Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
İpek S., Öksüz M., "Yerel Kalkınmışlık Seviyesinin Ölçülmesi: Çanakkale İli Meslek Kuruluşlarının Algısı Üzerine Ampirik Bir Çalışma", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.447-464, 2019 (Link)
İpek S., Öksüz M., "Yerel Kalkınma ve Mesleki Kuruluşlar: Çanakkale İline Yönelik Ampirik Bir Çalışma", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.47-60, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
İpek S., Yücesan M., Öksüz M., "Ayvacık Yöresinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Tarafından Algılanma Düzeyi", Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.11-21, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
İpek S., Öksüz M., Yücesan M., "Muhasebe Mesleğinin Öğrenciler Tarafından Algılanması: Ayvacık Meslek Yüksekokulu Örneği", Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.3, pp.88-95, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
İpek S., Çiplak B., "Türkiye de Sosyal Belediyecilik ve Sosyal Bütçe Uygulamaları Çanakkale Belediyesi Örneği", Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.14, pp.201-215, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
İpek S., "Kalkınma Ajanları ve Yerel Yönetimler Arasındaki Mali İlişkiler GMKA Kapsamında Bir İnceleme", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.11, pp.186-209, 2016 (Link)
İpek S., Işık S., Bilgili A., "6360 Sayılı Kanunun Büyükşehir Belediyelerinin Mali Yapılarında Meydana Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme", Eurasian Academy of Sciences Social Science Journal, vol.10, pp.93-106, 2016 (Link)
İpek S., Engin R., "Belediye Gelirleri İçinde Harcamalara Katılma Paylarının Yeri ve Önemi: Çanakkale Belediyesi Örneği", Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.14, pp.467-481, 2016 (Link)
İpek S., Öksüz M., "Yerel Kalkınma Açısından Girişimcilik ve Ticaret Becerisi GMKA Kapsamında Bir Analiz", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.11, pp.122-145, 2016 (Link)
İpek S., Öksüz M., "Giresun İlinin Kentsel Rekabet Gücünün DOKA Kapsamında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi", Yönetim ve Ekonomi, vol.22, pp.636-650, 2015 (Link)
İpek S., Öksüz M., Özkaya S., "Considerations of Taxpayers According to Situation of Benefiting From Tax Amnesty: An Empirical Research", International Journal of Business and Social Science, vol.3, pp.95-101, 2012 (Link) (Abstract)
İpek S., Kaynar İ. , Öksüz M., "Vergi Aflarının Yükümlü Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi: Trakya Bölgesi Örneği", Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.245-253, 2012 (Link)
İpek S., Aktaş E., Kaynar İ. , "Demografik Faktörlerin Vergi Affına Bakış Üzerindeki Etkisi: Trakya Bölgesinde Ticari Kazanç Elde Eden Yükümlülere Yönelik Bir Uygulama", İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.62, ss.79-98, 2012 (Link)
Aktaş E. , İpek S., Işık S., "Türkiye’de Tarım Sektöründe Kullanılan Mazota Yönelik Vergi ve Destekler", Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.16, ss.19-24, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
İpek S., "Vergilemede Yükümlü Motivasyonu", Vergi Sorunları Dergisi, ss.188-199, 2010 (Link)
İpek S., "Vergi Uyumunda Bir Kavram Sorunu: Gönüllü Uyum Mu? Zorunlu Uyum Mu?", Legal Mali Hukuk Dergisi, ss.797-806, 2010
İpek S., Yaşar Çil G., "Uluslararası Ticari Boyutuyla Organik Tarım ve Devlet Destekleri", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.5, ss.131-158, 2010 (Link)
İpek S., " Vergileme Ve Ekonomik Sosyalleşme: Eğitimin Gerekliliği Üzerine", Diyalog Dergisi, ss.118-125, 2010
İpek S., "Vergi Uyumu Açısından Vergilemede İstikrar - I", Yaklaşım Dergisi, 2009
İpek S., " Tanzimat Sonrası Dönemde Osmanlı Vergi Sistemi", Diyalog Dergisi, 2009
İpek S., "Sosyal Sermaye Ve Vergi Uyumu Üzerine", Vergi Dünyası Dergisi, 2009
İpek S., "Vergi Uyumu Açısından Vergilemede İstikrar - Ii", Yaklaşım Dergisi, 2009
İpek S., Kaynar İ., "Demografik Faktörlerin Vergi Uyumuna Etkisi: Bir Anket Çalışmasının Sonuçları", Maliye Dergisi, ss.116-130, 2009 (Link)
İpek S., Kaynar İ. , "Vergiye Gönüllü Uyum Konusunda Çanakkale İline Yönelik Ampirik Bir Çalışma", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.173-190, 2009 (Link)
İpek S., Aydın G., "Türk Çimento Sektöründe Özelleştirme Uygulamaları", Çimento İşveren Dergisi, cilt.23, ss.4-16, 2009 (Link)
İpek S., "Özel Gider Bildirimine Ne Oldu?", E-Yaklaşım Dergisi, 2007
İpek S., "Türk Vergi Sisteminde Sanata İlişkin Hükümler Ve Değerlendirilmesi", Diyalog Dergisi, 2007
İpek S., "Basit Usulün Konuluş Amacı Açısından Değerlendirilmesi", Diyalog Dergisi, 2006
İpek S., "Türkiye’De Gelir Vergisinin Mali Ekonomik Ve Sosyal Fonksiyonları Açısından Analizi(1980 Sonrası Dönem)-Ii", Diyalog Dergisi, 2005
İpek S., "Türkiye’De Gelir Vergisinin Mali Ekonomik Ve Sosyal Fonksiyonları Açısından Analizi(1980 Sonrası Dönem)-I", Diyalog Dergisi, 2005
İpek S., "Geçici Vergi: Teorik Yapı, İstikrarsız Uygulamalar Ve Günümüzdeki Durum", E-Yaklaşım Dergisi, 2005
İpek S., "Vergilemede Ayırma İlkesi Ve Türkiye’De Gelir Vergisi Uygulamaları", E-Yaklaşım Dergisi, 2005
İpek S., "Türkiye’De Gelir Vergisi Uygulamasında İstikrar", Mevzuat Dergisi, 2005
İpek S., "Münferit Beyanname", E-Yaklaşım Dergisi, 2005
İpek S., "Bağış Ve Yardımların İndirilmesine İlişkin Yasal Düzenlemeler Ve Son Durum", Diyalog Dergisi, 2004
İpek S., "Gelir Vergisinin Üniter Yapısına İlişkin Bazı Düzenlemeler Ve Son Durum", Vergi Sorunları Dergisi, 2004
İpek S., "Şans Oyunlarından Kazanılan İkramiyelerin Vergilendirilmesi", Vergi Sorunları Dergisi, 2004
İpek S., "Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’Nda Yapılan Değişiklikler İle İlgili Değerlendirmeler", Vergi Sorunları Dergisi, 2004
İpek S., "Özel Gider İndirimi Uygulamasında Sona Doğru", Vergi Dünyası Dergisi, 2004
İpek S., "Sakatlık İndirimi Uygulaması", Vergi Sorunları Dergisi, 2003
İpek S., "Futbolcuların Vergilendirilmesi İle İlgili Düzenlemeler Ve 4842 Sayılı Kanun", Vergi Sorunları Dergisi, 2003
İpek S., "Belediyelerin Şirket Kurmaları Üzerine Bir İnceleme", Yerel Yönetim Ve Denetim Dergisi, cilt.8, 2003
İpek S., "Belediye Vergilerinin Mali Analizi", Yerel Yönetim Ve Denetim Dergisi, cilt.8, 2003
İpek S., "Elektrik Tüketiminin Vergilendirilmesinde Mevzuattan Kaynaklanan Önemli Bir Sorun", Yerel Yönetim Ve Denetim Dergisi, cilt.8, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
İpek S., Kaynar İ., "Sosyal Sermayenin Önemli Bir Aktörü Olarak Sivil Toplum Kuruluşları", 10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2019, pp.511-517 (Link)
İpek S., Öksüz M., "Yerel Aktörlerin Yerel Kalkınmaya Bakışı: Çanakkale İli Örneği", Kartepe Zirvesi 2019, KOCAELİ, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2019, pp.x-x (Özet) (Abstract)
İpek S., Öksüz M., "Local Development and Professional Associations: An Empirical Study for Çanakkale Province", III. International Applied Social Sciences Congress (C-iasoS – 2019), İZMİR, TÜRKIYE, 4-6 Nisan 2019, pp.879-886 (Link) (Abstract)
İpek S., Taşdemir Y., Kılıç Ö., "Yerel Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi", 10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2019, pp.501-509 (Link)
Engin R., Taş S., İpek S., "Tanzimat Era Fiscal Problems in the Articles of Namık Kemal", 33. Uluslararası Maliye Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Mayıs 2018, pp.362-362 (Link)
İpek S., Kaynar İ., Öksüz M., "Elektronik Ticarette Vergi Cennetleri ve Transfer Fiyatlandırması Sorunu", 2. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, TÜRKIYE,
İpek S., Öksüz M., "Türkiye’de Yaşanabilirlik Endeksi ve Göç İlişkisi: Tiebout Hipotezi Açısından Bir Değerlendirme", 9. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE,
İpek S., Taş S., "Vergi İdaresi - Yükümlü İlişkisinin Yerel Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisi: Çanakkale İli Örneği", Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, TÜRKIYE,
İpek S., Öksüz M., Yücesan M., "Yerel Ekonomik Kalkınmada TKDK’nın Yeri ve Önemi: Çanakkale İli Örneği", Uluslararası İyi Yerel Yönetim Uygulamaları Konferansı, İZMİR, TÜRKIYE, 13-14 Nisan 2018, pp.32-32 (Link)
İpek S., Öksüz M., Kaynar İ., "Türkiye’nin Makroekonomik Göstergeleri Işığında Çimento Sektörünün Değerlendirilmesi", 2. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, TÜRKIYE,
İpek S., Çetinkaya Ö., "THE ROLE OF DEVELOPMENT AGENCIES IN LOCAL DEVELOPMENT: THE CASE OF SOUTH MARMARA DEVELOPMENT AGENCY", XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ODESSA, UKRAYNA, , pp.8-8
Çetinkaya Ö., İpek S., "Public-Private Sector Partnerships in New Public Management Understanding in Turkey", XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ODESSA, UKRAYNA, , pp.9-9
İpek S., Engin R., "On the Insufficiency of User Charges as one of the Revenue Sources of Municipalities: Issues and Suggestions in the case of Biga Municipality", 3. INTERNATIONAL ANNUAL MEETING, ANKARA, TÜRKIYE, , pp.203-204
İpek S., Öksüz M., "Trakya Bölgesi İllerinin Beşeri Sermaye Endeksinin Oluşturulması ve Karşılaştırmalı Analizi", 1. Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, , pp.319-319
İpek S., Öksüz M., Yücesan M., "Muhasebe Mesleğinin Öğrenciler Tarafından Algılanması: Ayvacık Meslek Yüksekokulu Örneği", Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, , pp.521-522
İpek S., Yücesan M., Öksüz M., "Ayvacık Yöresinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Tarafından Algılanma Düzeyi", Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, , pp.545-546
İpek S., Yücesan M., Öksüz M., "Petrol Fiyatlarında Yaşanan Dalgalanmaların Türkiye Cari Açığı Üzerinde Yarattığı Etkiler Üzerine Bir Analiz", Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, , pp.45-45
İpek S., Taş S., "Approaching the History of Finance with a Different Source: Zafernâme (The Book of Victory) by Ziya Pasha", 32. ULUSLARARASI MALİYE SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.152-155
İpek S., Yücesan M., Öksüz M., "Ayvacık Yöresinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Tarafından Algılanma Düzeyi", Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 21 Eylül - 24 Ekim 2017, pp.545-546 (Link)
İpek S., Öksüz M., Yücesan M., "Çevrenin Korunmasında Bir Mali Araç: Karbon Vergisi", Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-26 Mart 2017, pp.43-43 (Link)
İpek S., Işık S., Bilgili A., "6360 Sayılı Kanunla Birlikte Büyükşehir Belediyelerinin Mali Yapılarındaki Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme", 10. Kamu Yönetimi Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, , ss.535-552
İpek S., Öksüz M., "Toplumsal Odaklı Ekonomik Kalkınma Göstergesi Olarak Yaşam Kalitesi KUDAKA Kapsamında Bir İnceleme", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, , , vol.2, pp.601-613
İpek S., Öksüz M., "Bingöl İlinin Kentsel Rekabet Gücünün Fırat Kalkınma Ajansı Kapsamında Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi", 3.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, BİNGÖL, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2015, ss.x-y
İpek S., "Maliye Tarihinden Halk Edebiyatına Yansıyan Vergi Sorunları", Türkiye Maliye Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-24 Mayıs 2015, ss.x-y
Muter B.N., İpek S., " Merkezi Yönetim Bütçesi Ile İlişkileri Açısından Trakya Bölgesinin İncelenmesi", Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, KIRKLARELİ , TÜRKİYE, 1-2 Ekim 2010
Serel A., İpek S., "Çanakkale İlinde Bankacılık Sektörünün Analizi", Uluslararası Çanakkale Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 17-19 Mart 2006
Serel H., İpek S., "Çanakkale İline Yapılan Kamu Yatırımlarının Sektörel Analizi", Uluslararası Çanakkale Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 17-19 Mart 2006
İpek S., Serel A., "Çanakkale İlinde Bankacılık Faaliyetlerinin Analizi", Uluslararası Çanakkale Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 17-19 Mart 2006
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
İpek S., Engin R., Taş S., "Namık Kemal’in Yazılarında Tanzimat Dönemi Mali Sorunları", Maliye Araştırmaları - 2, İpek Selçuk, Ed., Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2018
İpek S., Taş S., "Maliye Tarihine Farklı Bir Kaynaktan Bakış: Ziya Paşa’nın Zafernâme’si", Prof. Dr. Nihat Edizdoğan’a Armağan, Gerçek Adnan, Çetinkaya Özhan, Ed., Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.247-264, 2018
İpek S., "Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı", PARADİGMA AKADEMİ, ANKARA, 2017
İpek S., "Kamu Maliyesi", Paradigma Akademi, ANKARA, 2017
İpek S., "Türkiye de Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı", Pozitif Matbaa, ANKARA, 2016
İpek S., "Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı", İdari ve Mali Açıdan Türkiye'de Yerel Yönetimler, Mecek M., Doğan M., Parlak B., Ed., BEKAD, Antalya, ss.417-443, 2015
İpek S., "Benchmarking Views of Tax Advisers About Professional Developmen Education. An Empirical Study", Prof.Dr. Metin Taş'a Armağan, Adnan Gerçek, Fatih Saraçoğlu, Ed., Gazi Kitabevi, Ankara, ss.271-278, 2015
İpek S., Özkaya S., Öksüz M., "Vergi Danışmanlarının Mesleki Gelişim Eğitimlerine Bakışının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi: Ampirik Bir Araştırma", Prof. Dr. Naci Birol MUTER’e ARMAĞAN, Gökbunar R, Miynat M., Kovancılar B., Canbay T., Cura S., Ed., Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi- MANİSA, MANİSA, ss.393-408, 2014 (Link)
İpek S., "Kamu Maliyesi", Pozitif Matbaacılık, ANKARA, 2014
İpek S., "Osmanlı Vergi Sisteminden Halk Türkülerine Yansıyan Sorunlar ", Vergi ve Vergi Politikası Üzerine İncelemeler, Edizdoğan N., Çetinkaya Ö., Ed., Ekin Yayınevi, Bursa, ss.--, 2011 (Link)
Altuğ F., Çetinkaya Ö., İpek S., Ed., "Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar", Ekin Yayınevi , BURSA, 2010 (Link)
İpek S., " İdarelerarası Vergi Paylaşımına Farklı Bir Yaklaşım: Yerel Vergiler Ve Vergi Uyumu", Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, Altuğ F., Çetinkaya Ö., İpek S., Ed., Ekin Yayınevi, Bursa, ss.31-62, 2010 (Link)
İpek S., "Anadolu Halk Türkülerinde Vergi İsyanı ", Ekin Yayınevi , BURSA, 2010 (Link)
DİĞER YAYINLAR
İpek S., "Mükellef Hakları Ve Mükellef İdare Ilişkileri", Sunum, ss.-, 2012
İpek S., "Çanakkale İlinde Belediyelerin Gelir Yapılarının Mali Özerklik Açısından İncelenmesi Ve Sunulan Hizmetlerin Niteliğine Etkileri Açısından Değerlendirilmesi ", Diger, ss.-, 2010
İpek S., "Çanakkale İlinde Mükelleflerin Vergiye Bakışı", Sunum, ss.-, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi