Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şahin M., "Sürdürülebilir Kalkınma Ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları", Journal of awareness, vol.3, pp.249-274, 2018
Şahin M., "Türkiye’de Sağlık Turizminin Potansiyeli Ve Geleceği: Swot Analizi", Journal Of Awareness, vol.3, pp.249-274, 2018
Uysal Şahin Ö., Şahin M., "Public Private Partnerships in Urban Regeneration the Case of Turkey", The International Journal of Business Management, vol.4, pp.237-243, 2016 (Link)
Şahin M., Uysal Şahin Ö., "The Nature and Future of the Relation Between Neoliberalism And Non Governmental Organizations", International Journal of Business and Management Invention, vol.5, pp.104-109, 2016 (Link)
Şahin M., Aşan S., "KÜRESEL KRİZİN OECD ÜLKELERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) İHRACATI ÜZERİNE ETKİSİ ", Journal of Life Economics, vol.2, pp.27-46, 2015 (Link)
Şahin M., Uysal Ö., "Arap Baharı’nın Türkiye Ekonomisine Etkileri", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, pp.171-187, 2014 (Link)
Şahin M., "Sanata yönelik devlet desteklerinin ekonomik rasyonalitesi", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dergisi,, vol.34, pp.253-268, 2013
Şahin M., "Türkiye’de Bölgesel İstihdamın Shift Share (Pay Dönüşümü) Analizi", KAMU İŞ, cilt.13, ss.9-36, 2013
Şahin M., Uysal Ö., "Kamu Maliyesine Etkileri Açısından Kamu Özel Sektör Ortaklıkları Üzerine Bir Değerlendirme", Maliye Dergisi, pp.155-174, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Şahin M., Uysal Ö., Berksoy T., "Kamusal Beyaz Filler ve Kamu Özel Sektör Ortaklıklar", Bankacılar, cilt.23, ss.77-98, 2012 (Link)
Şahin M., Uysal Ö., Kuru E., "Türkiye Turizm Politikasının Shift-Share Analiz", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dergisi, vol.32, pp.95-122, 2012 (Link)
Şahin M., Uysal Ö., "Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Yatırım Teşviklerinin Shift-Share Analizi", Maliye Dergisi, pp.111-138, 2011 (Link) (Özet) (Abstract)
Şahin M., Uysal Ö., "The Sensitivity of the Taxes as Fiscal Stabilizers for Economic Crises in Turkey", . OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS ECONOMIC SCIENCES SERIE, vol.XI, pp.2247-2252, 2011 (Link)
Şahin M., Özenç Ç., "Varlık Vergisi ve Toplumsal Etkileri", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.45, ss.87-98, 2008
Şahin M., Özenç Ç., "Türkiye'de Vergi Kültürünü Etkileyen Faktörler", Yaklaşım Dergisi, cilt.16, ss.251-255, 2008
Şahin M., Özenç Ç., "Vergi Kültürünün Oluşumunu Etrkileyen Faktörler", YAKLAŞIM DERGİSİ, cilt.16, ss.216-221, 2008
Şahin M., Özenç Ç., "Kamu Harcamaları ile Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkileri", YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.5, ss.177-200, 2007
Şahin M., Uysal Ö., "Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlet Tarafından Finansmanı Üzerine Bir Tartışma", Maliye Dergisi, pp.1-13, 2007 (Link)
Görkem H., Şahin M., "Kamusal Hizmet Olarak Cezaevi Hizmetlerinin Özelleştirilmesi ve Türkiye'de Özel Sektör Cezaevlerinin Uygulanabilirliği", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.19-29, 2007
Şahin M., Akdemir A., "Küresel Kamusal Malların Üretim ve Yönetim Dinamikleri Bağlamında Sınıflandırılması", Maliye Dergisi, pp.1-24, 2006
Şahin M., Sönmezler G., "The Effects of Adjustment Policies on Labour Markets as Globalization Process", Acta Academica Karviniensia, pp.204-213, 2005
Şahin M., "Küreselleşme Kaynaklı Yoksulluk ve Yolsuzluk", Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), ss.124-134, 2005
Şahin M., "İnsancıl Yüzlü Uyum ve Sosyal Adalet", Çimento İşveren, cilt.19, ss.17-26, 2005
Şahin M., "Küreselleş(tir)me Projesi Olarak Futbol", İktisat Dergisi, ss.68-74, 2005
Şahin M., Deniz F., "Küreselleşme Kısıtı Altında Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Ekonomi Yönetim", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.23-29, 2005 (Link)
Şahin M., "KÜRESELLEŞME KAYNAKLI YOKSULLUK VE YOLSUZLUK", MUFAD Journal, vol.25, pp.124-134, 2005
Şahin M., Dönmez Kara C.Ö., "Vakıf ve Derneklerin Vergilendirilmesi ve Denetimi", E-Yaklaşım, ss.1-13, 2004
Şahin M., "Kamu Borçlanması, Ahlaki Riziko ve Politik Yozlaşma", Vergi Dünyası, cilt.23, ss.152-161, 2004
Şahin M., Gümüş M., "Globalization, Culture and Tourism", Journal of Naval Science and Engineering, vol.2, pp.171-182, 2004 (Link)
Şahin M., "Challenges and Threats of Globalization for Developing Countries", Journal of Naval Science and Engineering, vol.1, pp.105-113, 2003
Şahin M., Gümüş M., "Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye Açısından Küreselleşmenin Fırsat ve Tehditleri", Mülkiye, cilt.: XXVII, ss.117-134, 2003
Şahin M., Aksu M., "Sürdürülebilir Kalkınmada Turizmin Yeri ve Türkiye’de Sürdürülebilir Turizm Hareketleri’", Standard, cilt.42, ss.80-86, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şahin M., , "Dijital Çağin Ameleleri ve İnternet Amele Pazarlari", ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, KOCAELİ, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2019, pp.774-777 (Link)
Şahin M., Uysal Şahin Ö., "KAMU HİZMETİ 4.0 DEVLETLERİN VE TOPLUMLARIN GELECEĞİNİ NASIL ŞEKİLLENDİRECEK?", Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019), KOCAELİ, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2019, vol.3, pp.806-810
Şahin M., Uysal Şahin Ö., "Yaratıcı Yukım Olarak Alışveriş Merkezleri", 2. Uluslararası Yaratıcı ve İnovatif Yaklaşımlar Konferansı, , , vol.1, pp.166-168
Uysal Şahin Ö., Şahin M., "Vatandaş Odaklı Belediyecilik Uygulamaları: Kepez (Çanakkale) Belediyesi Örneği", 2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2018, cilt.1, ss.89-89
Şahin M., Uysal Şahin Ö., "Big Data’nın Ekonomik ve Mali Yönetime Olası Etkileri", Uluslararası Eğitim, Bilim ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatif Yaklaşımlar, ,
Şahin M., Yildirim B., "DERNEK YÖNETİCİLERİNİN SİVİL TOPLUM KURULUŞU ALGISI: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ", International Rating Academy Congress: QUEST FOR BEAUTY IN SCINECE,CULTURE AND ARTS, çanakkale, TÜRKIYE, , pp.603-603
Şahin M., "ÇOK BOYUTLU MALİ FARKINDALIK", International Conference On Awareness:Awareness In Education, Science, Arts And Philisophy, krakow, POLONYA, , pp.292-292
Şahin M., Uysal Şahin Ö., "BIG DATA'NIN EKONOMİK VE MALİ YÖNETİME OLASI ETKİLERİ ", Eğitim, Bilim ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatif Yaklaşımlar Uluslararası Konferansı ve Sergisi, Piriştine, KOSOVA, 18-20 Ekim 2017, pp.95-95
Şahin M., Uysal Şahin Ö., "Sürdürülebilir Kalkınma ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları", Uluslararası Farkındalık Konferansı: Eğitim, Bilim ve Sanatta Farkındalık, Krakow, POLONYA, 16-18 Kasım 2017, pp.181-204
Akdemir A., Şahin M., "Kriz Dönemlerinde Kamu maliyesini Güçlendirme ve Korumada Yeni Strateji Kriz Misyonlu Sivil Toplum Kuruluşları", 28. Türkiye Maliye Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE,
Akdemir A., Yildirim İ. , Dardeniz A., Sümer A., Şahin M., Kaya İ., "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bağ projesi", . Çanakkale Tarımı Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.726-726
Şahin M., Uysal Ö., Berksoy T., "The Changing Role of Universities in Production, Expansion and Finance of the Knowledge as a Global Public Good", Dünya Üniversiteler Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2010, pp.87-97
Şahin M., "The Rise and Future of Non-Governmental Organisations As An Actor of Public Economy ", World Universities Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2010, vol.2, pp.1905-1908
Şahin M., Uysal Ö., Varlık Ü., Ören B., "The Effects of Knowledge Economy on the Roles of Civil Society Organizations", UniTech Gabrovo Internetional Scientific Conference, Gabrovo, BULGARISTAN, 20-21 Kasım 2009, vol.3, pp.324-330
Şahin M., Gürses L., "Dünya Sosyal Forumu ve Küresel Barışa Katkıları", V. Uluslararası STK'lar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2008, pp.151-156
Şahin M., Uysal Ö., "Toplumların Yumuşak Gücü Olarak Sivil Toplum Kuruluşları", 4. Uluslararası STK Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2007, pp.967-976
Şahin M., Yazgan G., Karaot A., Namli İ., "Üniversite-Kent Etkileşimi: Çanakkale Kenti İle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlişkileri Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Çanakkale Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Mart 2006, vol.2, pp.175-183
Şahin M., Falay N., "Performance Measurement in Local Government", ”, 4th International Symposium International Business Administiration, Karvina, CEK CUM., 25-26 Nisan 2006, pp.709-713
Görkem H., Şahin M., " Sustainable Development Strategies From The Perspective of Developing Countries in The Globalization Process ", International Strategic Management Conference, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-25 Haziran 2005, pp.383-394
Şahin M., Özcüre G. , "Employment Situation in Turkish Banking Sector After Yhe Crises", X Finance and Banking, Karvina, CEK CUM., 19-20 Ekim 2005, pp.213-231 (Link)
Şahin M., "Washington Konsensusu’ndan Yeni Washington Konsesu’na: IMF ve Dünya Bankası Değişiyor mu?", Uluslararası ODTÜ Uluslarararası İlişkiler Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 3-5 Temmuz 2002, pp.205-230
Şahin M., Hamarat B., "G10, Avrupa Birliği ve OECD Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Benzerliklerinin Fuzzy Kümeleme Analizi ile Test Edilmesi", ODTÜ Uluslar arası Ekonomi Kongresi VI, ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2002, pp.1-20 (Link)
Şahin M., Hamarat B., "G10 Avrupa Birligi ve OECD Ülkelerinin Sosyo Ekonomik Benzerliklerinin Fuzzy Kümeleme Analizi ile Test Edilmesi", ERC/METU VI. International Conference In Economics, ankara, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şahin M., Uysal Şahin Ö., "Küresel Yoksulluğun Ekonomi Politiği ", Küresel Riskler ve Bölgesel Krizler, Sandıklı A., İSMAYIL, E., Ed., Bilgesam Analiz Yayınları, elektronik kitap, ss.255-285, 2017 (Link)
Şahin M., Uysal Şahin Ö., "Sebeke Suyu Hizmetlerinde Piyasalas(Tır)ma ve Kamu Özel SektörOrtaklıkları", Prof. Dr. Naci Birol MUTER’e ARMAGAN, GÖKBUNAR Ramazan, MIYNAT Mustafa , KOVANCILAR Birol, CANBAY Tülin,CURA Serkan, Ed., Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Bizim Büro Basımevi, Manisa, ss.379-392, 2014
Şahin M., Kesik A., Berksoy T., Ed., "Mali Alan", Seçkin Yayıncılık, ANKARA, 2014 (Link)
Şahin M., Berksoy T., "Dönüşüm çağında Kamu Maliyesi", Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar, "Berksoy T.", "Şahin M.", Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.9-16, 2014 (Link)
Şahin M., "Altyapı Yatırımları İçin Mali Alan Oluşturmada Kamu Özel Sektör Ortaklıkları", Mali Alan, "Kesik A., Berksoy B., Şahin M.", Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.169-186, 2014 (Link)
Şahin M., Berksoy T., Ed., "Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar", Seçkin Yayıncılık, ANKARA, 2014 (Link)
Şahin M., Akdemir A., "Kriz Dönemlerinde Kamu Maliyesini Güçlendirme ve Korumada Yeni Strateji: Kriz Misyonlu Sivili Toplum Kuruluşları", Mali Alan, "Kesik A., Berksoy B., Şahin M.", Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.241-272, 2014 (Link)
Şahin M., Uysal Ö., "Bütçe ve Mali Demokrasi", Kamu Bütçesinde Yeni Yaklasımlar, ALTUG Figen, KESIK Ahmet;, SEKER Murat, Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.203-220, 2013
Şahin M., Uysal Ö., Bayraktar E., "Küresel Kriz Sonrası Kamu Özel Sektör Ortaklıklarının Gelecegi", Küresellesme ve Kamu Yönetiminde Dönüsüm, KESIK Ahmet;CANPOLAT Hasan, Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.319-336, 2011
Şahin M., "Yerel Hizmetlerin Sunumunda Kamu Öel Sektör Ortaklıkları", Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar , "ALTUĞ F., ÇETİNKAYA Ö. , İPEK S. ", Ed., Ekin Yayınevi, Bursa, ss.247-260, 2010 (Link)
Şahin M., Uysal Şahin Ö., "The Effects of the Global Crisis on Turkish Economy and Existing Fiscal Policies for this Crisis", in: Financial Crisis: Institutions and Policies , "LACINA, Lubor"; "ROZMAHEL, Petr"; "RUSEK, Antonin", Eds., Martin Striz Publishing , Bucovice,, pp.118-148, 2010 (Link)
Uysal Ö., Şahin M., "Vatandas Odaklı Bütçeleme ve Vatandas Bütçe", Kamu Bütçesinde Yeni Yaklasımlar, ALTUG Figen, KESIK Ahmet;, SEKER Murat, Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.237-254, 2010
Şahin M., "Uluslararası Kamu Malı Kavramı ve Türleri", Uluslararası Mali İlişkiler , Aykut Herekman, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 898, Eskişehir, ss.1-20, 2009
Şahin M., Uysal Ö., "Kamu Ekonomisi Perspektifinden Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları ", Ekin Yayınevi, BURSA, 2008
Şahin M., "Üniversite Öğrencilerinin Sivil Toplum Algılamaları ", Ekin Yayınevi, BURSA, 2008
Şahin M., Özenç Ç., "Türkiye'de Mali Stabilizatörlerin Etkinliği ", Ekin Yayınevi, BURSA, 2008 (Link)
Şahin M., "KAMU EKONOMİSİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ", Seçkin Yayıncılık, ANKARA, 2007 (Link)
Görkem H., Şahin M., "Banka Özelleştirmelerinin İdeolojisi ve Gelişmekte Olan Ülke Uygulamalarından Dersler", Kamu Maliyesine Yeni Bakış (Teori ve Uygulama) , Kesik A., Falay N., Şahin M. , Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.181-193, 2006
Şahin M., "Sosyal Devletten Tüccar Devlete: Dünyada ve Türkiye'de Devletin Dönüşümü", Kamu Maliyesine Yeni Bakış (Teori ve Uygulama) , "Falay N., Şahin M., Kesik A.", Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.41-60, 2006 (Link)
Şahin M., Falay N., Kesik A., Ed., "Kamu Maliyesine Yeni Bakış (Teori ve Uygulama) ", Seçkin Yayıncılık, ANKARA, 2005 (Link)
Şahin Z., Şahin M., "Çevresel Ulusal Muhasebe", Prof Dr Yüksel Koç Yalkın a Armağan, S.B.F.Basın ve Yayın Yüksek Okulu Basımevi, ANKARA, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi