Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Acar Y., Aka A., "İdeolojik Körlüğün Siyasi Parti Üyeleri Üzerinde Yansıması", Journal of Awareness, vol.5, pp.2149-6544, 2020 (Link)
Aka A., Ürünal A.A., "Türkiye’de Dış Ticaret Uygulamaları: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Özelinde", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, pp.154-170, 2018
Aka A., "Liseli Ergenlerin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kimlik Algısının Analizi: Ankara Eryaman Lisesi Özelinde Türk Eğitim İndeksi Open Academic Journal İndex Directory Of Research Journals İndexing Google Scholar CiteFactor SJournals ", Route Educational and Social Science Journal, vol.4, pp.12-31, 2017
Aka A., "Reading woman subject from the point view of neoliberalism in Turkey: #sendeanlat (tell your story) case study", Journal of Human Sciences, vol.14, pp.857-864, 2017 (Link) (Abstract)
Aka A., "Neoliberal Sağlık Politikalarının Doktorlar VE Hemşireler Tarafından Algılanma Biçimleri", Sosyal Bilimler Metinleri, pp.398-416, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., "Öteki Kimliklerle Birlikte Yaşayabilme Olanakları Üzerine: Çanakkale İli Örneği", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.1, pp.1320-1333, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., Aktaş E., Demir M.C., Firat K. , "Türkiye’de Hemşehri Derneklerinin Kırsal Yapıdaki Rolü", Mülkiye Dergisi, cilt.36, ss.101-132, 2012 (Link) (Özet)
Aka A., "Kimliği Farklı Boyutlar Üzerinden Okuma: Çanakkale İli Örneği", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. Cilt 29, Sayı 1, Ankara, cilt.29, ss.1-24, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., "Neoliberal Dönüşümün Sağlıktaki İzdüşümleri: Temel Sağlık Aktörlerince Bu İzdüşümlerin Algılanma Biçimleri ", Hacettepe Üniversitesi Toplum ve Sosyal Hizmetler Dergisi. Cilt 23, Sayı 1, ss. 131-148, Ankara, cilt.23, ss.131-148, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., "Balkan Göçmen Kimliğinde Benzerlikler ve Farklılıklar: İpsala Örneği", Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.Güz-2009, pp.7-35, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., "Kimliğe Teorik Yaklaşımlar", C.Ü. S osyal Bilimler Dergisi, cilt.34, ss.17-24, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., "Gramsci Ve Hegemonik Olarak Okul", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.,329-338, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., Aktaş E. , Demir M.C., "Türkiye’de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm ", Tarım Ekonomisi Derneği, vol.12 , pp.51-58, 2006 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., "Eğitim Aracılığı İle İktidarın Yeniden Üretilmesine İlişkin Bir Araştırma: Tuzluçayır ve Abidinpaşa Liseleri Örneği", Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.124-135 , 2005 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., "Bireyselliğin Üretilmesi", Eğitim- Bilim -Toplum, cilt. 2, no. Güz 2004, ss. 28-39, 2004 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aka A., "Şiddeti Kamusal Alanda Deneyimlemiş Kadınlarda Panoptik Etkiler", Biltek Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilgilerde Güncel Gelişmeler, ANKARA, TÜRKIYE, 21-22 Aralık 2019, pp.776-784
Aka A., "Neoliberalizmi Hayek ve Bourdieu Üzerinden Okumak: Ekonomi/Politik Ve Kültürel Biçimler", 6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 29-31 Mart 2018, pp.214-214
Aka A., "“Muhafazakar Ataerkil Perspektifinden #sendeanlat (tellyourstory) Hashtaginin Analizi", IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Edirne , EDİRNE, TÜRKIYE, 29-30 Eylül 2018, pp.98-106
Aka A., Keleş M.B., "Liberal Ve Kültürel Femiminist Perspektiften Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısının Analizi ", 6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 29-31 Mart 2018, pp.205-205
Aka A., "Neoliberal ekonomi Politik Perspektiften #budasiddet tweetlerin analizi ", XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences , AYDIN, TÜRKIYE, 1-3 Şubat 2018, pp.237-237
Aka A., "Şiddet ve Türlerine Sosyolojik Bakış ", University of Uşak School of Applied Sciences International Applied Social Sciences (C-IASOS) Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2018, pp.41-53
Aka A., "Biyoiktidar ve Yönetimsellik Perspektifinden #sendeanlat (tellyourstory) Hashtaginin Analizi", İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-6 Eylül 2018, pp.100-115
Aka A., "Neolibralizm ve Kimlik Politikaları", Universi$ of Uşak School of Applied Sciences International Applied Social Sciences (C-IASOS) Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2018, pp.29-40
Aka A., Keleş M.B., "Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği ", XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences , AYDIN, TÜRKIYE, 1-3 Şubat 2018, pp.11-11
Aka A., "Neoliberal ekonomi politik perspektiften #sendeanlat tweetlerinin çözümlenmesi", The 6th International Conference on Gender Studies: Gender, Conflict, War and Peace, Gazimagusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 23-25 Mart 2017, pp.353-367
Aka A., "“Workplace Harassment of Michel Foucault is Attempting to Read from the Window: Universities in Particular”", XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sicilya, ITALYA, 25-28 Ocak 2017, pp.6-6
Aka A., "Liseli Ergenlerin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kimlik Algısının Analizi: Ankara Eryaman Lisesi Özelinde", Resscongress Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2017, pp.678-678 (Özet)
Ürünal A.A., Aka A., "Türkiye’de Dış Ticaret Uygulamaları: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Özelinde ", INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY , İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2017, pp.459-475 (Özet) (Abstract)
Aka A., "The Analysis of #Budasiddet (This İs Also Violence) Hashtag From The Point 0f View 0f Neoliberal Political Economy", 20th EBES Conference , Viyana, AVUSTURYA, 28-30 Eylül 2016, pp.71-71
Aka A., "Gözetim Toplumunun Özneleri: Akademisyenler Özelinde ", lnternational Congress of Management, Economy and Policy {ICOMEP16}, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.1252-1259
Aka A., "Reading Woman Subject from the point view of Mentality of Neoliberal Government in Turkey: #sendanlat (tell your story) case study", 20th EBES Conference , Viyana, AVUSTURYA, 28-30 Eylül 2016, pp.76-76
Aka A., "On The Other Opportunıtıes Identities to Live Together: The Case Of Çanakk", International Conference on Social Sciences and Education Research , ANTALYA, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, pp.1-1
Aka A., "Surveillance subjects in Society: Scholars in Particular.", 12th EBES Conference, Singapur, SİNGAPUR, 9-11 Şubat 2014, pp.1-2 (Abstract)
Aka A., "High School Students "Other ID Detection Formats: Case of Ankara Eryaman High School (Kezban Demir YAICI ile birlikte).", 15th Annual International Conference on Education, Atina, YUNANISTAN, 20-23 Mayıs 2013, pp.5-18
Aka A., "Eğitimi Foucault Gözüyle Okuyabilme", 4th International Conference on New Horizons in Education, Roma, ITALYA, 25-27 Haziran 2013, vol.3., no.3, pp.117-132
Aka A., "M. Foucault Penceresinden İşyeri Tacizleri: Üniversiteler Özelinde", TODAİE II. Kamu Etiği Kongresi, , ANKARA, TÜRKIYE, 27-28 Mart 2013, ss.11-11
Aka A., "Dört Farklı Gazetenin Fiziksel Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Haberlerin Analizi", . Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu (Ankara,), TÜRKIYE, 27-28 Nisan 2012, pp.8-20
Aka A., "Sağlığın Temel Aktörleri: Doktorlar Ve Hemşireler ", 16.Uluslararası Sağlık ve Kapitalizmin Krizi , TÜRKIYE, 14 - 16 Aralık 2011, pp.197-199 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., "Education And Identity: Comu Biga Faculty Of Economics And Administrative Sciences Example. ", WCCS (Dünya Karşılaştırmalı Eğitim Konseyi) 14. Dünya Kongresi. Sınırlar, Sınırların Yeniden Tanımlanması ve Eğitimde ve Toplumda Yeni Olanaklar. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, ., TÜRKIYE, 14-18 Haziran 2010, pp.1-11 (Abstract)
Aka A., "Deliberatif Demokrasi Pratiği: Çanakkale Kent Konseyi Özelinde.", İstanbul Aydın Üniversitesi I. Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu, TÜRKIYE, 14-15 Nisan 2009, pp.403-410 (Link) (Özet)
Aka A., Demir M.C., "Öğretmenlerin Öğrencileri Bireyselleştirme Teknikleri", Eastern Mediterranean University , KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 23-25 June 2008, vol.1, pp.42-47 (Link) (Özet)
Aka A., Deniz F. , Özdemir E., "Aka, A.,Özdemir, E., Deniz, F.Türkiyede Sosyal Bilimlerin Çıkmazları,", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu. .Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü , TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2008 (Link)
Aka A., Demir M.C., "Öğretmenlerin Mevcudu Yeniden Üretmesi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2008, pp.278-282 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., Kablay S. , "Mübadele Göçmenleri Ve Uyum Sorunsalı: İntepe Örneği", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2.Uluslararası İntepe Bölgesi Değerlerini İrdeleme Sempozyumu, TÜRKIYE, 31 Ağustos- 02 Eylül, pp.101-110
Aka A., "Sanat Ve Kitle Kültürü", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I.Uluslararası Sanat Ekonomisi Sempozyumu , TÜRKIYE, 1-2 Aralık 2006, pp.239-247
Aka A., Demir M.C., "Historicism In Dilthey And Criticized By Gadamer ", İnternational Business Administration Silesian Üniversitesi in Opava, CEK CUM., 26-27 April, pp.499-507
Aka A., Aktaş E. , Demir M.C. , "Hemşehrilik Ve Kentleşme", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, TÜRKIYE, 9-10 December, pp.13-20 (Link) (Özet) (Abstract)
Aka A., Özkök F., Gümüş F., "Çanakkale’De Kadın İstihdamı", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I.Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu. Çanakkale, ss,, TÜRKIYE, 26 Ağustos-2006, pp.13-20 (Özet)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aka A., Ed., "Kimliklerin Sesi", Gece Kitaplığı, Uluslararası, ANKARA, 2020 (Link)
Aka A., "Çanakkale’de Kimlik Algısı", Kimliklerin Sesi, Assiye AKA, Ed., Gece Kitaplığı, Uluslararası, Ankara, ss.15-77, 2020 (Link)
Aka A., "Neoliberal Zamanlarda Kadına Yönelik Şiddet ", Gece AKADEMİ, Ankara, 2019 (Link)
Aka A., " The Analysis of Budasiddet (This İs Also Violence) Hashtag From The Point Of View Of Neoliberal Political Economy ", in: Recent Researches On Social Sciences, "Dorczak, R. Arslan, H., Musialik, R.", Eds., Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Kraków, pp.377-385, 2018 (Link)
Aka A., Keleş M.B., "Gender Perception Of University Students: An Example Of Çanakkale Onsekiz Mart University", in: Recent Researches On Social Sciences, "Dorczak, R. Arslan, H., Musialik, R.", Eds., Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Kraków, pp.23-32, 2018 (Link)
Aka A., "An attempt to understand the workplace mobbing from michel foucault’s point of view specific to universities ", in: Recent Developments in Sociology and Social Work, "Rata, G., Icbay M. Ali., Arslan. H." , Eds., E-BWN 2017 , wwwewn, pp.303-312, 2017 (Link)
Aka A., "Neoliberal Politikaların Üreticisi Olarak Doktorlar", in: Social Sciences: A Fresh Start, "Çötok, T., Şahin, Y." , Eds., Dobra Knjiga D.O.O. Sarajevo – Put Famosa 38, Sarajevo, pp.1-15, 2016
Aka A., Kablay S. , Demir M.C., "Neoliberal Politikalar ve Sağlık Çalışanları", Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., ANKARA, 2012 (Link)
Aka A., Demir M.C., "Bourdieu’Nun Diliyle Hukuk Alanını Okumak ", HFSA hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 19.Kitap , Hayrettin Ökçesiz/Gülriz Uygur, Ed., İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, ss.238-243-, 2010 (Link)
Aka A., "Örgüt Ve Sosyal Ağlar ", Sosyoloji , Merter F., Mustafa TALAS, Ed., Lisans , İstanbul, ss.273-286-, 2010 (Link)
Aka A., Kablay S., "Yapısal Uyum Programları Ve Enformal Sektör ", Farklı Yönleriyle Küreselleşme , Talas M., S.S. Bildirici, Ed., Doğu Kütüphanesi, İstanbul, ss.75-94-, 2008 (Link)
Aka A., "Arın Yayıncılık ", KPSS , Tekin, A.,, Ed., Sosyoloji, Ankara, ss.254-278-, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi