Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yiğit Y., "Yargıtay Kararları Işığında İşyerinde Yaşanan Duygusal (Romantik) İlişkilerin İşverenin İş Sözleşmesini Fesih Hakkına Etkisi", Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.1800-1830, 2020 (Link)
Yiğit Y., "4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İş Sözleşmesini Fesih Hakkını Kullanma Süresi", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.749-784, 2019 (Link)
Yiğit Y., Subaşi İ. , "İş Sözleşmesinin Devrinde Şekil Şartı", İş ve Hayat Dergisi, cilt.4, ss.148-175, 2018 (Link)
Yiğit Y., Subaşi İ. , "İş Sözleşmesinin Sona Erme Nedeninin İşsizlik Sigortasından Yararlanma Hakkına Etkisi ve Uygulamadan Doğan Sorunlar", İş ve Hayat Dergisi, ss.135-166, 2018 (Link)
Yiğit Y., Hüseyinli N., "İş Hukuku’nda Kadın Çalışanların Korunmasına İlişkin Hukuki Düzenlemeler (Azerbaycan ve Türk İş Hukuku Karşılaştırmalı Olarak)", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.279-328, 2017 (Link)
Yiğit Y., Uğur S., "İŞ HUKUKU AÇISINDAN DOĞUM NEDENİYLE EBEVEYNİN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI", Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E - Dergi, cilt.6, ss.71-200, 2017 (Link)
Yiğit Y., Topkaya S., "TÜRK İŞ HUKUKU’NDA GEBE VE EMZİREN ANNE İŞÇİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER", Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, cilt.6, no.1 , ss.114-134, 2017 (Link)
Yiğit Y., "Süreli Fesihte Geçerli Sebebe Dayanma Zorunluluğunun Koşulları", YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.75-102, 2013 (Link)
Yiğit Y., "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu na Göre İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması", YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.11, pp.3168-3168, 2013 (Link)
Yiğit Y., "Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapma Serbestisi ve Bu Serbestinin Sınırları", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.101-166, 2012 (Link)
Yiğit Y., "İş Hukukunda Geçersiz Fesih Kavramı ve Geçersiz Fesih üzerine İşe İade Başvurusu Yapan işçinin İşverence İşe Başlatılmaması ve Sonuçları", Prof. Dr. Sarper SÜZEK'e Armağan, ss.1143-1207, 2011 (Link)
Bacak B., Yiğit Y., "İşe Devamsızlığın Nedenleri Ekonomik Sonuçları ve Azaltılması İçin Alınması Gereken Önlemler", GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA DERGİSİ, vol.5, pp.25-40, 2010 (Link)
Yiğit Y., "İşverenin Toplu İşten Çıkarma Sürecini Çalışanlarla Görüşme Yükümlülüğü", TİSK AKADEMİ, vol.5, pp.7-38, 2010 (Link)
Yiğit Y., "İşverenin Çalışanlara İş Koşulları Hakkında Bilgi Verme Yükümlülüğü", Çalışma ve Toplum, cilt.4, no.1164065, ss.7-114, 2009 (Link)
Yiğit Y., Bacak B., "İş Hukukunda İşçinin İşe Devamsızlığı ve Hukuki Sonuçları", SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI DERGİSİ, ss.80-95, 2009
Bacak B., Yiğit Y., " Türk İş Hukukunda Kadın İşçilerin Çalışma Koşullarına İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi ", Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, vol.9, pp.1-32, 2007
Benli A., Yiğit Y., "4857 Sayılı İş Kanununa Göre Geçici İş İlişkisi ve Bu İlişkinin Hukuki Sonuçları", KAMU İŞ, İŞ HUKUKU VE İKTİSAT DERGİSİ, cilt.8, ss.1-40, 2006 (Link)
Erol M., Yiğit Y., "506 Sayılı kanuna Göre İş Kazasının Unsurları", Mükellefin Dergisi, ss.129-137, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yiğit Y., Özkir M., "şçi Kuruluşlarına Üyelik Koşulları ve E-Devlet Üzerinden Üyeliğin Kazanılma Prosedürü / Membership Conditions of Unions and The Procedure for Acquiring Membership By Means of e-Government", 10 Th International Non-Governmental Organizations Congress Proceedings The Future of Work From Industry 4.0 To Society 5.0 NGO's and Trade Unions, BALIKESİR, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2019, pp.741-758 (Link)
Yiğit Y., "Uluslararası İşgücü Kanunu Açısından Türkiye’de Yabancıların Çalışma Koşulları ", IX. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2018, pp.560-573 (Link)
Uğur S., Yiğit Y., Bacak B., Gümüş M., "Belediyelerde Toplu İş İlişkileri", Yerel Yönetimler Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 3-4 Aralık 2004, ss.593-606
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yiğit Y., Subaşi İ. , "Yoksullukla Mücadelede Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Kapsamında Yapılan Sosyal Yardım Uygulamaları", Yoksulluk Farklı Boyutlarıyla, Gökçe ÇEREV - Bora YENİHAN, Ed., Dora Basım Yayım ve Dağıtım, Bursa, ss.133-151, 2018 (Link)
Yiğit Y., Subaşi İ. , "İşverenin Çalışanların Kişiliğini Koruma Yükümlülüğünün İş Sağlığı ve Güvenliği Bağlamında Türk Borçlar Kanunu Açısından Değerlendirilmesi", İş Sağlığı ve Güvenliği, Gökçe CEREV - Yakup KÖSEOĞLU, Ed., Dora Basım Yayım ve Dağıtım, Bursa, ss.83-117, 2018 (Link)
Yiğit Y., "Hukukun Temel Kavramları", Pozitif Basin Yayın Dağıtım, ANKARA, 2018
Yiğit Y., "Hukukun Temel Kavramları", Pozitif Yayıncılık, ANKARA, 2016
Yiğit Y., "İş Sözleşmesinin Devri", Ekin Kitabevi, BURSA, 2014
Yiğit Y., "İş Hukukunda İşverenin Çalışanlara Bilgi Verme ve Danışma Yükümlülüğü", Beta Yayınevi, İSTANBUL, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi