Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bacak B., Uğur S., Eken G. , "Importance Of Work Health And Safety Training In Preventing Work Injures: An Aplication In Turkish Retail Sector", European Journal of Social Sciences, vol.24, pp.376-388, 2011
Bacak B., "Discrimination Between Men And Women In The Working Life In Turkey And Regulations About Positive Discrimination", The Social Science, vol.5, pp.164-171, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kanyilmaz Polat E., Bacak B., "Yükseköğrenim Mezunu İşsizlerde İşsizliğin Psikolojik Sonuçları ve İşsizlik Süresi İlişkisi: Çanakkale Örneği", Çalışma İlişkileri Dergisi, vol.9, pp.24-47, 2018 (Link)
Bacak B., Yabanova E., Yabanova U., "Hizmet İçi Eğitimde Teknoloji Uygulamaları Alanının Gelişimi", Yönetim Bilimleri, vol.14, pp.557-581, 2016
Şahin L., Bacak B., Güler M., "Çalışan Memnuniyetinin Sağlanmasında Temel Dinamikler Dışsal Faktörlerin Çalışanların Memnuniyet Algıları Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Alan Araştırması", ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, vol.17, pp.28-44, 2015 (Link)
Bacak B., Topkaya Ö., Gezer G., "Yaşlanma, Gençlik Ve Göç Ekseninde Küresel Demografik Dönüşüm Ve Refah Devleti", İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.17, pp.2-28, 2015
Bacak B., Kazancı E., "Türk Çalışma Hayatında Vardiyalı Gece Çalışan İşçilerin Karşılaştığı Fizyolojik, Psikolojik Ve Sosyolojik Etkilerin Değerlendirilmesi", Hak İş Uluslararası Emek veToplum Dergisi , vol.3, pp.132-150, 2014
Murat S., Bacak B., Topkaya Ö., "Kamu Destekleri Ve İşgücünün Niteliği Üzerine Girişimcilerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Güney Marmara Örneği", Çalışma ve Toplum, vol.40, pp.67-84, 2014
Bacak B., "Türk Çalışma Hayatında Vardiyalı Gece Çalışan İşçilerin Karşılaştığı Fizyolojik Psikolojik ve Sosyolojik Etkilerin Değerlendirilmesi", Hak İşUluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.3, pp.132-150, 2014
Yiğit Y., Bacak B., "İşe Devamsızlığın Nedenleri Ekonomik Sonuçları ve Azaltılması İçin Alınması Gereken Önlemler", GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA DERGİSİ, cilt.5, no.1164002, ss.29-44, 2010 (Link)
Bacak B., Dönmez Kara C.Ö., "Küresel Yoksulluğun Önlenmesinde Sendikaların Rolü", Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.83-98, 2009
Bacak B., Yiğit Y., "İş Hukukunda İşçinin İşe Devamsızlığı Ve Hukuki Sonuçları", Sosyal Güvenlik Dünyası, pp.80-95, 2009
Bacak B., Yiğit Y., " Türk İş Hukukunda Kadın İşçilerin Çalışma Koşullarına İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi ", Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, vol.9, pp.1-32, 2007
Bacak B., Şahin L. , "İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Esnek Çalışma Biçimlerinin Değerlendirilmesi: Fırsatlar Ve Tehditler ", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.55, ss.325-340, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bacak B., Uzunay Ş.C., "Sosyal Yardımlar Kapsamında Yerel YönetimlerinGöç Politikaları", IX. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2018, pp.98-117
Bacak B., Kanyilmaz Polat E., "Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne Başvuran Yüksek Öğrenim Mezunu İşsizlerin Profili ", 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2018, pp.2730-2740 (Link)
Kanyilmaz Polat E., Bacak B., "İşveren Cephesinden Yabancı Kaçak İşçi Sorunu", IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2018, pp.200-210 (Link)
Yilmaz T., Yenihan B., Bacak B., "A Critical Evaluation on The Adequacy of Accurate Measurement of SME National Competency", 3 rd International CONFERENCE on LIFELONGLEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, Porto, PORTEKIZ, , pp.50-50
Bacak B., Uzunay Ş.C., "Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamaları: Balıkesir Büyükşehir ve Çanakkale Belediyesi Örneği", 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2017, pp.497-506
Bacak B., Uzunay Ş.C., "Yerel Yönetimlerin Dezavantajlı Gruplar Kapsamında Çocuk ve Gençlere Yönelik Sosyal ve Eğitim Faaliyetleri", IX INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.497-506
Bacak B., Örnek A.Ş., Kanyilmaz Polat E., "A Study Job Seeking Behaviour of Unemployment with Higher Education Degree The Case of Canakkale Province", IX. European Conferance on Social and Behavioral Sciences, ,
Kanyilmaz Polat E., Bacak B., "STUDY ABOUT JOB SEEKING BEHAVIOUR OF UNEMPLOYED WITH HIGHER EDUCATION DEGREE: THE CASE OF CANAKKALE PROVINCE”", 9. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, FRANSA, 3-6 Şubat 2016, pp.---
Kanyilmaz Polat E., Bacak B., ""İşsizlik Psikolojisi ve İş Arama Davranışı İlişkisinin Sosyal Destek ve Finansal Güçlük Değişkenleri Aracılığıyla İncelenmesi”", 17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, ss.---
Bacak B., Örnek A.Ş., Kanyilmaz Polat E., "Study about Job Search Behavior of Unemployed Individuals with Higher Education Degree: The Case of Canakkale Province,", IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris – February 3-6, 2016, Paris, FRANSA, 3-6 Şubat 2016, pp.46-56
Bacak B., Murat S., "Geçmişten Günümüze Çanakkale Nüfusunun Eğitim Yapısının Değerlendirilmesi", III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Mayıs 2011, pp.70-92
Bacak B., Özer U., "Sosyal Dampingle Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının Girişimleri", VI. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2009, pp.391-399
Bacak B., Dönmez Kara C.Ö. , "Unions’ Responsibilities Trough Development Of Eu Social Policies", 5th International Symposium on Business Administration, Impact of Social Responsibility Projects on Business World (Proceedings), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2008, pp.448-456
Bacak B., Yaprak S., "Significance Of Manpower In Economik Development And Example Of Turkey", 4th International Business Administration Symposium (Proceedings), Karvina, CEK CUM., 26-27 Nisan 2006, pp.37-43
Bacak B., Gümüş M., "Çeşitli Yönleriyle Çanakkale’De Sivil Toplum Kuruluşları", Uluslararası Çanakkale Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 17-19 Mart 2006, pp.185-198
Bacak B., Şahin L., "An Evaluation Of Performance Related Wage Systems In Human Resource Management: Opportunities And Threats", 4th International Business Administration Symposium (Proceedings), Karvina, CEK CUM., 26-27 Nisan 2006, pp.235-242
Bacak B., Yaprak Ş. , "Kadınların Çalışma Yaşamına Katılımının Arttırılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü", 2. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2005, ss.419-428
Bacak B., Gümüş M., "İş Sağlığı Ve Ergonomi İlişkisi Açısından İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Yeni Düzenlemelerde Kritik Başarı Faktörleri: Çalışanların Eğitimi Ve Katılımı Üzerine Bir Değerlendirme", 10. Uluslararası Katılımlı Ergonomi Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2004, pp.300-324
Bacak B., Uğur S., Yiğit Y. , Gümüş M. , "Belediyelerde Toplu İş İlişkileri", Yerel Yönetimler Kongresi, Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 3-4 Aralık 2004, ss.593-606
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bacak B., Uzunay Ş.C., "Yoksulluk Sorununa Karşı Yürütülen Politikalarda Yerel Yönetimlerin Rolü", Yoksulluk Farklı Boyutlarıyla, Gökçe CEREV, Bora YENİHAN, Ed., Dora, Bursa, ss.115-131, 2018
Bacak B., Kanyilmaz Polat E., Örnek A.Ş., "Study About Job Search Behavior OF Unemployed Individuals with Higher Education Degree: The Case of Çanakkale Province", in: Contemporary Approaches in Humanities, Hasan Arslan, Mehmet Ali Içbay, Günther Löschnigg, Rasim Yılmaz , Eds., Peter Lang EDITION, Frankfurt am Main, pp.277-287, 2016 (Link)
Bacak B., Kanyilmaz Polat E., "An Investigation of Unemployed University Graduates’ Depression Levels: The Case of Çanakkale Province ", in: Current Approaches in Social Sciences, Yılmaz R., Löschnigg G., Arslan H., Icbay M.A., Eds., PL Academic Research, Frankfurt, pp.545-555, 2015 (Link)
Bacak B., Görün M., Genç S.Z., "Üniversite Öğrencilerinin Küreselleşme Ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Prof. Dr. Sabahattin ZAİM'e ARMAĞAN, Prof. Dr. Salih ŞİMŞEK, Prof. Dr. Adem UĞUR, Doç. Dr. Temel GÜRDAL, Yrd. Doç. Dr. Nurullah ALTUN, Ed., Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.171-184, 2013
Murat S., Bacak B., "Çanakkale'Nin Nüfus Ve Demografik Yapısı", Ekin Yayınları, BURSA, 2010
Bacak B., "Sosyal Güvenlik Yönüyle Bireysel Emeklilik", Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Turan YAZGAN’a Armağan Özel Sayısı, Murat S., Ed., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.159-171, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi