Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gezen A., Kalmiş H., "Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği", International Social Sciences Studies Journal, vol.5, pp.2563-2576, 2019 (Link)
Gezen A., Kalmiş H., "Risk Analysis of Individual Pension Funds in Turkey ", International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol. 5, pp.913-927, 2019 (Link)
Kalmiş H., "Muhasebe Öğretiminde Yeni Yöntemlerin Gerekliliği ve Kişiselleştirilmiş Esnek Öğretim Modellerinin Uygulanması ve Biga İİBF Örneği", Journal of Life Economics, vol.5, pp.45-54, 2018 (Link)
Kalmiş H., "TRANSPARENCY AND CORPORATE REPORTING IN LOCAL GOVERNMENTS: APPLICATIONS OF OVACIK MUNICIPALITY", Journal of Awareness, vol.2, pp.117-128, 2017 (Link)
Yavuzaslan S., Kalmiş H., "İşletmelerin Kurumsal YönetimUygulamalarının Kâr Yönetimi ÜzerindekiEtkisi ve Borsa İstanbul A Ş ŞirketleriÜzerinde Bir Uygulama", Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.14, pp.353-384, 2016
Kalmiş H., "Hastanelerde Performans Ölçümünün Muhasebe Bilgi Sistemiyle İlişkilendirilmesi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp.139-160, 2013
Kalmiş H., "Vatandaş Sorunsallığının Cazibesi ve 6111 Sayılı Af Yasasının Getirdikleri ve Muhasebe İşlemleri", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.6, ss.271-288, 2011
Kalmiş H., ", Tms-18’ E Göre Hasılatın Muhasebeleştirilmesi Ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi İle Karşılaştırılması", Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.12, ss.123-145, 2010
Kalmiş H., "Muhasebe Bilgilerinin Karar Almada Kullanımının Önemi Ve Çanakkale Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama", Muhasebe ve Finansman dergisi, pp.112-128, 2010
Kalmiş H., "Mali Tatil ve İş Yaşamına Yansımaları", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.2, ss.123-131, 2007
Kalmiş H., "Geleneksel Finansal Raporlama, Muhasebeden Beklentiler ve Sorunlar", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.1, ss.119-128, 2006
Kalmiş H., "Girişimcilerin Vergisel Yükümlülükleri ve Cezaları", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.1, ss.121-131, 2006
Kalmiş H., "İşletmelerde Mali Bilgiler Üretilmesinin Önemi ve Etik", Mali Çözüm, ss.141-160, 2006
Kalmiş H., "Küreselleşmenin KOBİ’lere Etkisi ve Finansman Sorunu", Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.120-132, 2003
Kalmiş H., "Cost Management As A Decision-Making Tool For Managers İn The Global Competitive Environment", Journal Of Naval Science And Engineering, cilt.1, ss.100-112, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kalmiş H., "Finansal Okuryazarlığın Yüksek Öğretim Programlarında Yer Almasının Önemi ve İçeriğinin Oluşturulması Önerisi", IV. International Rating Academy Congress Village Institutes and Newb Searches in Education, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-3 Mayıs 2019, pp.73-73
Kalmiş H., "PERFORMANS MUHASEBESİ VE KAMUDA PERFORMANSDENETİMİ VE RAPORLANMASI", 2. International Rating Academy Congress on HOPE, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2018, pp.52-53
Kalmiş H., "TRANSPARENCY AND CORPORATE REPORTING IN LOCAL GOVERNMENTS: APPLICATIONS OF OVACIKMUNICIPALITY", Uluslararası Farkındalık Konferansı: Eğitim, Bilim,Sanat ve Felsefede Farkındalık (RA/ICA 2017), Krakow, POLONYA, , vol.2, pp.117-128
Kalmiş H., "Use Of Financial And Non-Financial Performance Measures In Small- And Medium-Sized Enterprises: Canakkale Example", 6. Joint International Symposium On Business Administration, Karvina, CEK CUM., 27-28 Mayıs 2010, pp.340-358
Kalmiş H., "Gönüllük Temelli Sportif Örgütlenmelerin Muhasebesi: Fenerbahçe Örneğinde Bir değerleme", IV. Uluslararası STK Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2007, pp.457-469
Kalmiş H., "Strategıc Cost Management (Scm) As A Tool Of Sustaınıng Strategıes At Enterprıses", İnternational Strategic Management Conference, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-14 Haziran 2005, pp.569-582
Kalmiş H., "Lisans Seviyesindeki Muhasebe Eğitiminin Mevcut Durumu Ve Geliştirilmesi İçin Yapılması Gereken Geliştirmeler", Muhasebe Eğitim Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Mayıs 2004, ss.221-234
Kalmiş H., "Vergi Kayıp Ve Kaçaklarını Önlemede Bir Çözüm Önerisi: Servetlerin Beyanı Ve İzlenmesi", 19. Türkiye Maliye Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Nisan 2004, ss.230-240
Kalmiş H., "İşletmelerin Esas Faaliyetleri Konusundaki Performaslarının Piyasa Performanslarına Etkileri: İMKB Bazlı Bir İnceleme", II. Geleneksel Finans Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Aralık 2003, ss.101-112
Kalmiş H., "Turkiye’de KOBİ’lere Uygun Finansman Kaynaklarının Sağlanması", ERC/METU İnternational Conference in Economics VI, ANKARA, TÜRKIYE, 4-8 Eylül 2002, pp.1004-1022
Kalmiş H., "KOBİ’lerde Verimlilik Yönelimli Yeniden Yapılandırma Stratejileri", Orta Anadolu Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2001, ss.499-510
Kalmiş H., "Değişen Piyasa Koşulları ve Maliyet Yönetim Sistemleri", İşletmecilik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2000, ss.350-368
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kalmiş H., "Dönem Ayırıcı Hesaplar Ve Diğer Dönen Varlıkların Dönemsonu İşlemleri", in: Dönemsonu İşlemleri Muhasebesi, "Halis Kalmış", "İlknur Eskin", Eds., Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.142-154, 2019 (Link)
Kalmiş H., "Özkaynakların Envanter İşlemleri", in: Dönemsonu İşlemleri Muhasebesi, Halis Kalmış İlknur Eskin, Eds., Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.238-245, 2018 (Link)
Çelik K., Baytekin H., Kalmiş H., Çelik H., "Tarımsal Üretimde Yenilenebilir Enerji", Tarımsal UygulamalardaYenilenebilir Enerji Kullanımı“Yeşil Düşün - Yeşili Düşün”, Kemal Çelik, Ed., Yeniçağ, Ankara, 2017
Kalmiş H., Fidan M.M., "Standart Maliyet Muhasebesi", Maliyet Muhasebesi, Halis Kalmış, Ed., Paradidma Akademi Yayınları, Çanakkale, ss.417-468, 2016
Kalmiş H., Erkan G., "Maliyet Muhasebesi Kayıt Sistemi", Maliyet Muhasebesi, Halis Kalmış, Ed., Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, ss.33-83, 2016
Kalmiş H., "MALİYET MUHASEBESİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ", Maliyet Muhasebesi, Halis Kalmış, Ed., Paradiga Akademi Yayınları, Çanakkale, ss.1-32, 2016
Kalmiş H., Çelik H., Dymacz M., Czernatowicz W., "Entrepreneurship, New Business Opportunities and Marketing Strategies for Whey Products", Whey Every Aspect, Kemal Çelik, Ed., Son Çağ Yayınları, Ankara, ss.157-194, 2016
Kalmiş H., "Girişimciliğin Finansmanı ve Destekler", Girişimcilik ve İş Kurma, Ali Akdemir, Ed., orion kitapevi, Ankara, ss.285-311, 2015
Kalmiş H., "Dönen Varlıkları ve muhasebe Kayıt İşlemleri", Örnek Olaylarla Finansal Muhasbe Genişletilmiş 2 Baskı, Halis Kalmış ve B. Burcu Yılmaz, Ed., Paradigma Akademi, İstanbul, ss.98-184, 2015
Kalmiş H., "Muhasebe Bilgi Sistemi", Örnek Olaylarla Finansal Muhasebe Genişletilmiş 2 Baskı, Halis Kalmış ve B. Burcu Yılmaz, Ed., Paradigma Akademi, İstanbul, ss.34-81, 2015
Kalmiş H., "Managing, Marketing and Cost Management of Fish Farming", Handbook On European Fish Farming, Ergün Demir, Kemal Çelik, Ed., Çanakkale Favori Reklam Ltd.Şti., Çanakkale, ss.230-240, 2014
Kalmiş H., "Türkiye’de Kamuda Hesap Verilebilirlik ve Denetim", Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar, Mehmet Şahin, Ed., Seçkin Yayıncılık, Çanakkale, 2014
Kalmiş H., "Sorularla Finansal Muhasebe", Paradigma Akademi, İstanbul, 2015
Kalmiş H., Dymacz M., "Sürdürülebilir Arıcılık için Pazarlama ve Maliyet Yönetimi", Arıcının El Kitabı, Ekrem Ergül, Ed., Kriter Yayınevi, Çanakkale, ss.237-267, 2012
Kalmiş H., "Cost management in beekeeping", Beekeeper’s Handbook, Kemal Çelik, Ergün Demir, Ed., Kriter Yayınevi, İzmir, ss.232-245, 2012
Kalmiş H., "Muhasebe Boyutuyla STK’lar", Orion Yayınevi, ANKARA, 2010
Kalmiş H., "Örgütlerde Hesapverilebilirlik ve Şeffaflığın Aracı Olarak Performans Muhasebesi", Orion Yayınevi, ANKARA, 2010
Kalmiş H., "Muhasebenin ABC’si", Orion yayınevi, ANKARA, 2009
Kalmiş H., "Kamuda Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi Ve Türkiye'de Kamu Muhasebe Sisteminde Nakit Esasından Tahakkuk Esasına Dönüş Çalışmaları", Kamu Maliyesine yeni Bir Bakış, Mehmet Şahin, Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.180-195, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi