)
Aka A., "Arın Yayıncılık ", KPSS , Tekin, A.,, Ed., Sosyoloji, Ankara, ss.254-278-, 2007
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Sosyal ve Kültürel Kimliklerin Oluşma Süreci ve Farklı Kimliklerin Birarada Yaşayabilme Olanakları : Çanakkale Örneği", BAP Arastırma Projesi, 2010/44, Yönetici, 2012
"Hemşehri Derneklerinin Siyasi/Ekonomik/Sosyal/ Rolleri: İstanbul İli ", TÜBITAK Projesi, 197, Araştırmacı, 2009
"Neoliberal Politikaların Sağlık Çalışanları Üzerindeki Çoklu Etkileri: :Çanakkale Devlet Hastanesi ve Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Karşılaştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2010/45, Yönetici, 2012
"Kadına Yönelik Şiddet Anlatılarının Neoliberal Ekonomi/Politik Perspektiften Analizi: "#sendeanlat Tweeti ve Şiddeti Deneyimlemiş Kadınlar Özelinde"", BAP Arastırma Projesi, SBA-2016-770, Yönetici, 2018
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
1st International Meeting of Business and Management, Valença do Minho, Haziran 2015
Bilimsel Hakemlikler
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2018
FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), Dergide Hakemlik, Haziran 2018
RESSJOURNAL, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
RESSJOURNAL, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
The Journal of International Lingual Social and Educational , Dergide Hakemlik, Kasım 2017
Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ/JOURNAL OF SOCIOLOGICAL RESEARCH , Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Turkish Studies Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Journal of History School Tarih Okulu Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2010
Etkinlik Organizasyonu
Dünya Kadın Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mart 2020
Ulusal Sosyoloji Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2016
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2. Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, Düzenleme Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Ağustos 2007
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,4. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi STK ve Kadın Konulu Atölye Çalışması Komisyonu Üyeliği, Düzenleme Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Aralık 2007
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
International Conference on Social Sciences and Education Research , Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
İnternational Business Administration Silesian Üniversitesi in Opava, Panelist, , CEK CUM., 2006
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I.Uluslararası Sanat Ekonomisi Sempozyumu, Panelist, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2006
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 6
Web Of Science H İndeksi : 6
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 14
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 15
Ödüller ve Burslar
YÖK öğretim üyelerine sağlanan yurtdışı araştırma desteği ile doktora sonrası araştırma(Utrecht University- Faculty of Humanities-Nederlands , YÖK, Haziran 2014
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :İktidar, kimlik,Balkan Kimliği, eğitim, kadın, neoliberal sağlık politikaları,
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Power, identity,in the Balkan ID education, women, neoliberal health policies
Research Areas :BAP
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi